Disgwyl

Rhagfyr 2, 2018

Mae’n Sul cyntaf mis Rhagfyr, a hwnnw eleni yn Sul cyntaf tymor yr Adfent. (Os nad oes ym mis Rhagfyr ond tri Sul cyn y Nadolig, Sul olaf Tachwedd fydd Sul cyntaf yr Adfent.)  Ystyr y gair Adfent (a ddaw o’r gair Lladin adventus) yw ‘dyfodiad’.  Yn syml iawn, yr hyn a wna’r Eglwys Gristnogol yn nhymor yr Adfent yw dathlu dyfodiad yr Arglwydd Iesu Grist i’r byd.

Un wedd arbennig i’r tymor hwn yw’r disgwyl neu’r aros sydd ynghlwm wrth y Nadolig a’i ddathliadau. Mae’r holl addurniadau a goleuadau a gyneuwyd yr wythnos ddiwethaf yn dangos fod pobl eisoes yn edrych ymlaen at yr Ŵyl. Dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf, bydd y disgwyl yn cryfhau a’r cyffro’n dyfnhau wrth i blant o bob oed weld y Nadolig a’i hwyl yn agosau.  Edrych ymlaen y mae Cristnogion at ddathlu’r ffaith fod Mab Duw wedi dod yn blentyn bach ym Methlehem.  Wrth i’r Nadolig nesau eleni eto, boed i ni hiraethu am gael cyhoeddi a dathlu ei ddyfodiad.

Un peth a all fod o help i ni wneud hynny yw cofio’r disgwyliad mawr a fu am y dyfodiad hwnnw. Ers canrifoedd, bu’r Iddewon yn disgwyl am y Meseia.  Roedd y Gwaredwr wedi ei addo i’r genedl trwy eiriau’r proffwydi; a bu’r bobl yn aros amdano.  Roedd y disgwyl yn gryfach ac yn fwy amlwg ar rai   adegau.  Roedd mwyafrif y bobl yn   disgwyl math anghywir o waredwr am nad oeddent wedi deall yn gywir neges y proffwydi.  Ond er hynny, yr oedd ym mhob oes bobl a ddaliai i ddisgwyl amdano.

Dyfodiad Iesu Grist yw canolbwynt pob dim.  Ymhell cyn i’r un proffwyd sôn am wyryf yn beichiogi a baban bach yn cael ei eni yn ninas Dafydd, yr oedd yna ddisgwyl amdano.  Y Meseia hwn oedd ‘had y wraig’ y soniwyd  amdano yng Ngardd Eden: ‘Gosodaf elyniaeth hefyd rhyngot ti a’r wraig, a rhwng dy had di a’i had hithau; bydd ef yn ysigo dy ben di, a thithau’n ysigo’i sawdl ef’ (Genesis 3:15).

O’r cychwyn cyntaf, felly, roedd yna ddisgwyl am yr Un a ddeuai i achub trwy ‘ysigo’ neu goncro’r diafol a’i holl ddrygioni.  Fe blannwyd yn y ddynoliaeth hiraeth am gael bod yn rhydd o afael drygioni a’i ganlyniadau.  Dyfodiad Iesu Grist fyddai pen llanw’r holl aros.  Mae llawer yn cael trafferth i dderbyn pwyslais y Ffydd Gristnogol ar un dyn o blith holl bobl y byd.  Mae’r syniad o edrych nôl ar un dydd (boed dydd geni neu ddydd marw’r dyn hwnnw) yn od yn eu golwg.

Ond pan gofiwn yr addewidion a wnaed amdano, a’r disgwyl a fu ar hyd y canrifoedd am ei ddyfodiad, daw’r un person a’r un dydd fwy a mwy i’r canol.  Am hwn y disgwyliai pobl Dduw erioed.  Ac wedi iddo ddod, am hwn y bu’r Eglwys yn sôn, ac am hwn y mae’n dal i dystiolaethu nid yn unig yn Nhymor yr Adfent ond bob dydd o’i bodolaeth.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 02 Rhagfyr, 2018