Deiseb

Y mae i ambell raglen gerddoriaeth ar y radio ei hen ffefrynnau. Hawdd iawn fyddai i minnau heddiw droi at y naill neu’r llall o’m hen ffefrynnau gan i’r ddau benfelyn ddweud mwy na digon yr wythnos ddiwethaf i unrhyw un  ysgrifennu’n helaeth amdanynt. Ond gan wybod mai dyma’r Pentecost, roeddwn wedi penderfynu ymatal rhag cyfeirio at y naill na’r llall. Yng nghwrs yr wythnos, deuthum i gredu fod hwn yn benderfyniad doeth.  Coeliwch fi, mi fyddwn wedi cael trafferth dod at y Pentecost wedi cychwyn efo Dominic Cummings neu Twitter!

Dyma droi yn hytrach at neges e-bost a dderbyniais fwy nag unwaith yn ystod yr wythnos i’m gwahodd i arwyddo deiseb ar lein. Mae’r rhain yn bethau cyfarwydd iawn erbyn hyn.  Mae’n debyg fod y rhan fwyaf ohonom wedi torri’n henw rywbryd ar ddeiseb oedd yn cwyno am hyn neu’n pwyso am y llall. Erbyn hyn, mae llu o ddeisebau ar y we, a llawer ohonynt yn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i wneud hyn ac arall.  Deiseb yn galw ar y Llywodraeth honno i ganiatáu ail agor yr eglwysi ar unwaith oedd yr un a  dderbyniais yr wythnos ddiwethaf. Wnes i ddim ei llofnodi. 

Ydw, rwy’n gweld colli oedfaon a chyfarfodydd yr eglwysi. Ydw, rwy’n edrych ymlaen at gael mynd i’r capel eto. Ydw, rwy’n edrych ymlaen at weld pobl yn dod ynghyd i addoli unwaith eto yn ein capeli. Ond rwy’n derbyn na ddaeth yr amser i wneud hynny eto. Nid wyf o’r farn fod Llywodraeth San Steffan na Llywodraeth Cymru’n  wrthwynebus i’n heglwysi ac yn ceisio eu hatal rhag cyfarfod. Cawn ail agor y capeli a’r eglwysi pan fydd yn ddiogel gwneud hynny. Yn y cyfamser, er mor chwithig yw hynny i bobl ffydd, mi ddathlwn y Pentecost fel y bu i ni ddathlu’r Pasg eleni ar ein haelwydydd trwy’r gwahanol gyfryngau sydd ar gael i ni, boed radio neu deledu neu’r we neu daflen. Yn niffyg y cyfryngau hynny, ac yn bwysicach na hwy, mae gennym Feibl a gweddi i’n galluogi i foli Duw am iddo roi ei Ysbryd Glân i arwain a nerthu ei Eglwys. Wedi’r cyfan, er mor werthfawr yw oedfa a chwmni, ‘Nid oes i ni gyfryngwr ond Iesu Grist ei hun’.

Fyddaf fi ddim yn arwyddo’r ddeiseb gan na fynnaf weld y capeli’n ail agor nes y bydd yn ddiogel gwneud hynny. Ac i mi, mae’r hyn a welwyd yn yr Unol Daleithiau ddiwedd yr wythnos yn cadarnhau mai dyna sydd ddoeth. Mae llu o eglwysi’n bwriadu agor ar gyfer y Pentecost, doed a ddelo. Ac er dweud na fyddwn yn ei grybwyll, trist gweld Mr Trump yn ceisio perswadio llywodraethwyr y taleithiau i agor pob capel ac eglwys, hyd yn oed os ydyn nhw o’r farn nad yw hynny’n ddiogel. Iddo ef, gorau po gyntaf yr agorir yr eglwysi mawrion gan mai’r cam nesaf fyddai cynnull ynghyd ffyddloniaid y ralïau gwleidyddol. Ac ai’r sinig ynof sy’n dweud fod gan yr Arlywydd fwy o  ddiddordeb yn y rheiny na’r eglwysi?

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Pentecost: Dydd Sul, 31 Mai, 2020

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: