Cyfrinair

Mai 5, 2019

Mi ges i drafferth tanio’r cyfrifiadur heno. Doedd dim byd yn bod arno. Ond fedrwn i yn fy myw â datgloi’r sgrin agoriadol. Doedd y peiriant ddim yn derbyn y cyfrinair yr oeddwn yn ei deipio’n ofalus.  Mi rois ail a thrydydd cynnig arni, a mwy  na hynny eto, gan ofalu nad oeddwn yn camdeipio’r un llythyren. Ond yr un oedd y stori bob tro: ‘cyfrinair anghywir’ – a minnau’n gwybod yn iawn ei fod yn gywir! Yn gam neu gymwys, yr un cyfrinair sydd ar waith ers talwm: mae’n haws felly gan fod pawb yn ei dro’n mynd at y cyfrifiadur hwn.

Mi ddechreuais amau fy hun; a dechrau meddwl mod i’n defnyddio’r cyfrinair anghywir. Ond fedrwn i ddim meddwl beth allai’r un cywir fod. Felly, doedd dim i’w wneud ond galw am help. “Aled! Be di cyfrinair y peiriant ’ma?”

Wedi cael yr ateb, mi sylweddolais fy mod wedi ceisio datgloi’r sgrin gyda chyfrinair fy negeseuon e-bost. Rwy’n defnyddio’r ddau sawl gwaith y dydd, bob dydd ers blynyddoedd. Ond am ryw reswm heno, mi oedd y cyfrinair cyntaf wedi mynd yn gwbl angof. 

Mae’n debyg fy mod yn defnyddio’r cyfrinair heb feddwl amdano gan mor gyfarwydd ydyw. Ond unwaith yr oedd rhaid meddwl, roeddwn ar goll ac yn methu’n glir â’i gofio. Fedrwn ni fod mor gyfarwydd â phethau eraill fel ein bod yn eu gwneud hwy hefyd bron yn ddifeddwl?  Sawl gwaith, wrth adael y tŷ, y bu raid i chi droi nôl er mwyn gwneud yn siŵr eich bod wedi cloi’r drws am nad oedd gennych gof o wneud hynny?  Sawl gwaith, wrth deithio mewn car, yr aethoch drwy ddau bentref neu dri heb gofio i chi wneud hynny? 

Mor gyfarwydd ydym hefyd â chadw oedfa fel bod modd gwneud hynny hefyd yn ddifeddwl ar brydiau. Bron nad oes raid i ni feddwl o gwbl am yr hyn a wnawn gan ein bod wedi hen arfer â dod ynghyd i oedfa. Ond beth yn union a wnawn? Dod i’r capel? Cefnogi’r gwaith? Cynnal traddodiad? Gwarchod treftadaeth? Gwrando ar bregeth?  

Yng nghanol y cyfan, a oes perygl i ni anghofio’r prif ddiben?  Oes posib i ni golli golwg ar y ffaith mai addoli Duw sydd wraidd y cyfan a wnawn yn ei hoedfaon? Un o’r peryglon mwyaf sy’n wynebu pob cynulleidfa o bobl Dduw yw’r posibilrwydd o fynd trwy’r mosiwns: canu emynau, darllen y Gair, dweud gweddïau, traddodi a gwrando pregethau, ond gwneud y cyfan rywsut yn beirianyddol. Gwneud o arferiad heb wir feddwl beth a wnawn na pham y gwnawn y cyfan.

Arhoswn. Ystyriwn. A gweddïwn am y gras i addoli Duw trwy’r cyfan a wnawn yn ein hoedfaon, heddiw a phob amser. Ond nid yn unig yn ein hoedfaon chwaith.  Gweddïwn am nerth a gras i ogoneddu Duw ym mhopeth a wnawn bob dydd.  Dyna, wedi’r cyfan, holl bwrpas ein bod.    

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 05 Mai, 2019