Cwestiynau Iesu

Mynd am dro, gwylio’r teledu, darllen, garddio, addysgu a choginio: dim ond rhai o’r pethau y bu pobl yn eu gwneud yn ystod y Cloi Mewn ers diwedd Mawrth.  Beth arall fyddech chi’n ei ychwanegu at y rhestr hon?  Un peth amlwg yw cwisiau. Cafodd pobl hwyl fawr yn llunio cwestiynau ar bob math o bynciau, a mwy o hwyl mae’n debyg wrth geisio eu hateb.

Roedd yr Arglwydd Iesu Grist byth a hefyd yn gofyn cwestiynau. Wn i ddim yn union sawl cwestiwn a ofynnodd. Darllenais restr o 135 o’i gwestiynau ar y we heno. Ac yna, gwelais gyfeiriad at lyfr gyda’r is-deitl, The 307 Questions Jesus Asked. Ond wedyn, gwelais lyfr arall, 339 Questions Jesus Asked.  Mae’n rhy hwyr heno i mi fynd trwy’r efengylau’n fanwl i gyfri’r cwestiynau; ac felly mi fodlonaf ar ddweud fod y Gwaredwr yn ystod ei weinidogaeth wedi gofyn llawer iawn ohonynt.

Ond nid y math o gwestiynau a ofynnir mewn cwis a ofynnai ef.   Nid gofyn o ran difyrrwch a wnâi.  Nid gofyn er mwyn profi gwybodaeth ei ddisgyblion a phobl eraill. Ac nid gofyn chwaith am na wyddai ef yr atebion.  Yr oedd i’w gwestiynau bwrpas amgenach o lawer na gweld faint a wyddai pobl am hanes a daearyddiaeth a cherddoriaeth a chwaraeon a chrefydd ac unrhyw beth arall y cawn ni gwestiynau arnyn nhw mewn noson gwis.

Bwriad Iesu wrth ofyn y rhan helaethaf o’i gwestiynau yw gwneud i bobl eu holi eu hunain. Trwyddynt, mae’n procio meddwl a chydwybod a chalon ei gynulleidfa, boed honno dyrfa neu gylch ei ddisgyblion neu unigolion. Wrth ofyn, mae’n gwneud i’r bobl hyn ystyried beth sy’n bwysig iddynt, beth yw eu meddwl o Dduw, beth sydd raid iddyn nhw ei wneud er mwyn bodloni Duw, beth sydd gan Iesu ei hun i’w ddweud wrthyn nhw a beth hefyd sydd ganddo i’w gynnig iddyn nhw, ynghyd â llu o bethau tebyg. 

Mae’n defnyddio cwestiynau am ei fod yn gwybod mor effeithiol ydynt. Mae’n holi’n dreiddgar. Y mae ei gwestiynau’n ddoeth ac yn gorfodi pobl i wynebu gwirioneddau amdanyn nhw eu hunain ac amdano ef ei hun. Anodd, os nad amhosibl yw dweud pa un o’i gwestiynau yw’r pwysicaf.  Ac eto, mi fentraf awgrymu mai un o’r pwysicaf yw, ‘Pwy meddwch chwi  ydwyf fi?’ 

Y mae’r ateb a roddwn i gwestiynau Iesu’n datgelu llawer amdanom.  Ac yn sicr mae hynny’n wir am ein hateb i’r cwestiwn allweddol hwn. Pwy meddwn ni yw Iesu? Yn wahanol i’r rhelyw o’i gwestiynau, y mae arnom angen rhywfaint o wybodaeth er mwyn ateb hwn.  Fedrwn ni ddim ei ateb heb wybod rhywbeth amdano a’r hyn a wnaeth wrth ddod i’r byd a chyflawni ei waith. Ond nid eisiau gwybod faint a wyddom amdano y mae Iesu, ond beth a feddyliwn ohono ac a ydym yn ei garu ac yn ymddiried ynddo ai peidio.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 05 Gorffennaf, 2020

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: