Prydain Fach

Mai 12, 2019

‘Gwlad fechan iawn mewn byd mawr ydi Prydain.’  Wedi deg o’r gloch neithiwr y clywais hynny ar y radio. (Oedd, roedd hi mor hwyr â hynny arnaf yn meddwl am rywbeth i’w ddweud yn Gronyn heddiw!) Yn y Saesneg gwreiddiol, y geiriau oedd, ‘Britain is a tiny country in a big world’.  Ie, ‘a tiny country’.

A phwy feddyliech ddywedodd y fath beth? Rhywun o ben draw’r byd? Rhywun o un o’r gwledydd ‘mawr’? Rhywun sy’n wrthwynebus i’r holl syniad o Brydeindod?  Y syndod mawr oedd mai cynrychiolydd UKIP, Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig, a ddywedodd y geiriau.  Dyma’r blaid sydd dros y blynyddoedd wedi clodfori a dyrchafu ‘Prydain Fawr’ fel un o wledydd cyfoethocaf y byd; y blaid sy’n mynnu bod Prydain yn ddigon cryf a phwerus i ffynnu ac i arwain gweddill y byd. Sawl gwaith y clywyd cynrychiolwyr y blaid hon yn bytheirio yn erbyn unrhyw un a oedd yn eu tyb hwy’n bychanu Prydain ac yn siarad yn ddifrïol amdani? Ond neithiwr, i un o gynrychiolwyr UKIP, nid oedd y  Brydain hon ond gwlad fechan wan; ‘a tiny country’, a dim mwy.

A beth feddyliech a barodd i ddyn UKIP o bawb ddweud y fath beth?   Yn syml iawn, Newid Hinsawdd. Ymateb i gwestiwn ynghylch yr hyn y gall   Prydain ei wneud er mwyn ymateb i’r argyfwng Newid Hinsawdd oedd o.  Roedd o fwy neu lai’n dweud na all Prydain wneud dim o gwbl am nad yw ond gwlad fach iawn.  Beth all un tiny country wan ei wneud?

Gwn fod cyd-destun penodol i’r hyn a ddywedodd y dyn hwn neithiwr. Ond os yw Prydain mor bwerus ag y mae UKIP yn honni, oni fedr ddylanwadu ar wledydd mwy na hi ei hun mewn meysydd fel Newid Hinsawdd?

Ond anghofiwch y wleidyddiaeth y tu cefn i’r geiriau.  Ac anghofiwch UKIP.  Sylwch yn hytrach mor rhwydd yw dweud pethau gwahanol pan yw’n ein siwtio i wneud hynny. Gweniaith; rhagrith; hanner stori; celu’r gwir neu hyd yn oed gelwydd noeth: mor rhwydd y daw’r pethau hyn i’n baglu wrth i ninnau ddweud beth bynnag sy’n ein siwtio ar wahanol adegau ac mewn gwahanol amgylchiadau.

Yr un na ellid ei gyhuddo o’r un o’r pethau hyn yw’r Arglwydd Iesu Grist. Mynnai ef gyhoeddi’r gwir ym mhob sefyllfa ac wrth bwy bynnag yr oedd yn eu cyfarch. Ni newidiai ei neges, ac nid ataliai rhag dweud pethau pan wyddai na fyddai croeso i’w eiriau. Mynnai ddweud y gwir wrth bawb, beth bynnag a olygai hynny iddo ef ei hun.  Bod yn debyg i Iesu yw’r nod i ninnau os ydym yn credu ynddo. Ac un ffordd o fod yn debyg iddo yw ymatal rhag dweud pethau dim ond am ei bod yn ein siwtio ni i’w dweud: ymatal rhag dweud llai na’r gwir er mwyn cael yr hyn a dybiwn ni sy’n fywyd rhwydd a didrafferth.  I fod felly, mae arnom angen gras a nerth Duw.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 12 Mai, 2019