Cymhellion Dewi

Dros y blynyddoedd, cawsom fwy nag un gwyliau braf yn ne-orllewin Lloegr. Dim ond unwaith y bûm cyn belled â Chernyw. Mae blynyddoedd ers hynny, a’r peth cyntaf a gofiaf am y gwyliau hynny yw hyd y siwrnai. Mor faith. Wedi hynny, buom fwy nag unwaith yn Llydaw, ac roedd honno hefyd yn oriau o daith. Ond er mor hir, ac er iddynt ymddangos ar brydiau’n ddiddiwedd, yr oedd y teithiau hynny ar y cyfan yn gyfforddus a didramgwydd tua diwedd yr ugeinfed ganrif a dechrau’r ganrif bresennol.

Gallaf ddychmygu na fyddai teithio ar droed ac mewn cwch o dde Cymru i Gernyw a Llydaw a de-orllewin Lloegr mor hwylus nôl yn y chweched ganrif. Ond dyna a wnâi Dewi Sant ac eraill, nid ar wyliau wrth gwrs ond wrth eu gwaith. Mae’n rhyfeddol meddwl bod maes ei weinidogaeth yn ymestyn cyn belled, ac iddo grwydro cymaint ag a wnaeth pan nad oedd gwneud hynny mor rhwydd. Dros fôr a thir, teithiodd Dewi o le i le ac o wlad i wlad er mwyn cyflwyno’r newyddion da am Iesu Grist, gan wneud disgyblion i’r Gwaredwr a’u cynnull yn egin eglwysi. Credir ei fod wedi teithio ymhellach na Cadog ac Illtud, rhai o’i ragflaenwyr yng ngwaith yr Efengyl, ac iddo felly gyflwyno Crist i lawer nad oedd wedi clywed amdano o’r blaen.  A chredir hefyd fod llawer o’r eglwysi sy’n dwyn ei enw yn y mannau y bu’n cenhadu ynddynt wedi eu sefydlu gan Dewi ei hun, a bod ei ddylanwad felly yn amlwg yn bellgyrhaeddol.

Yn nyddiau’r teledu a’r rhyngrwyd a’r cyfryngau cymdeithasol nid oes raid teithio ymhell i gyhoeddi’r Efengyl. Gellir gwneud hynny trwy sain a llun a’r gair ysgrifenedig o ble bynnag; o glydwch cartref, o brysurdeb desg ac o ddiogelwch cynefin. I raddau helaeth heddiw, mae gweithgaredd y mwyafrif o weinidogion a phregethwyr wedi ei gyfyngu i ardal ddaearyddol gymharol fechan er ei bod mor rhwydd teithio i bob cwr o’r wlad a’r byd. Rhyfeddod pethau yw bod pobl fel Dewi wedi crwydro ymhellach yng ngwasanaeth Teyrnas Dduw na llawer o’r rhai a’u dilynodd dros y canrifoedd  

Cyfaddefwn mai annelwig yw llawer o’r wybodaeth sydd gennym am Dewi a’i gyfoedion. Mae’r darlun sylfaenol o was Duw’n cyhoeddi’r newyddion da am Iesu Grist yn ddibynadwy. O bosibl na allwn ddweud yr un peth am bopeth a adroddwyd amdano. Cymysgedd o ffaith a dychymyg yw rhai o’r storïau amdano, fel yr hanes am y ddaear yn codi dan ei draed wrth iddo bregethu un diwrnod. Ond os mai ychydig a wyddom amdano, y mae’n ddigon i’n galluogi i ddeall ei gymhellion. Pam yr holl deithio? Pam y fath ymdrech? Pam y fath ymroddiad i’r bywyd llym yr oedd Dewi a’i debyg yn ei ddilyn? Dymuniad Dewi oedd rhannu’r neges am Iesu Grist er mwyn i bobl ym mhob man gredu ynddo a’i ddilyn. Dyna’r cymhelliad dros ei holl deithiau a’i bregethau a’i fywyd syml o wasanaeth ffyddlon i’w Arglwydd. Ac ar Ŵyl Ddewi, dyna y diolchwn amdano. 

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, Dydd Gŵyl Ddewi, 01 Mawrth, 2020

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: