Pregeth Mai 10

Mai 10, 2020

Rhywbeth mawr

Mai 10, 2020

Wel, fe ddigwyddodd.

Ers blynyddoedd, ers i mi gychwyn fy ngweinidogaeth, a chyn hynny, clywais bobl yn dweud fod rhaid i rywbeth mawr ddigwydd er mwyn dod â ni at ein coed.  Yn y cyd-destun crefyddol y dywedwyd y geiriau, gyda’r awgrym fod angen rhywbeth felly i ysgwyd pobl a dod â nhw’n ôl i’r capel ac i werthfawrogi’r Ffydd.

Erbyn hyn, fe gawsom rywbeth mawr: rhywbeth nad oeddem yn ei ddisgwyl;  rhywbeth nad oedd gwledydd Prydain yn barod amdano ac y methodd y Llywodraeth â’i gymryd o ddifrif yn ddigon buan na pharatoi ar ei gyfer. 

Yr eironi, o ran yr hyn y clywais ei ddweud mor aml dros y blynyddoedd yw nad oes yna gapel i neb ohonom fynd iddo yn yr argyfwng sydd ohoni. Amser a ddengys a fydd hwn yn gwneud i bobl geisio Duw o’r newydd. Ar hyn o bryd, rheitiach yw holi beth yw ein hymateb ni ein hunain iddo.  A ydym ni’n troi at Dduw gan gredu ei fod Ef yn ben dros y cyfan ac y medrwn geisio ei gymorth?

Yn ôl arolwg a wnaed gan Tearfund, mae un o bob ugain o bobl a holwyd yn dweud eu bod wedi dechrau gweddïo ers y Cloi Mewn, er nad oeddent yn gweddïo cyn hynny; a’r un nifer o bobl (hyd y gwn i, does dim modd dweud ai’r un bobl oeddent) yn dweud iddynt wrando ar wasanaeth crefyddol ar y we ers y Cloi Mewn, a hwythau heb erioed fod mewn oedfa cyn hynny. Pwy a ŵyr sut y bydd pobl yn ymateb? 

Beth bynnag a ddigwydd dros y misoedd nesaf, tybed nad oedd y rhai a ddywedai ‘fod angen i rywbeth mawr ddigwydd cyn y bydd pobl yn troi at Dduw’ yn gywir wedi’r cyfan?   Yn gywir, ac eto’n anghywir. Oes, mae angen rhywbeth mawr; ond er y gall Duw ddefnyddio pob math o bethau a digwyddiadau i dynnu pobl ato’i hun, nid digwyddiad – boed ryfel, newyn, daeargryn na choronafeirws – yw’r ‘peth mawr’ hwnnw ond gwaith grasol Duw yng nghalonnau pobl. Oherwydd peth aruthrol fawr yw gwaith Duw yn bywhau pobl sy’n farw yn ysbrydol, yn farw yn eu camweddau a’u pechodau. Nid pethau allanol, nid amgylchiadau dyrys, nid hyd yn oed fygythiadau dychrynllyd yw’r angen, ond Ysbryd Glân Duw.  Gall Duw ddefnyddio pob amgylchiad; gall ddefnyddio’r holl bryderon presennol i roi i bobl hiraeth amdano’i hun a’r gobaith sydd ynddo. Ond y peth mawr sydd ei angen yw gwaith nerthol yr Ysbryd sy’n goleuo, argyhoeddi, bywhau, cynhesu a thynnu pobl at Iesu Grist.

Gall Duw ddefnyddio argyfwng allanol fel hwn. Ond y peth mawr y dylem weddïo amdano yw bod Duw yn ei ras yn creu argyfwng personol ym mywyd pobl trwy ddangos iddynt eu tlodi a’u trueni, ac yn eu hargyhoeddi wedyn fod pob cyfoeth a gobaith ar eu cyfer yn yr Arglwydd Iesu Grist. Oes, mae angen i rywbeth mawr ddigwydd.  

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 10 Mai, 2020