Y Llys Sesiwn

Medi 15, 2019

Pawb at y peth y bo.  Gwn mai gwir y gair, petai ond wrth feddwl am rywbeth i’w ddweud yn Gronyn bob Sul.  Mor rhwydd yw mynd at y pethau sydd o ddiddordeb personol. Fwy nag unwaith bu raid i mi wylio rhag sôn gormod am chwaraeon gan nad pawb sy’n rhannu fy niddordeb yn y maes. Ond ers tro byd, gwleidyddiaeth a hynt a helynt gwleidyddion fu’r sbardun i fwy nag un erthygl er i mi wybod nad yw pawb yn awyddus i ddarllen am hynny. Ond mae’n anodd osgoi’r pynciau sydd o ddiddordeb i mi fy hun wrth fyfyrio a llunio’r golofn hon a’r erthyglau eraill sydd raid eu sgwennu o hyd.

Maddeuwch i mi felly am gychwyn heddiw eto yn San Steffan. Neu a ddylwn ddweud Caeredin gan mai yno, yn y Llys Sesiwn ddydd Mercher, y dyfarnodd tri barnwr bod gweithred Llywodraeth San Steffan o ohirio’r Senedd dros y pum wythnos nesaf yn anghyfreithlon? Bydd Llywodraeth Mr Johnson wrth gwrs yn herio’r dyfarniad trwy gyflwyno  apêl yn y Goruchaf Lys yn Llundain. Ond beth bynnag a ddaw o hwnnw, mae dyfarniad y Llys Sesiwn yn arwyddocaol ac yn cadarnhau’r ffaith fod yr hyn a ddigwyddodd yn San Steffan dros y dyddiau diwethaf yn gwbl anghyffredin. Yng nghanol drama gohirio’r Senedd yn oriau mân bore Mawrth mynnodd Llefarydd Tŷ’r  Cyffredin, ‘Nid yw hwn yn ohiriad cyffredin; nid yw’n nodweddiadol, nid yw’n safonol’.  Lai na deuddydd yn ddiweddarach roedd dyfarniad y Llys Sesiwn yn cadarnhau fod John Bercow yn llygad ei le. A lle bu pobl yn ceisio dyfalu a fyddai Mr Johnson yn torri’r ddeddf trwy anwybyddu penderfyniad y Senedd na ddylid gadael yr Undeb Ewropeaidd ddiwedd Hydref ‘heb   gytundeb’, dyma’r Llys Sesiwn yn dangos ei fod ef a’i Lywodraeth eisoes yn gweithredu’n anghyfreithlon. Mor eironig y ffaith fod y bobl hyn, wedi iddynt fynnu’r hawl i ‘Brydain’ ei rheoli ei hun, yn gwrthod cydymffurfio â’r deddfau ac â’r drefn wleidyddol y buont yn eu mawrygu cyhyd. 

Os nad oeddent yn deall hynny o’r blaen, mae’r Llys Sesiwn wedi datgan yn glir wrth Mr Johnson a’i griw nad oes neb – hyd yn oed y Prif Weinidog – uwchlaw cyfraith gwlad. Amser a ddengys beth fydd ei ymateb. Ond da fyddai iddo gofio’r geiriau Lladin ar arfbais y Llys hwn, Nemo me impune lacessit, ‘Does neb yn ymosod arnaf heb ddwyn y canlyniadau’. A da yw i ninnau gydnabod mai mwy gwir fyth y ffaith nad oes neb uwchlaw cyfraith Dduw. Gallwn herio’r gyfraith honno; gallwn ei thorri a’i hamharchu; gallwn dybio ein bod yn medru gwneud hynny heb unrhyw ganlyniadau. Ond y mae’r Barnwr Mawr yn ein pwyso a’n mesur, a bydd yn ein dwyn i gyfrif am bob trosedd a bai. Yr hyn sy’n sicr yw na thâl i ni apelio yn erbyn dyfarniad ei Lys Ef. Ni thâl i ni, yn Nydd Barn Duw, ddadlau ein bod yn ddieuog o dorri ei Gyfraith. Ond trwy ras, ein gobaith yw y cawn ymddiried yn ein Gwaredwr Iesu sydd wedi cymryd ein holl euogrwydd arno ef ei hunan.     

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 15 Medi, 2019