Tŵr Grenfell

Mehefin 18, 2017

4221396001_5472223952001_5472215311001-vs

Hunllef y bydd yn amhosibl i’r bobl a’i goroesodd ddod drosto oedd y tân a ddinistriodd Dŵr Grenfell yn Llundain yn oriau mân bore Mercher. Nid oes sicrwydd hyd yma faint o bobl a fu farw wrth i’r tân ruthro trwy’r adeilad. Yn y modd mwyaf dychrynllyd posibl, gwireddwyd ofnau trigolion y tŵr hwn y gallai trasiedi ddigwydd oherwydd cynllun a chyflwr yr adeilad.  Cafwyd rhybuddion y byddai raid wrth drasiedi fawr cyn bod gweithredu gwirioneddol i wneud yr adeilad yn fwy diogel.

Nid dyma’r lle i drafod y rhesymau dros y tân na beth y dylid ei wneud er sicrhau na all peth tebyg ddigwydd yn unman arall yng ngwledydd Prydain. Bydd rhaid i lywodraeth ganolog a llywodraeth leol roi sylw brys i’r holl gwestiynau a godwyd dros y dyddiau diwethaf.  Mae’r gwewyr a’r dicter a fynegwyd trwy feirniadaeth a phrotest yn golygu y bydd rhaid gweithredu er mwyn diogelu preswylwyr tyrrau o’r fath yn Llundain a phobman arall.

Yr hyn y medrwn sôn amdano yw’r holl bobl o grefyddau a modd a statws gwahanol gyda’i gilydd yn cynorthwyo ac yn ymgeleddu’r bobl a ddihangodd o’r tân ac a gollodd anwyliaid. O fewn dim, roedd canolfannau lleol yn derbyn dilladau a blancedi a theganau a nwyddau o bob math a anfonwyd o bob rhan o Lundain a thu hwnt.  Cymaint oedd yr haelioni nes y gorfodwyd pobl i ddweud o fewn ychydig oriau na ellid derbyn rhagor o nwyddau.  Ac eisoes cyfrannwyd miliynau o bunnoedd i’r cronfeydd a agorwyd er budd y bobl a gollodd bopeth.

Rhyfeddwn at yr ymateb parod a hael.  A diolchwn amdano.  Ond ni ddylem synnu fod y cyfoethog a’r tlawd, yr enwog a’r anenwog, y crefyddol a’r digrefydd,  yr hen a’r ifanc yn rhuthro i helpu.  Ni ddylem synnu fod pobl yn ymateb i ddioddefaint cymdogion a dieithriaid. Mae pobl yn ymateb fel hyn am eu bod wedi eu creu ar ddelw Duw. Maent yn cydymdeimlo ac yn cyd-ddioddef, yn caru ac yn tosturio am fod delw Duw arnyn nhw.  Pwy bynnag ydyn nhw, faint bynnag o arian sydd ganddyn nhw, pa mor enwog bynnag ydyn nhw, beth bynnag eu cred, mae pobl a grëwyd ar lun a delw Duw yn medru adlewyrchu Duw ei hun.  Soniwyd y dyddiau diwethaf am ‘ysbryd y Blitz’ a’r ‘ysbryd Prydeinig’. Gwell o lawer fyddai i ni sôn am yr ysbryd dynol.  Oherwydd onid fel hyn yn union y byddai disgwyl i bobl ym mhob man ymateb i ddioddefiadau cymdogion mewn sefyllfaoedd erchyll a dychrynllyd? Duw a’n gwaredo rhag unrhyw sefyllfa debyg, ond fel hyn, gobeithio, y byddem ninnau’n ymateb o weld pobl yn colli’r cyfan.

Mae’n siŵr fod trigolion Tŵr Grenfell wedi bod yng ngweddïau pobl Dduw ers bore Mercher.  Heddiw, byddant  yng ngweddïau miloedd o eglwysi o’r newydd.  Daliwn i weddïo drostynt.  Ac os dymunwn wneud hynny, mae modd cyfrannu at un o’r cronfeydd apêl a agorwyd i’w cefnogi.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 18 Mehefin, 2017