Esgidiau

Ionawr 7, 2018

fiammes-full-gr_20A9112E_large.jpg

Yr un hen stori!  Sawl gwaith glywsoch chi eiriau tebyg?  ‘Nid oedd y cerddwr wedi paratoi’n iawn ar gyfer y daith na’r tywydd na’r dirwedd’.  Dywedwyd hyn eto rai dyddiau cyn y Nadolig wedi i’r hofrennydd godi un dyn oddi ar Grib Goch.  Wn i ddim yn union pa offer neu ddillad nad oedd gan y dyn arbennig hwnnw; ond mae’n debyg mai’r peth mwyaf amlwg y dylai pawb ei gael cyn mentro allan yw esgidiau addas.

Wrth ddymuno i chi heddiw flwyddyn newydd dda, dyma fenthyca geiriau o Lyfr Deuteronomium (33:25): ‘Bydded dy farrau o haearn a phres, a’th gryfder yn cydredeg â’th ddyddiau’.  Trwy ail ran yr adnod, dymunwn i’n gilydd nerth digonol ar gyfer pob dydd.  Wyddom ni ddim beth a ddaw yn ystod y flwyddyn newydd, ond gallwn fod yn hyderus y cawn nerth Duw bob dydd a phob cam o’r daith. Oherwydd mae Duw wedi addo helpu a nerthu ei bobl.  Ac os trown at yr un adnod yng nghyfieithiad William Morgan, mi welwn mai addewid sydd yma, ‘megis dy ddyddiau, y bydd dy nerth’.  Mi fydd nerth Duw yn cael ei roi i ni bob dydd, ac yn nyddiau cynnar y flwyddyn newydd diolchwn am hynny.

Ond beth am ran gyntaf yr adnod, ‘Bydded dy farrau o haearn a phres’?  Dymunwn ddiogelwch i’n gilydd ar ddechrau’r flwyddyn.  Pa storm bynnag a ddaw yn ein herbyn a pha anawsterau bynnag a wynebwn eleni, dymunwn i’n gilydd amddiffyniad cadarn.  Mae beibl.net yn gosod y peth fel hyn, ‘Bydd y bariau ar dy giatiau o haearn a phres’.  Boed i ni ddrysau neu giatiau cadarn i’n hamddiffyn rhag popeth a deflir yn ein herbyn.

Ond os trown eto at yr hen gyfieithiad, yr hyn a geir yma gan William Morgan yw, ‘Haearn a phres fydd dan dy esgid di; ac megis dy ddyddiau, y bydd dy nerth’.  Yma eto yn yr hen gyfieithiad, addewid sydd yn hytrach na dymuniad; addewid am esgidiau cryfion am ein traed.  Pa lwybrau blin a chreigiog bynnag y bydd rhaid eu cerdded eleni, mae Duw wedi darparu i ni esgidiau cadarn i’n cadw’n ddiogel ar y daith.

Dyna’n cysur ar ddechrau’r flwyddyn, neu ar ddechrau’r daith newydd y mentrwn arni eleni.  Duw ei hun sy’n gymorth i ni; Ef fydd yn amddiffynfa yn wyneb popeth a ddaw i’n bygwth a’n blino.  Cerddwn yn hyderus eleni gan bwyso ar Dduw i’n cadw rhag baglu pan gawn ein temtio, i’n cadw rhag llithro yn wyneb gwyntoedd croesion, ac i’n cadw’n ddiogel ar lwybr gwasanaeth ac ufudd-dod iddo Ef ei hun.

Arswydwn wrth glywed am bobl yn mentro i’r mynyddoedd heb yr offer a’r dillad a’r esgidiau addas.  Peidiwn ninnau chwaith â mentro ymlaen eleni heb baratoi at y daith.  Ceisiwn ras a nerth Duw heddiw.  Pwyswn arno bob dydd.  A diolchwn am ei addewid sicr o esgidiau cadarn a nerth digonol ar gyfer angen pob dydd.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 07 Ionawr, 2018