Y ffordd anghywir

Mehefin 10, 2017

tm (2)

Ar ddiwedd ‘digwyddiadau teledu’ – boed ddathliad neu drasiedi neu ornest chwaraeon – ceir cyfres o luniau  sy’n crynhoi’r hyn a welwyd dros yr oriau blaenorol.  Roedd sawl delwedd hynod gofiadwy ar ddiwedd y rhaglenni am ganlyniadau’r Etholiad nos Iau a bore Gwener.  Ond i mi, yr olygfa fwyaf damhegol a thelynegol oedd yr un o gar y Prif Weinidog ar ei ffordd yn ôl o Balas Buckingham i Stryd Downing.

Difyr oedd gweld y lluniau a dynnwyd o’r hofrennydd wrth i’r car hwylio trwy draffig Llundain ar ei ffordd i’r Palas i ddechrau. Yn naturiol, ac yn gwbl ddealledig, roedd motor beics yr heddlu ar y blaen ac o’r tu ôl i gar Mrs May, a heddlu ar bob cyffordd a chornel stryd i ofalu nad oedd rhaid i’r gyrrwr arafu na hyd yn oed boeni am yr un golau traffig. Ond roedd y daith nôl i Rif 10 yn fwy difyr fyth gan fod y car, ar fwy nag un achlysur, yn gyrru ar yr ochr anghywir i’r ffordd!  Aeth i’r cyfeiriad anghywir ar hyd ffordd ddeuol, yn gwbl ddiogel wrth gwrs a’r heddlu’n sicrhau’r llwybr mwyaf uniongyrchol iddo. Ond fedrwn i ddim peidio â meddwl bod y lluniau a welwn yn ddameg fechan, â’r Prif Weinidog saith wythnos yn gynharach wedi galw’r Etholiad a fyddai’n mynd â hi a’i phlaid, fel y digwyddodd,  i gyfeiriad cwbl anghywir – o ran eu lles nhw eu hunain beth bynnag. Ac wrth i Mrs May wibio o’r Palas ar ochr anghywir y ffordd, tybed a synhwyrai hithau fod i’r daith fer honno elfen delynegol a damhegol i rai ohonom?

A’r hyn a’m trawodd, wedi iddi ddod nôl i Stryd Downing, oedd na wnaeth hi ymddiheuro (nid am lwybr y car, wrth gwrs, ond) am y daith ffôl y bu arni ers saith wythnos. Yn ei haraith, doedd dim gair am lanast yr Etholiad; dim un gair am fethiant trychinebus ei hymdrech i gynyddu ei mwyafrif; dim un gair am y gefnogaeth gref yr oedd wedi ei cheisio ar gyfer y trafodaethau Brexit a oedd i ddod.  Dim un gair.  Dim ‘Dyna ganlyniad siomedig’. Dim ‘Wnaeth hynny ddim gweithio!’ Dim hyd yn oed ‘Sori’.

Beth bynnag a feddyliwn ohoni hi a’i gwleidyddiaeth, gallwn gydymdeimlo â’r Mrs May a gâi drafferth i gydnabod iddi wneud cawl o bethau.  Oherwydd fe ŵyr pawb yn rhy dda fod cydnabod bai ac ymddiheuro ymysg y pethau mwyaf anodd eu gwneud. Mae hyn yn wir am ein bywydau personol ni yn ogystal â bywyd cyhoeddus ein gwleidyddion. Gwadu; cuddio beiau; gwneud esgusodion; cyfiawnhau ein hunain; yn amlach na heb, unrhyw beth ond ymddiheuro a chydnabod bai yw hi, i ni fel i’r rhelyw o bobl.

Dyna pam fod yr edifeirwch y mae’r Efengyl yn ei hawlio yn dramgwydd mor fawr i bobl.  Mae Duw’n galw arnom i gyffesu pob pechod a bai, ac i gydnabod ein  methiant i’w garu â’n holl galon. Mor anodd yw cydnabod ein bod ninnau’n mynd i’r cyfeiriad anghywir, yn gwneud a dweud pethau nad yw Duw’n fodlon arnynt. Ond anodd neu beidio, dyna alwad Duw i ni.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 11 Mehefin, 2017