Pregeth Mehefin 28, 2020

Mehefin 28, 2020

Gair i chi

Mehefin 28, 2020

Wn i ddim a fyddai modd tynnu’r un llun heddiw. Rhyw feddwl ydw i na fyddai modd  tynnu’r un llun yn union am fod coed wedi cael hanner canrif i dyfu ers i’r llun sydd yn fy llaw gael ei dynnu. Mae’r llun ar bamffled bychan y dois o hyd iddo’n ddiweddar yng nghanol pentwr o bapurau. Gwn i mi gadw’r pamffledyn flynyddoedd yn ôl am fod y llun hwn ar ei glawr.

Y tro nesaf yr af am dro o amgylch Llyn Padarn bydd rhaid i mi geisio gweld o ble yn union yn Fachwen y tynnwyd y llun sydd ar y pamffledyn a gyhoeddodd Cymdeithas Y Beiblau yn 1969. O bosib y bydd rhai ohonoch yn gwybod hynny o gael golwg arno, a gwneud y dasg yn haws i mi. Ond, ar wahân o bosibl i’r coed, mae’n debyg nad oes fawr wedi newid. Mae’r ddau fwthyn yn debygol o fod yno o hyd, ynghyd â phentref Llanberis a Chastell Dolbadarn yn y cefndir. Ac wrth gwrs, mae’r Llyn a’r Wyddfa a gweddill y dirwedd yn aros yn ddigyfnewid. Yr un yw’r olygfa ei hun, hyd yn oed os yw’r coed wedi tyfu ac amharu rhywfaint arni o’r union fan y tynnwyd y llun.

‘GAIR I CHI’ yw teitl y daflen fechan. Ac fel degau o bamffledi tebyg iddi a gyhoeddodd Cymdeithas Y Beiblau dros y blynyddoedd, adnodau o’r Beibl sydd ar y pamffledyn hwn: adnodau cyfarwydd Y Gwynfydau o bumed bennod Efengyl Mathew.  Ond nid yn gwbl gyfarwydd chwaith, mae’n rhaid cyfaddef, gan mai o gyfieithiad ‘Y Ffordd Newydd’, a gyhoeddwyd tua’r un pryd â’r pamffled y daw’r geiriau. ‘Mor ddedwydd yw’r rhai sy’n cydnabod eu bod yn dlawd yn ysbrydol; nhw biau teyrnas Dduw’ (Math 5:3).

Hyd y gwn i beth bynnag, ychydig o ddefnydd a wnaed o’r cyfieithiad hwnnw o’r Pedair Efengyl. Ond beth bynnag a ddaeth o hwnnw, mae Gair Duw, fel y llyn a’r mynyddoedd yn ddigyfnewid, ac yn fwy felly mewn gwirionedd wrth reswm. Ni lwyddodd treigl amser na dysg y canrifoedd na chwiw’r oesoedd i ddirymu ei werth nac i dawelu ei lais. Mae’r geiriau a lefarodd yr Arglwydd trwy lyfrau’r Hen Destament a’r Newydd mor wir heddiw ag erioed. Iddynt, y mae’r un awdurdod; ynddynt, yr un neges; a thrwyddynt, yr un goleuni’n llewyrchu.   Beth bynnag arall sy’n newid yn y byd cyfnewidiol sydd ohono, mae Gair Duw’n aros yr un. Bu’n ffynhonnell gwybodaeth am Dduw o genhedlaeth i genhedlaeth. Bu’n ddatguddiad llawn o’r ffordd i’r bywyd sydd trwy Iesu Grist. Bu’n gyfarwyddyd diogel ar  gyfer y bywyd Cristnogol ar hyd y canrifoedd.

Mae Gair Duw mor wir ag erioed. Ond os oes coed yn ein rhwystro rhag gweld hynny – coed anghrediniaeth, neu goed amheuaeth, neu goed ein hamharodrwydd i’w ddarllen – rhaid eu torri i’r llawr er mwyn rhoi cyfle i ni ein hunain weld ei werth a’i dderbyn yn llawen. Oherwydd, fel dywed y pamffled, gair i chi a minnau yw hwn.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 28 Mehefin, 2020