Pregeth Awst 2, 2020

Awst 2, 2020

Ambell Salm: Addoliad a Diolchgarwch

Awst 2, 2020

Ambell Salm

Diolch yn fawr iawn i Susan Williams, Cynllun Efe, am baratoi’r myfyrdodau hyn ar gyfer Suliau mis Awst pan na fydd Gronyn yn cael ei gyhoeddi. 

Addoliad a Diolchgarwch

Welsoch chi’r ffilm A Beautiful Mind?  Hanes John Nash, athrylith o fathemategydd sydd ynddi.  Ond er ei allu eithriadol, roedd yn ddioddef yn ofnadwy o broblemau iechyd meddwl. Fe’i gwrthwynebwyd gan bobl oedd ddim eisiau iddo lwyddo; pobl oedd yn ei alw’n wallgof. Yn sgil hynny, bu bron i’w briodas â chwalu.

Ond cafodd ei anrhydeddu â Gwobr Nobel, un o’r gwobrwyon mwyaf y gall neb ei derbyn. Wrth ei derbyn gerbron cynulleidfa a’i cymeradwyai, roedd ei lygaid ar ei wraig, ac roedd yn cydnabod mai hi oedd yn gyfrifol am ei lwyddiant am iddi fod yn gefn ac yn graig iddo, a’i helpu i ennill llwyddiant ac anrhydedd.  Trodd ati, a chydnabod ei bod yn haeddu ei ddiolchgarwch a’i ganmoliaeth.

Dyna sy’n digwydd yn amryw o’r Salmau.  Mae’r rhai wnaeth eu cyfansoddi eisiau tynnu sylw at y Duw sy’n haeddu’r ganmoliaeth a’r diolch.  Mae’r Salmau’n hoelio’r sylw ar Dduw sy’n haeddu’r clod, ac yn rhoi’r anrhydedd dyledus iddo.

Ydych chi’n dda am ganmol pobl a diolch iddynt?

Sut fyddwch chi’n teimlo pan gewch eich canmol?

Pa wahaniaeth mae’n ei wneud i’ch perthynas a pherson sy’n eich canmol?

Ydy Duw eisiau i ni ei ganmol?  Pam?

Sut mae Duw’n teimlo pan fyddwn ni’n ei ganmol?

Pa effaith mae addoli Duw yn ei gael arnom ni?

Pam ddylem ni ganmol Duw?  Dyma sut mae rhai o’r Salmau’n ateb y cwestiwn hwn.

Salm 48:1 – Oherwydd pwy ydy o.

Salm 52:9 – Oherwydd beth mae wedi’i wneud.

Salm 92:1 – Oherwydd ei fod o’n dda ganmol Duw.

Salm 136 – Oherwydd ei ofal a’i gariad tuag atom.

Salm 81:4 – Mae’n orchymyn i addoli Duw.

Salm 40:3 – Wrth i ni addoli Duw, mae’n gwneud i eraill fod eisiau ei addoli.

Pa bryd y dylem ganmol Duw?

Salm 34:1 – Bob amser.

Salm 145:2 – Pob dydd, am byth.

Salm 146:2 – Ar hyd ein hoes.

Salm 57:8–9 – Yn y bore.

Salm 119:62 – Yn y nos.

Salm 42:11 – Pan fyddwn ni’n teimlo’n drist a ddim yn teimlo fel ei addoli.

Ble dylem ganmol Duw?

Salm 113:3 – Ym mhob man, unrhyw le, drwy’r byd i gyd.

Salm 35:18 – Cynulliad mawr o bobl (cynulliad bach hefyd).

Salm 18:49 – Gerbron eraill; gerbron y byd i gyd.

Salm 135:2 – Mewn addoldy.

Sut dylem ganmol Duw?

Salm 150 – Gydag offerynnau.

Salm 63:4 – Codi’n dwylo.

Salm 47:1 – Clapio.

Salm 135:2 – Sefyll.

Salm 95:6 – Plygu; penlinio.

Salm 47:6 – Canu.

Salm 149:3 – Dawnsio.

Salm 104:34 – Mewn tawelwch, yn fyfyrgar.

Dylem addoli Duw oherwydd pwy ydy Ef, ac oherwydd yr hyn a wnaeth trosom. Y weithred fwyaf a gyflawnodd Duw erioed oedd anfon Iesu, ei annwyl Fab i farw trosom ar groes Calfaria.  Gallwn ei addoli unrhyw bryd, yn unrhyw le, mewn amrywiol ffyrdd sy’n gyfforddus i ni.

Addasiad o Energize gan Saint y Gymuned