Gwyddoniaeth a gweddi

Mai 3, 2020

Ar un wedd, synnu na ddigwyddodd yn gynharach oeddwn i. Mae’n bosibl iddo wneud wrth gwrs. Synnwn i ddim na fyddai. Ond welais i, a chlywais i ddim. A sylwais i chwaith ar neb arall yn cyfeirio at y fath beth. A gallwn ddiolch am hynny o gofio bod pedwar mis ers i’r Coronafeirws ddod i’n sylw a chwe wythnos ers y Cloi Mewn.

Wn i ddim beth a ysgogodd y llythyrwr i roi pin ar bapur. Ai’r ffaith fod yna dipyn mwy o grefydd ar y cyfryngau Cymraeg yr wythnosau diwethaf?  Ai’r oedfa ar S4C ar fore Sul? Ai’r emynau a’r myfyrdodau a glywir ar Radio Cymru? Ai’r oedfaon a ddarlledir ar y we gan eglwysi o bob cwr o’r wlad?  Pwy a ŵyr?  Welais i mo bob un o’r oedfaon teledu, a chlywais i mo’r holl fyfyrdodau ar y radio. Ond mentraf ddweud na chlywyd gan neb unrhyw beth  a fyddai’n ysgogi’r llythyrwr i ddweud: ‘gobeithio y gallwn gytuno mai gwyddoniaeth ac nid gweddi fydd yn ein harwain o’r argyfwng peryglus hwn’. 

Mae’n bosibl wrth gwrs nad dim a glywodd y llythyrwr, ond gwrthodiad sylfaenol o grefydd a ffydd a gweddi, a’i hysgogodd i ddweud ei farn. Ac y mae ganddo, yn amlwg, bob hawl i’r farn honno.

Ond os mai ymateb i’r hyn a glywodd gan gredinwyr dros y misoedd diwethaf a wna’r llythyrwr, ni allaf beidio â meddwl ei fod yn annheg ac anonest (oni bai iddo glywed pethau gwahanol iawn i’r hyn a glywais i). Clywais bobl yn sôn am weddi. Clywais rai yn ein hannog i weddïo. A chlywais lawer yn gweddïo. Ond chlywais i, beth bynnag, neb yn awgrymu mai’r unig beth y  dylem ei wneud yw gweddïo. Yr hyn a glywais yw pobl yn diolch am ysbytai a meddygon a nyrys ac yn gofyn i Dduw nerthu’r bobl hynny yn y gwaith o ofalu am gleifion a’u trin a’u gwella; pobl yn gweddïo am ddoethineb i’n gwleidyddion; a phobl yn diolch am wyddonwyr ac yn gweddïo drostynt yn eu hymchwil am y facsin a fydd yn ein hamddiffyn ni a’r byd rhag y feirws peryglus hwn.

Yr hyn na chlywais yw unrhyw un yn diystyru gwyddoniaeth a meddygaeth gan honni y daw gweddi, ar ei phen ei hun, â diwedd i’r feirws hwn. Cwbl annheg yw awgrymu mai dyna y mae credinwyr sy’n gweddïo, ac yn annog eraill i weddïo, yn ei wneud. Gweddïau o ddiolch am wyddonwyr a meddygon a glywais i yn yr argyfwng hwn. Ac ymhlith y gwyddonwyr a’r gweithwyr meddygol y gweddïwn drostynt y mae miloedd lawer sy’n gwerthfawrogi’r gweddïau hynny am nad ydynt, mwy na ninnau, yn gweld unrhyw odrwydd rhwng ffydd a gweddi ar y naill law a gwyddoniaeth a meddygaeth ar y llall.

Daliwn i weddïo y bydd yr Hollalluog Dduw, sy’n rhoi i’r gwyddonwyr eu doniau, yn eu galluogi i ganfod mor fuan ag y bo modd y facsin y maent yn gweithio mor ddyfal amdano.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 03 Mai, 2020