Trump eto

Medi 23, 2018

trump eto

Ddylwn i ddim chwerthin.  Dwi’n gwybod hynny’n iawn.  Ond weithiau, mae’n anodd peidio.  Efo’r dyn o’r Tŷ Gwyn, mae dau beth yn bosibl, chwerthin neu grio.  Mae geiriau a gweithredoedd Mr Trump yn achosi mwy na digon o grio i ormod o bobl, am bob math o resymau.  Ond ddydd Iau, chwerthin oedd pia hi.

Roedd Mr Trump wedi trefnu sbloets yn y Tŷ Gwyn i anrhydeddu staff dau sefydliad agos iawn at ei galon dyner, Immigration and Customs Enforcement a Customs and Border Protection (neu ICE a CBP).  Iddo fo, mae unrhyw un sydd ag unrhyw beth i’w wneud â chadw dieithriaid a mewnfudwyr o’i wlad yn ‘arwyr’, a doedd o ddim yn brin o ddweud hynny hyd syrffed.  Un rheswm amlwg dros y dathliad oedd bod rhai wedi beirniadu ICE am y ffordd fyrbwyll a chreulon y mae’n chwilio am bobl i’w halltudio o’r wlad.  Yn wyneb y fath feirniadaeth, roedd yr Arlywydd am bwysleisio nad oedd ganddo fo ddim ond cariad a pharch at y bobl dda hyn.  Crio, nid chwerthin ddylwn ei wneud wrth wrando arno.  Felly hefyd pan wahoddwyd un o weithwyr CBP i’r llwyfan i’w ganmol am ddod o hyd i 78 o fewnfudwyr mewn lori.  Un o dras Hispanaidd yw Adrian Anzaldua, ac felly teimlai Mr Trump reidrwydd i egluro fod ganddo er hynny ‘Saesneg perffaith’.  Dylai Mr Anzaldua ddiolch am ei swydd: pe na fyddai’n gweithio i’r CBP mae’n bosibl y byddai Trump am ei anfon yntau o’r wlad.

Ond er gwaethaf hyn, chwerthin wnes i wrth glywed yr Arlywydd yn cyfeirio at y CBC yn hytrach na’r CBP. Nid unwaith na dwywaith, ond hyd at ddeg o weithiau, heb ddweud yr enw cywir o gwbl. Nid mod i’n ddigydymdeimlad ag o, cofiwch, gan fy mod innau’n aml yn cael trafferth i gofio enwau.  Ond bobol bach, dyma un o sefydliadau ei wlad sydd agosaf at galon Trump, ac roedd o’n ei gam enwi bob gafael!  Roedd y peth yn ffars llwyr.

Mae cariad a pharch yn greiddiol i Gristnogaeth. Mae Duw, a’n carodd ni ddigon i roi ei Fab i farw trosom, yn ein parchu ddigon i ymateb iddo mewn ffydd. Nid yw’n ein gorfodi i gredu yn ei Fab, ond yn gadael i ni benderfynu a ydym am wneud hynny. Mae’r parch hwnnw’n rhan o’i gariad atom. Mae gweithredu cariad Duw’n golygu ein bod ninnau’n dangos parch at bobl. Ac ni allwn honni caru neb os ydym yn ei amharchu mewn unrhyw ffordd. Sut allwn ddweud ein bod yn caru os nad ydym yn gwneud dim i ddiwallu anghenion pobl. Sut allwn honni caru pobl os nad oes gennym ddigon o barch atynt i’w hannog i droi at Dduw, ffynhonnell gwir fywyd?  Heb barch, heb gariad.  Wedi sicrhau gweithwyr “CBC” o’i gariad atynt, fu Trump fawr o dro cyn iddo amharchu un o’i weithwyr. Wrth ddweud fod Mr Anzaldua’n medru siarad Saesneg, roedd yn awgrymu na ddisgwyliai iddo, ar sail ei dras, wneud hynny.  Nid yw amarch a chariad yn gymdeithion cysurus.

Cliciwch yma i fynd at rifyn diweddaraf Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 23 Medi, 2018