George Floyd

Bu farw George Floyd bythefnos yn ôl, ddydd Llun, Mai 25 ym Minneapolis, Minnesota, yn 46 mlwydd oed. Gŵyr y byd erbyn hyn fod marwolaeth y dyn du hwn yn gwbl ddiangen, a bod un o blismyn y ddinas wedi ei gyhuddo o’i lofruddio a thri phlismon arall wedi eu cyhuddo o gynorthwyo ac annog llofruddio. 

Nid yn annisgwyl, mae amgylchiadau cwbl annynol y farwolaeth hon wedi esgor ar brotestiadau ar draws yr Unol Daleithiau a’r byd. Nid oedd George Floyd ond y diweddaraf o bobl ddu’r Unol Daleithiau i ddioddef dan law plismyn gwyn; y diweddaraf i wynebu camdriniaeth oherwydd lliw ei groen a’r diweddaraf i farw o ganlyniad i hynny. Yr hyn a ysgogodd yr ymateb a welwyd dros y pythefnos diwethaf wrth gwrs oedd y ffaith fod marwolaeth George Floyd liw dydd ar gornel stryd ym Minneapolis wedi ei weld a’i ddal ar ffilm gan bobl a ddigwyddai fod wrth law. Clywyd cri olaf George Floyd gan filiynau o bobl ar draws y byd.  Ac mae byd sydd wedi arfer ag erchyllterau, bydd sydd wedi arfer â gweld lluniau o erchyllterau o bob math, wedi arswydo wrth weld plismyn yn gweithredu mewn modd mor  ddychrynllyd.  Doedd cri ingol George Floyd na phrotestiadau pobl eraill na hyd yn oed y ffaith eu bod yn cael eu ffilmio ar ffonau symudol gan fwy nag un person yn ddigon i atal y pedwar plismon rhag parhau’r gamdriniaeth a achosodd ei farwolaeth.

Gweddïwn dros deulu George Floyd a phob teulu y bu i’w farwolaeth eu hatgoffa o’r anghyfiawnder a brofwyd ganddynt hwythau neu eu hanwyliaid, ac yn arbennig deuluoedd a gollodd anwyliaid mewn amgylchiadau tebyg.

Gweddïwn dros bawb sy’n dioddef o ganlyniad i’r hiliaeth sy’n llygru byd a chymdeithas. Boed i’r holl drafod a’r holl brotestio a gafwyd ers marwolaeth George Floyd esgor ar wir ddyhead yn yr Unol Daleithiau, ac yng ngwledydd Prydain a phob gwlad arall, i weld pob gwedd ar hiliaeth yn cael ei dileu. O ran yr Unol Daleithiau, gweddïwn yn benodol y bydd pawb sy’n arddel ffydd yn Iesu Grist yn cydnabod mor wrthun yw hiliaeth, ac yn gwneud popeth a allant er sicrhau tegwch a chyfiawnder i bawb, beth bynnag eu lliw. 

Gweddïwn dros bawb sy’n ddall i’r gamdriniaeth a’r anghyfiawnder a’r gwahaniaethu annynol yn eu gwlad eu hunain ac ym mhob gwlad arall. 

Gweddïwn y bydd arweinyddion gwlad ac eglwys yn rhoi’r arweiniad cywir a doeth trwy eu penderfyniadau a’u dysgeidiaeth, fel y bydd tegwch a chyfiawnder yn amlwg yn y cyfan a wnânt ac a ddywedant.  Gweddïwn yn arbennig y bydd pob Cristion sydd mewn swydd ddylanwadol yn cael nerth a gras i wneud eu rhan.

Gweddïwn y bydd yr holl brotestio ac ymgyrchu o blaid cyfiawnder yn cael ei ddiogelu a’i lwyddo.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 07 Mehefin, 2020

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: