Cwestiynau

branding_icon

Yr un hen gwestiynau. Sut allwn wneud y capel yn fwy perthnasol? Sut allwn ymestyn at y bobl o’n cwmpas? Sut allwn agor drysau’r capel yn ystod yr wythnos?  Y math o gwestiynau a glywyd ers blynyddoedd a glywais y Sul diwethaf eto.  Cwestiynau digon tebyg y mae Cristnogion yn eu gofyn yn Yr Alban ag yng Nghymru, mae’n amlwg.  Be fedrwn ei wneud i ddenu pobl?  Sut fedrwn ni wneud y capel yn ganolog i fywyd ein cymdogaeth?

Yr un cwestiynau.  Ac mae’n bosibl eu bod hefyd yn cael eu gofyn yn yr un ffordd mewn sawl lle yn y wlad honno.  Ond nid felly yng Nghapel Charlotte, Caeredin.  Oherwydd nid o wendid y gofynnid y cwestiynau hyn yno, ond o gryfder.  Cwta ddeunaw mis sydd ers i’r eglwys symud i’w chartref newydd.  Gwerthwyd y capel y bu’r eglwys yn addoli ynddo ers canrif er mwyn prynu ac adnewyddu capel enfawr ar un o strydoedd prysuraf y ddinas. Costiodd hyn dair miliwn a hanner o bunnoedd.  Roedd y capel hwn yn orlawn fore Sul.  Wn i ddim faint oedd yno; ymhell dros bum cant, ac o bosibl dros chwech a saith gant. Dim ond rhyw ddau gant oedd yn oedfa’r hwyr!  Roedd gan yr eglwys 14 o wahanol weithgareddau yn ystod yr wythnos, a thîm pêl droed a oedd yn ymarfer ar nos Lun ac yn chwarae yng Nghynghrair Eglwysi Caeredin ar fore Sadwrn.

Hawdd fyddai i ymwelwyr fel ni dybio bod popeth yn dda yn yr eglwys hon ac nad oedd angen i’w haelodau ofyn y math o gwestiynau a ofynnwn ni mor aml.  Onid eglwysi gwannach o lawer sy’n gorfod meddwl am ffyrdd i ddenu pobl?  Ond mynnu eu gofyn a wna hon hefyd. Ac mae’n debyg mai oherwydd ei bod yn eu gofyn yr oedd aelodau’r eglwys yn gosod bwrdd ar y palmant o flaen y capel cyn y ddwy oedfa er mwyn cynnig paned am ddim i bawb a âi heibio.  Dyna hefyd pam y bwriedir agor y capel am ddwy awr ganol dydd deirgwaith yr wythnos er mwyn i bobl ddieithr fedru dod i mewn heb fod dan bwysau i fynychu oedfa neu gyfarfod ffurfiol. A dyna pam y bwriedir cynnal ambell i gyfarfod amser cinio ar gyfer pobl sydd, am ba reswm bynnag, yn methu dod i oedfa ar y Sul.

Mae byd o wahaniaeth rhwng Capel Charlotte a chapeli’r Ofalaeth hon a mwyafrif capeli Cymru.  Nid mewn prifddinas boblog, gosmopolitan a chyfoethog yr ydym ni.  Ac nid mewn capeli llawn yr addolwn.  Ond yr ofn sydd gennyf yw mai’r prif wahaniaeth yw ein bod ni, ers gormod o amser o lawer, wedi gofyn y cwestiynau hyn er mwyn y capel, er mwyn llwyddiant a dyfodol yr Achos, a hyd yn oed er ein mwyn ein hunain, tra bo’r eglwys yng Nghapel Charlotte yn eu gofyn er mwyn yr Efengyl ac er mwyn Iesu Grist ei hun.  Y dyhead i weld pobl yn dod i gredu yng Nghrist ac i brofi’r  bywyd newydd drwyddo sy’n gwneud i bobl ymestyn allan at eraill er bod ganddynt gapel llawn a rhaglen lawn o weithgareddau.  Gwae ni os yw ein capeli’n bodoli er eu mwyn eu hunain.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 05 Tachwedd, 2017

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: