Pregeth Mehefin 17, 2020

Mehefin 14, 2020

Trysor Fenn (2)

Mehefin 14, 2020

Dair blynedd yn ôl, yn rhifyn Mehefin 25, 2017 Gronyn soniais am drysor yr oedd Americanwr o’r enw Forrest Fenn yn honni iddo ei guddio rywle ym mynyddoedd y Rockies. Mewn llyfr a gyhoeddodd yn 2010 roedd cerdd ac ynddi naw cliw a fyddai i arwain pobl at gist efydd lawn o drysorau aur ac arian. Yn yr erthygl honno, soniwyd am Paris Wallace, yr ail ddyn a fu farw wrth chwilio am y trysor cudd.

Ddechrau’r wythnos, cyhoeddodd Mr Fenn fod y chwilio ar ben gan fod rhywun wedi dod o hyd i’r gist, ac felly’n berchen ar drysor gwerth dros filiwn o ddoleri. Tybed oedd y person hwnnw’n siomedig o gofio fod yr un ffynhonnell newyddion yn dweud dair blynedd yn ôl ei fod gwerth dwywaith hynny? 

Roedd rhai’n amau’r stori o’r cychwyn ac yn mynnu mai twyll oedd y cyfan. A chan i Mr Fenn ddweud y dydd o’r blaen fod y dyn a ddarganfu’r trysor yn dymuno bod yn anhysbys, mae rhai’n dal i amau a oedd yna drysor o gwbl. Ond a derbyn fod trysor, mae’r ffaith fod o leiaf  bedwar o bobl wedi marw wrth chwilio amdano’n bwrw cysgod dros ramant y stori. 

Wrth sôn am y gist hon dair blynedd yn ôl soniais am drysor yr Efengyl. Mae’r erthygl ar wefan Gronyn. (Chwiliwch am fis Mehefin 2017 yn yr Archif.) Am y trysor hwnnw meddwn, ‘Nid trysor sy’n darfod mo’r Efengyl, ond trysor sydd i bara am byth.’ 

Roedd ymateb Forrest Fenn wrth iddo gyhoeddi fod y trysor wedi dod i’r fei yn ddiddorol.  ‘Rwy’n hanner teimlo’n falch, a hanner teimlo’n ddigalon,’ meddai, ‘gan fod yr helfa drosodd.’ 

Gan fy mod wedi defnyddio’r stori’n ddarlun o drysor yr Efengyl, ni allaf heddiw beidio â chymharu ymateb Mr Fenn ag ymateb Duw pan ddaw pobl o hyd i’r trysor hwnnw. Mae tair dameg a gofnodwyd yn Luc 15 yn dangos ymateb Duw yn glir iawn: damhegion y ddafad golledig, y darn arian colledig a’r mab afradlon. Mae’r tair yn cyfleu llawenydd y nefoedd, llawenydd yr angylion a llawenydd Duw ei hun o weld un pechadur yn edifarhau.

Yn yr Efengyl, mae Duw’n cynnig i ni’r trysor pennaf, y bywyd tragwyddol sydd yn ei Fab Iesu. A’r hyn a ddywed  y damhegion hyn yw bod ein Duw ni’n llawenhau bob tro y bydd unrhyw un yn canfod y trysor trwy ddod i gredu yng Nghrist, a’i dderbyn yn Arglwydd a Gwaredwr. Nid oes yn y nefoedd deimladau cymysg pan ddigwydd hyn: dim ond llawenydd mawr. A’r fath gysur i Gristnogion yw cofio hynny, a chofio hefyd, os yw Duw’n llawenhau o weld pobl yn dod i gredu yn ei Fab, ei fod yn llawenhau hefyd o weld y bobl hynny’n glynu wrth eu proffes ac yn parhau i’w addoli a’i garu am iddo roi’r trysor hwn i ni. Roedd y  Salmydd yn amlwg wedi ei gweld hi: ‘Pleser yr Arglwydd yw’r rhai sy’n ei ofni, y rhai sy’n gobeithio yn ei gariad’ (Salm 147:11).

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 14 Mehefin, 2020