Cyfnewidiol

Mawrth 3, 2019

Fe gafwyd dyddiau hynod o braf yr wythnos ddiwethaf. Roedd dydd Mawrth a dydd Mercher yn boethach nag a fu erioed ym mis Chwefror yng ngwledydd Prydain ers cadw cofnodion manwl o dymheredd dyddiol. Doeddem ni ddim yn sôn am wanwyn cynnar hyd yn oed; roedd fel petai’r haf wedi dod. Ers hynny, wrth gwrs, mae wedi glawio ac oeri’n arw ac yn debycach i’r hyn a ddisgwyliwn ddiwedd Chwefror a dechrau Mawrth.  Ond mae’n dal yn fwyn iawn o gymharu â’r un adeg y llynedd pan oedd eira dan draed.

Clywais fwy nag un  yn dweud y byddwn yn ‘talu am y tywydd braf yma’ dros yr wythnosau nesaf. Mae wedi brafio’n rhy gynnar, meddir, a gall tywydd mawr ddod eto cyn i’r  gaeaf fynd heibio. Cawn weld. Un peth sy’n sicr yw ei bod mor anodd darogan y tywydd.  Mae hwnnw mor anwadal, mor gyfnewidiol, mor annibynadwy, mor ansicr.

A hithau’n fis Mawrth, pwy a ŵyr a wireddir rhai o’n hen ddywediadau?  Gan ei bod yn oer a gwlyb ddoe ac  echdoe gallwn anghofio’r un sy’n dweud, ‘Os daw Mawrth i mewn fel oenig, allan â fel llew mileinig’. Ond beth am eraill fel, ‘Os yn Mawrth y tyf y ddôl, gwelir llawnder ar ei ôl’; ‘Fel bo Mawrth y bydd yr haf’; a ‘Niwl yn Mawrth, rhew yn Mai’?

Mor ansefydlog ac ansicr y gall Eglwys yr Arglwydd Iesu Grist ymddangos hefyd. Pwy a ŵyr beth a ddaw? Pwy a ŵyr beth a ddigwydd? Mae eglwysi unigol mor wahanol i’w gilydd; rhai yn ffynnu ac eraill yn nychu; rhai yn tyfu ac eraill yn crebachu; rhai yn codi ac eraill yn diflannu. Mae’r gweithgaredd hwn yn llwyddo a’r peth acw yn methu yn llwyr. Gall Cristnogion unigol fod yn frwd un funud ac yn oer y funud nesaf, a gall cynulleidfaoedd fod yn llawn gobaith un dydd ond yn gwbl anobeithiol y diwrnod wedyn.

Beth bynnag a ddywedwn am hyn oll, mor dda yw cofio fod Arglwydd y tymhorau ac Arglwydd yr Eglwys yn ddibynadwy a digyfnewid. Yr un yw Duw o ddydd i ddydd ac o oes i oes. Nid yw’n gyfnewidiol; nid yw’n ansicr; nid yw’n annibynadwy. Y mae’n ffyddlon, yn gadarn ac yn gyson. Y mae bob amser yn wrandäwr ac atebwr gweddïau ei bobl.  Y mae bob amser yn cynnal ei blant ym mhob math o anawsterau a threialon. Beth bynnag ein hamgylchiadau, gallwn bwyso ar yr Arglwydd a gwybod y bydd yn rhoi nerth a gras i ni.  Yn ein holl ofnau a phryderon, y mae’r Arglwydd yn graig gadarn dan ein traed. Mae wedi cynnal a gwarchod ei bobl dros y canrifoedd, a gallwn fod yn sicr y bydd yn parhau i wneud hynny heddiw ac i’r dyfodol.  Yr un yw ei gariad o genhedlaeth i genhedlaeth, ac fe welir y cariad hwnnw yn yr Arglwydd Iesu Grist heddiw fel erioed. Nid yw, ac ni fydd y cariad hwnnw fyth yn newid nac yn darfod. Oherwydd ‘Iesu Grist, yr un ydyw ddoe a heddiw ac am byth’ (Hebreaid 13:8).

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 03 Mawrth, 2019