Sbriwsio

Mehefin 16, 2019

Gair da ydi sbriwsio. Mi fedrwch chi sbriwsio’r tŷ a sbriwisio’r ardd. Mi  fedrwch hefyd eich sbriwsio’ch hunain.  Mi feddyliais mai gair diweddar ydi o yn y Gymraeg, ond mae o’n hŷn nag oeddwn i’n tybio. Oherwydd ganrif a mwy yn ôl, roedd Tegla Davies yn dweud am rywun yn Hunangofiant Tomi,  ‘A dyma fo yn spriwsio i fyny ac yn edrych yn bwysig’. 

Mae gen i sawl siwt y dyddiau hyn. Mi ges i siwt newydd ar gyfer priodas dau o’r hogiau. Gan eu bod nhw’n dal i’m ffitio, mi fedraf sbriwsio tipyn arnaf fy hun pan fo angen; ac os oes gwir raid, mi fedraf hyd yn oed dorri fy ngwallt! Ac yn hynny o beth mae’n amlwg fy mod yn debyg iawn iddo fo.

Welsoch chi fo’r diwrnod o’r blaen?  Siwt newydd, urddasol a glân.  Gwallt newydd ei dorri, a phob blewyn yn ei le.  Roedd o’n werth ei weld, chwarae teg iddo.  Mor wahanol i’r olwg oedd arno’n gadael ei dŷ un bore wythnos neu ddwy’n ôl: gwallt heb ei gribo, siwt ddigon blêr, godre’r trowsus wedi torri, a chynffon ei grys yn chwifio fel baner dros gefn y trowsus hwnnw.

Delwedd oedd y cyfan debyg iawn, a bellach mae angen newid y ddelwedd. Mae dillad blêr a gwallt blerach yn iawn i ddyn sy’n ceisio dangos ei fod yn ‘un ohonom ni’, ac yntau mae’n debyg yn credu mai felly y mae’r werin gyfan yn gwisgo. Ond i ddyn sydd â’i fryd ar fod yn Brif Weinidog mae’n rhaid wrth ddelwedd wahanol; ac felly Mr Johnson gwahanol iawn a ddaeth (o’r cysgodion y bu’n llechu ynddynt ers dyddiau) i annerch ei gefnogwyr pybyr ddydd Mercher. Ac wele’r dyn, sydd wedi treulio blynyddoedd yn rhoi’r argraff nad oes arno ots am wisg na lliw na steil, mwyaf sydyn fel pin mewn papur. Cyn daw’r awr iddynt ddewis Prif Weinidog mae Mr Johnson wedi sylweddoli bod ymbincio a gwisgo’n drwsiadus yn dal yn bwysig i Geidwadwyr da’r gwledydd hyn. Gwnaed a fynno o ran delwedd; y gwir bryder yw bod argyhoeddiadau ac  addewidion yn bethau i’w rhoi heibio mor rhwydd ag unrhyw siwt flêr neu drowsus bach blodeuog.

A dyma ofni fy mod yn debycach iddo nag y carwn ei gydnabod. Oherwydd mor rhwydd yw cefnu ar egwyddor dda, a syrthio’n fyr o’r safonau aruchel a gyflwynir yn y Beibl o ran moes ac ymddygiad a geirwiredd. Mor gryf y temtasiwn i minnau feddwl mwy am y ddelwedd a’r olwg allanol nag am y berthynas â Duw a’r glendid calon a’r  cywirdeb cerddediad a welwyd yn yr Arglwydd Iesu. ‘Gwae chwi … yn glanhau’r tu allan i’r cwpan a’r ddysgl, ond y tu mewn y maent yn llawn trachwant a hunanfoddhad (Math. 23:25). ‘Boed ichwi’n addurn, nid pethau allanol … ond cymeriad cêl y galon a’i degwch didranc, sef ysbryd addfwyn a thawel’ (1 Pedr 3:3-4). Gall y ddelwedd allanol newid yn rhwydd, yn ôl yr amgylchiadau a’r gofyn; ond mae parhad a chysondeb i waith grasol a gwyrthiol Duw yn y galon. 

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 16 Mehefin, 2019