Lladrad

Dros y ddau Sul diwethaf gohiriwyd oedfaon mewn sawl capel ar draws y wlad, yn cynnwys rhai o’n hoedfaon yn yr Ofalaeth hon, oherwydd y stormydd.  Hen brofiad diflas bob amser i eglwysi yw methu â chynnal oedfa’r Sul am ba reswm bynnag, ond cwbl resymol a dealledig oedd y penderfyniadau a wnaed dros y pythefnos diwethaf er sicrhau diogelwch yr addolwyr.

Ond rheswm cwbl wahanol a gafwyd dros ohirio’r oedfa mewn un capel lleol fore Sul diwethaf. Nid y storm, ond lladrad fu’n gyfrifol am ohirio’r oedfa yng nghapel Caersalem, Caernarfon. Fore Sul, gwelwyd bod rhywun neu rywrai wedi cymryd mantais o bosibl ar y storm a fu’n rhuo dros nos i dorri i mewn i’r capel er mwyn lladrata gwerth miloedd o bunnoedd o offer, yn cynnwys offer sain a thaflunio a chyfieithu yn ogystal ag offerynnau cerdd a nwyddau cegin.

Fel y gwyddoch o bosibl, mae Capel Caersalem yn cydweithio’n agos â Chynllun Efe i gynnal ein gweithiwr plant, ieuenctid a theuluoedd. Byddai clywed am ladrad mewn unrhyw gapel yn ddigalon, ond mae’n fwy trist fyth pan ydym yn adnabod yr eglwys. Ni allwn lai na chydymdeimlo â’r eglwys a’i gweinidog, y Parchg Rhys Llwyd, heddiw. Ni allwn chwaith ond edmygu ymateb doeth a graslon Rhys i’r lladrad a oedd nid yn unig yn sôn am yr angen i faddau ond yn mynegi cydymdeimlad â phobl sydd, oherwydd anawsterau ac amgylchiadau o bosibl, yn cyflawni’r fath droseddau. Mae’r lladrad, meddai, wedi cadarnhau galwad yr eglwys i wasanaethu a chynorthwyo o fewn ei chymuned yn lleol. Mewn sefyllfa mor drist, mae ymateb Rhys wedi bod yn chwa o awel iach ac yn dystiolaeth lachar i Efengyl gras. Mor wahanol i’r ymateb y gellid yn rhwydd iawn ei ddychmygu oddi wrth eraill a fyddai wedi condemnio’r lladron a bytheirio ynghylch y diffyg parch at gapel ac eglwys a phopeth sanctaidd.

Dymunwn yn dda i bawb yng nghapel Caersalem. Aeth gwaith yr eglwys yn ei flaen yn ystod yr wythnos, a chaiff yr oedfaon arferol eu cynnal heddiw. Yn amlwg, nid peth braf yw dioddef trosedd o’r fath. Fel y dywedodd Rhys, yr oedd i’r holl offer, er mai pethau materol oeddent, eu harwyddocâd fel pethau a oedd yn rhan o genhadaeth yr eglwys. Ond yng nghanol y tristwch, y mae o leiaf un cysur rhyfedd i bobl Caersalem o weld mai eu capel hwy a dargedwyd gan y lladron. Nid digwydd taro ar gapel a oedd yn llawn o offer gwerthfawr a wnaeth y lladron, pwy bynnag oeddent. Gwyddent yn iawn fod yn y capel hwn, yn wahanol i’r rhelyw o gapeli’r ardal, offer drudfawr o’r fath. A gwyddent hynny am fod yr eglwys dros y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn dystiolaeth effeithiol, a’i gwaith wedi bod yn amlwg o fewn y gymuned leol ac ehangach. Gwaetha’r modd, arwydd o’r fendith a fu ar y gwaith yw bod hyd yn oed ladron wedi dod yn ymwybodol ohono. Ac mewn ffordd od, mae hynny’n destun diolch.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 23 Chwefror, 2020

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: