Aelodau allweddol

Wrth i’r ysgolion gau oherwydd yr argyfwng Covid-19 disgwylir i rieni, dan arweiniad yr ysgol, ofalu y bydd eu plant yn cyflawni’r gwaith a osodir ar eu cyfer nes daw popeth nôl i drefn. Ond bydd plant bregus yn dal i fynd i’r ysgol. Felly hefyd blant y gweithwyr a ystyrir yn ‘allweddol’ neu’n anhepgor yn yr argyfwng presennol, er mwyn i’w rhieni allu mynd i’w gwaith. Mae’r gweithwyr allweddol yn amlwg yn cynnwys staff y gwasanaeth iechyd, ond hefyd ofalwyr a gyrwyr loriau bwyd ac amryw o swyddi eraill.

Pwy tybed gafodd y dasg amhosibl o lunio rhestr y ‘swyddi allweddol’ hyn? Ni fynnwn am un eiliad feirniadu’r rhestr gan fy mod yn dychmygu nad oedd ei llunio’n waith hawdd o gwbl gan ei bod mor anodd diffinio beth a olygir wrth ‘swyddi allweddol’. Fe’i lluniwyd yng nghyd destun argyfwng iechyd difrifol wrth gwrs. Ond y gwir yw fod cymaint o’r swyddi a gyflawnir o fewn ein cymdeithas yn ‘allweddol’ os nad yn anhepgor. Mae holl drefn ein cymdeithas yn ddibynnol ar bobl sy’n darparu nid yn unig wasanaeth iechyd a siopau llawn ond hefyd ddŵr glân a charthffosiaeth, cyflenwad o drydan a nwy ac olew, gwasanaethau post a ffôn a rhyngrwyd, a chant a mil o bethau eraill a gymerwn yn gwbl ganiataol. 

Yn hyn o beth, nid yw ein cymdeithas fodern ond yn adlewyrchu’r hyn y bu’r Eglwys Gristnogol yn ei ddweud ar hyd y canrifoedd. Darlunnir yr Eglwys yn y Testament Newydd fel corff Crist. O fewn y corff y mae i bob aelod ei le a’i gyfraniad, yn union fel y mae i bob aelod o’n cyrff dynol ei bwrpas a’i le er ein lles a’n hiechyd. Nid yr un yw cyfraniad pob aelod o gorff Crist, ond y mae lles y corff yn ddibynnol ar fod pob aelod yn cyflawni ei swyddogaeth. 

Mae heddiw’n Sul anarferol iawn, â drysau cannoedd o gapeli ac eglwysi  ynghau. Gorfu i ninnau benderfynu na allwn am y tro, er lles pawb, gynnal ein hoedfaon a’n cyfarfodydd arferol yn ein capeli. Ond dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf, pan na fydd modd i ni ddod ynghyd yn ôl ein harfer, bydd cyfle arbennig i’r eglwysi weithredu wrth i bob aelod gyflawni’r hyn sy’n bosibl yn ôl ei ddawn a’i allu, er mwyn ein gilydd, er mwyn eraill, ac er mwyn ein Harglwydd. Bydd modd ffonio ein gilydd, gofalu am gymdogion, siopa dros eraill, anfon negeseuon calonogol trwy’r cyfryngau cymdeithasol, annog ein gilydd i geisio cysur a gobaith yng Ngair Duw ac mewn gweddi, a rhannu profiad a hyd yn oed weddio gyda’n gilydd dros y ffôn neu trwy ebost.

Rhowch eich meddwl ar waith, ac os oes gennych awgrymiadau am ffyrdd y medrwn fel eglwysi wasanaethu a chynnal ein gilydd trwy’r argyfwng hwn, rhowch wybod i ni dros y ffôn neu trwy ebost neu unrhyw ddull arall. Heb ein hoedfaon arferol, un her amlwg fydd sicrhau ffyrdd gwahanol o ddwyn cysur yr Efengyl a goleuni Gair Duw i’r naill a’r llall. Trwy ras Duw, ceisiwn wneud hynny er ei glod.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 22 Mawrth, 2020

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: