Coronafeirws

Chwefror 2, 2020

Mae’n ddyddiau dyrys, a Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) wedi cyhoeddi Argyfwng Iechyd Byd-eang oherwydd lledaeniad y coronafeirws. Erbyn nos Wener, roedd y feirws wedi lladd 258 o bobl yn China (ond mae’r rhif hwn yn codi fesul awr). Cafodd dros 11,000 eu heintio yn y wlad honno ers i’r person cyntaf gael ei daro’n wael. Nos Wener hefyd, datgelwyd fod dau berson yn dioddef ohono yn Lloegr, ac ofnir y gwelir achosion tebyg yng Nghymru hefyd yn y man.

Ychydig dros fis sydd ers i’r feirws newydd hwn ddod i’r amlwg gyntaf yn ninas Wuhan, China. Cafodd y person neu’r bobl gyntaf i ddioddef eu heintio mewn marchnad anifeiliaid yno, a chredir i’r feirws yn ôl pob tebyg gael ei drosglwyddo o ystlumod. Unwaith yr heintiwyd y bobl gyntaf yr oedd yn rhy rwydd o lawer iddynt hwy heintio pobl eraill. Buan iawn y lledaenodd y feirws, nid yn Wuhan a China yn unig ond mewn sawl gwlad arall gan fod Wuhan yn ddinas enfawr gyda miloedd o bobl yn teithio ohoni i bob cwr o’r byd  yn ddyddiol.

Nid ar chwarae bach y mae’r WHO yn sôn am Argyfwng Iechyd Byd-eang: mae’r ‘2019 Novel Coronavirus’ (neu’r 2019-nCoV) yn fygythiad difrifol ac yn achos pryder mawr ar draws y byd. Yn China, a bellach mewn gwledydd eraill, y gobaith yw y gellir atal lledaeniad y feirws ac ar yr un pryd drin y bobl a heintiwyd. Oherwydd natur feirws, trin y symptomau y mae pobl yn dioddef ohonynt a wneir gan nad oes modd gwella’r feirws ei hun, yn y gobaith y bydd pobl yn cryfhau a gwella wrth i’r symptomau glirio. 

Yn wyneb y fath argyfwng gweddïwn na fydd y feirws yn lledaenu’n eang. Mae’n amlwg fod y WHO yn poeni’n arbennig am allu’r gwledydd hynny sy’n brin o’r adnoddau meddygol digonol i ymateb i’r feirws. Gweddïwn na fydd y feirws yn lledaenu ac y bydd modd i’r bobl a heintiwyd, lle bynnag y bont, gael yr ymgeledd a’r gofal angenrheidiol. Gweddïwn na ddaw llawer mwy i alaru o golli anwyliaid.

Yn gam neu gymwys, y mae amrywiol ddigwyddiadau’n esgor ar ddameg  o fath. Fynnwn i ddim ar unrhyw gyfrif ymddangos yn ddideimlad heddiw; ac felly maddeuwch i mi os wyf yn euog o hynny. Ond anodd yw meddwl am y feirws a ledaenodd mor frawychus o sydyn o un farchnad i bellafoedd byd, heb feddwl hefyd am ledaeniad y clwyf cyntaf a’r mwyaf difrifol oll. Dysgeidiaeth y Beibl o’i ddechreuadau yw bod drygioni wedi lledaenu i’r ddynoliaeth gyfan. Ys dywed Paul, ‘Daeth pechod i’r byd trwy un dyn, a thrwy bechod farwolaeth, ac yn y modd hwn ymledodd marwolaeth i’r ddynolryw i gyd, yn gymaint ag i bawb bechu’ (Rhufeiniaid 5:12). Ond trwy un dyn hefyd medd yr Efengyl wrthym y deliodd Iesu â haint ein pechod (yn hytrach na symptomau’r pethau drwg a wnawn). Cymerodd yr haint arno’i hun er mwyn ein hiachau ni.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 02 Chwefror, 2020