Pwyllgor Yr Ofalaeth

Ionawr 16, 2020

Bydd Pwyllgor Blynyddol yr Ofalaeth yn festri Carmel, Llanllechid am 7.00 o’r gloch nos Lun, Ionawr 20, 2020.


Cau'r siop

Ionawr 12, 2020

Roedd hi’n siop ardderchog yn ei dydd. Mi brynon ni sawl peth yno pan oedd y plant yn fach; a synnwn i ddim pe bawn i’n mynd i’r atig heno y deuwn o hyd i fwy nag un peth ag enw’r cwmni hwn arno. Yn sicr mae yno fwy nag un dilledyn. Fwy na thebyg fod yna degan neu ddau a hyd yn oed ambell beth mwy fel hen gadair car. Cyn bo hir mae’n bosib mai mewn atig yn unig y bydd modd gweld nwyddau’r cwmni gan y bydd ei holl siopau wedi cau am y tro olaf heno.  A dyna ddiwedd ar un arall o enwau cyfarwydd y ‘stryd fawr’. Wrth glirio dros y Dolig, mi ddaeth un o’r hogia o hyd i hen docyn siopa ‘The High Street Gift Voucher’. Gwerth £1 oedd o, ond gan iddo ddod i ben ers diwedd Mawrth 2010 y mae’n gwbl ddiwerth erbyn hyn. Ond pe byddai modd ei wario byddai’r dewis o siopau yn llai o lawer nag ydoedd bryd hynny. Ymhlith y siopau a nodwyd arno sydd wedi hen ddiflannu yr oedd Focus, BHS, Comet, Principles a’r mwyaf  cyfarwydd o’r cwbl, Woolworths. A heno, gallwn ychwanegu Mothercare at y rhestr.

Mae wastad yn drist gweld y siopau cyfarwydd hyn yn peidio â bod, ac yn arbennig felly os cofiwn fynd iddynt ar ryw adeg neu’i gilydd. Yfory, felly, ni fydd mwy Mothercare. Ac eto, nid yw hynny’n gwbl wir chwaith. Mae siopau Principles wedi cau ers 2009, ond mae modd prynu dillad dan yr enw hwnnw yn Debenhams o hyd. Yr un modd, bydd rhai o nwyddau Mothercare ar werth yn siopau Boots ymhen sbel.

Ond nid hynny’n unig. Ni fydd enw Mothercare yn diflannu’n llwyr gan fod y cwmni’n gwneud yn dda dramor. Siopau’r cwmni yn y Deyrnas Unedig sy’n cau heno; bydd yn dal i fasnachu mewn sawl gwlad ar draws y byd lle mae’n llwyddo ac yn gwneud elw da. Mae angen gwell dealltwriaeth o fyd busnes nag sydd gennyf fi i ddeall pam fod y cwmni hwn wedi dod i ben yma tra’n llwyddo mewn gwledydd eraill.

Nid ym myd masnach yn unig y gwelir y fath ddeuoliaeth wrth gwrs. Bu’n rhan o hynt a helynt byd ac eglwys dros y canrifoedd. Dyna a barodd i David Charles yn ei ddydd ef (yn y ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg) ganu:

   ‘Rhagluniaeth fawr y nef

       Mor rhyfedd yw …

   Llywodraeth faith y byd

      Sydd yn ei llaw,

   Mae’n tynnu yma i lawr,

      Yn codi draw …’

Os ydyw i raddau helaeth yn ‘ddyddiau Mothercare UK’ ar yr Eglwys yn ein gwlad heddiw, mor bwysig yw cofio nad dyna’r holl stori. Os yw llawer o eglwysi Cymru’n edwino, a hyd yn oed ddiflannu, y mae hi’n ‘ddyddiau Mothercare International’ ar eraill ac ar eglwysi mewn rhannau eraill o’r byd. Oherwydd dal i dynnu i lawr, a dal i godi draw hefyd y mae Duw yn ei ragluniaeth fawr. Ac mor rhyfeddol ei ragluniaeth fel na wyddom pryd y try’r edwino’n ffyniant grasol yn ei law.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 12 Ionawr, 2020


Dwy lechen

Ionawr 5, 2020

Ar ddechrau blwyddyn newydd, daw dwy lechen i’m meddwl; y naill yn las a’r llall yn lân.

Blwyddyn Newydd Fendithiol i bawb sy’n gysylltiedig â Gofalaeth Fro’r Llechen Las, y cylch o eglwysi y caf i’r fraint o’u gwasanaethu fel gweinidog i Iesu Grist yng nghysgod Chwarel y Penrhyn a hen Chwarel Dinorwig. Gweddïwn am gymorth ac arweiniad Duw wrth i ni geisio cyflawni ei waith eleni.

Yr adeg hon o’r flwyddyn bydd llawer yn sôn am lechen lân. Mae a wnelo addunedau blwyddyn newydd rywbeth â pheth felly: dechrau newydd yn llawn o fwriadau da i gyflawni pob math o bethau, mawr a bach, pwysig a dibwys. A heddiw’n bumed dydd y flwyddyn mae mwy nag un llechen eisoes wedi ei baeddu. Ond dymuniadau gorau i bawb ohonoch a lwyddodd hyd yma beth bynnag i lynu wrth eich addunedau.

Ond mae dwy lech arall y medrwn sôn amdanynt: ‘dwy lech y dystiolaeth’ y cyfeirir atynt yn Llyfr Exodus yn Y Beibl; y cerrig yr ysgrifennwyd arnynt Ddeg Gorchymyn Duw i’w bobl.  Dyma’r ‘llechau o gerrig, wedi eu hysgrifennu â bys Duw’ (Ex. 31:18).

Pam fod angen dwy lechen? Yn ôl rhai, caed ar y naill y gorchmynion ynglŷn â’n perthynas â Duw, ac ar y llall y gorchmynion ynglŷn â’n perthynas â’n gilydd. Ond mae’n debyg bod esboniad arall sy’n fwy cywir, sef bod y Deg Gorchymyn ar y ddwy lechen. Dau gopi oedd y ddwy lechen, i ddangos bod Duw yn gwneud cyfamod â’i bobl. Roedd y ddwy lech yn gopi yr un iddo Ef a’i bobl, i ddynodi’r berthynas rhyngddynt. Wedi hynny, cadwyd y ddwy lech yn Arch y Cyfamod, y gist a fyddai am ganrifoedd yn arwyddo presenoldeb Duw gyda’i bobl.

Ond nid y ddwy lechen wreiddiol a gedwid yn yr Arch. Malwyd y rheiny’n deilchion gan Moses wedi iddo weld y bobl yn addoli’r Llo Aur pan ddaeth i lawr o’r Mynydd (Ex. 32:19). Trwy wneud hynny, roedd Moses yn dangos mor barod oedd pobl Dduw i dorri’r Cyfamod a’r Gorchmynion.

Ond cafwyd llechen lân: dwy ohonynt. Ac arnynt fe ail-ysgrifennwyd y Deg Gorchymyn, i ddangos bod Duw yn drugarog ac yn faddeugar ac yn rhoi ail a thrydydd a chanfed cyfle i’w bobl.  Mae’r Deg Gorchymyn yn crynhoi Deddf Duw i’w bobl. Aeth y geiriau’n anghyfarwydd i lawer erbyn hyn. Rwy’n cofio mwy nag un Ysgol Sul yn adrodd y Deg Gorchymyn, un ai bob Sul neu bob mis, yn fy ngofalaeth gyntaf ym Mhen Llŷn.  Tybed sawl Ysgol Sul yng Nghymru sy’n dal i wneud hynny? Tybed faint ohonom ninnau a allai eu hadrodd o hyd?

Trown atynt o’r newydd. Maent yn berthnasol i Ofalaeth Fro’r Llechen Las fel i bawb arall. Ac er gwybod i ni oll eu torri, gallwn ddiolch fod gobaith trwy’r Efengyl am lechen gwbl lân.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 05 Ionawr, 2020


Blwyddyn Newydd Dda

Ionawr 4, 2020

Blwyddyn Newydd Ddedwydd i chi.