Cadw cyfrinach

Does dim wedi ei gyhoeddi eto, ond o’r hyn a ddywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford ddydd Gwener, mae’n ymddangos y ceir cyhoeddiad yfory (dydd Llun) am glo cenedlaethol byr er mwyn arafu lledaeniad ail don beryglus Covid-19. Rhaid aros tan yfory am y cyhoeddiad hwnnw.

Ceisio cael trefn ar y Gronyn hwn oeddwn i nos Sadwrn pan ddaeth neges trwy’r llif newyddion ar y ffôn i ddweud bod un sianel newyddion yn honni iddi gael gafael ar gopi o lythyr swyddogol a ddatgelwyd gan un o’r undebau llafur ynghylch y cyhoeddiad a ddisgwyliwn yfory. Nid fy lle i ydi ailadrodd yr honiad hwnnw na cheisio dyfalu pa mor gywir a dibynadwy yw’r wybodaeth a gyhoeddwyd. Digon i’r diwrnod ei ddrwg ei hun; a chawn wybod yfory mae’n debyg. 

Mae’n debyg ei fod yn siomedig ac yn rhwystredig i’r bobl sydd ynglŷn â’r materion hyn pan fo gwybodaeth yn cael ei rhyddhau i’r wasg cyn pryd. Yr un modd, mae bob amser yn siom pan fo rhywbeth na fwriadwyd ei ddweud yn gyhoeddus yn cael ei ailadrodd gan gyfaill neu gydweithiwr. Y fath siom pan fo rhywun wedi rhannu cyfrinach neu wybodaeth ag un neu ddau arall, gan eu siarsio i beidio â dweud gair wrth neb, a’r person neu’r bobl hynny ar y cyfle cyntaf wedi datgelu’r cyfan wrth rywun neu rywrai eraill.  Mor werthfawr yw pobl y medrir ymddiried yn llwyr ynddynt; ac mor bwysig yw medru cadw i ni’n hunain rywbeth a ddywedwyd wrthym yn gyfrinachol. Gwyn eich byd os oes gennych gyfaill y gwyddoch y medrwch ymddiried yn llwyr ynddo fo neu hi.

A gwyn eich byd os gwyddoch mai dyna’r berthynas sy’n bosibl â’r Tad Nefol. Oherwydd gallwn ddweud y cyfan wrtho. Cawn ddatgelu ein holl ofnau, a chyffesu ein holl bechodau, a rhannu ein holl ofidiau, a rhestru ein holl ddeisyfiadau gan wybod ei fod yn gwrando arno, a gwybod hefyd fod y cyfan yn ddiogel gydag ef. Ar brydiau, gallwn wneud yr holl bethau hynny yng ngŵydd ffrindiau a theulu ac oddi mewn i gymdeithas yr eglwys leol. A da hynny. Ond ar adegau eraill, dyna’r peth olaf y dymunwn ei wneud; ac mor werthfawr yw medru cyflwyno’r cyfan bryd hynny i’r Arglwydd.

Diolchwn i Dduw am y ffrindiau da y medrwn rannu â hwy ein pryderon a’n gobeithion. Diolch am eu parodrwydd i wrando ac i gadw’r cyfan yn ddiogel yn eu calon. Ond pan na allwn rannu gwybodaeth neu broblem â’r un o’r bobl hynny, diolch y medrwn fentro ar hyd llwybrau gweddi a dwyn y cyfan i sylw’r Tad sydd gennym yn y nefoedd.  Balm i’r enaid ydi gwybod nid yn unig ei fod wedi clywed ein geiriau ond bod ganddo’r gallu i’n helpu yn a thrwy’r cyfan. Awn yn hyderus at yr Arglwydd gan ddiolch nad oes raid i neb ohonom ddwyn ein beichiau yn ein nerth ein hunain. Datgelwn, gofynnwn a chyffeswn yn y sicrwydd na ddaw neb ond ein Tad Nefol i wybod,  os dyna’n dymuniad. 

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 18 Hydref, 2020

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s