Llifddorau

Tachwedd 25, 2017

Fe agorodd llifddorau’r awyr dros ran helaeth o’r Gogledd ddydd Mercher diwethaf, a chafwyd pnawn a gyda’r nos i’w hanghofio mewn llefydd fel Llangefni wedi i afon Cefni lifo trwy ganol y dref.  Clywyd rhai o drigolion y dref yn dweud na welson nhw beth tebyg o’r blaen.  Yn gwbl annisgwyl y daeth y dŵr, fel sy’n wir yn aml gyda llifogydd o’r fath.

Gwaetha’r modd, doedd dim annisgwyl ynghylch agor y llifddorau yng Nghaerdydd neithiwr wrth i dîm rygbi Seland Newydd sgorio dau gais yn gynnar yn ail hanner y gêm yn erbyn Cymru.  Ac er i’r Cymry atal y llif am gyfnod, dros dro yn unig y bu hynny, a sgoriodd yr ymwelwyr gais arall cyn diwedd y gêm gan sicrhau y bydd rhaid aros o hyd am yr hir-ddisgwyliedig fuddugoliaeth dros y Crysau Duon.

I’r rhai a fagwyd yng nghyfnod bri’r capeli a’r eglwysi yng Nghymru, yn annisgwyl iawn y daeth y lli a sgubodd o’i flaen y grefydd a fu’n rhan ganolog o fywyd y genedl am flynyddoedd.  Ni fyddai’r bobl a welodd y capeli llawn, ac a fu’n rhan o fri’r cymanfaoedd canu a’r gwyliau pregethu wedi dychmygu y deuai’r dydd pan fyddai mwyafrif pobl ein gwlad wedi colli cysylltiad yn llwyr â chapel ac eglwys. Gwaetha’r modd, i ni heddiw does dim annisgwyl mewn gweld y llifddorau’n llydan agored wrth i gapeli, eglwysi a chymaint a fu’n rhan o fywyd crefyddol a diwylliannol ein cenedl edwino a bron ddiflannu o’r tir.

Pe byddem yn sôn yn unig am drai a dirywiad treftadaeth a diwylliant, byddai’n rhesymol tybio ein bod yn gweld tranc y Gristnogaeth a fu mor ddylanwadol yn hanes ein cenedl.  Mynd a dod fu hanes diwylliannau’r byd ar hyd y cenedlaethau, wedi’r cwbl.  Ond nid am ddiwylliant na threftadaeth, na hyd yn oed grefydd y soniwn, ond am y Ffydd a oroesodd dros genedlaethau a chanrifoedd, ac am Waredwr sy’n fyw, ac a fydd yn fyw am byth.  Mae’r Ffydd wedi bod dan warchae ar hyd yr oesoedd, ac er gwaethaf erledigaeth ac anghrediniaeth a gelyniaeth mae’r Eglwys wedi profi adnewyddiad a ffyniant newydd o hyd ac o hyd.

Y mae eto obaith sicr i Eglwys Iesu Grist yn ein gwlad.  Oherwydd y Duw Byw yw ei Harglwydd, a’r Crist   buddugoliaethus yw ei Gwaredwr. Mae’n bosibl mai yn annisgwyl y gwêl llawer ryw ddydd y llifddorau’n agor drachefn, a’r Efengyl dan ddylanwad yr Ysbryd Glân unwaith eto’n rym achubol, a phobl yn cyffesu a chlodfori Iesu Grist o’r newydd. Daw’r fendith nefol o bosibl heb ei disgwyl i ambell ardal neu mewn ambell gyfnod.  Ond os a phan ddigwydd hynny, mentrwn ddweud nad annisgwyl fydd y fendith i’r bobl dduwiol a fydd wedi bod yn ei cheisio’n weddigar, a hynny o bosibl dros gyfnod maith. Yn lle cwyno am drueni presennol yr Eglwys, dowch i ni geisio trugaredd Duw a llwyddiant yr Efengyl.  Pwy a ŵyr na ddaw’r fendith honno cyn i ni guro’r Crysau Duon?

 

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 26 Tachwedd, 2017