Cabledd Las Vegas

Yng ngeiriau Amos, un o broffwydi’r wythfed ganrif Cyn Crist, ‘Nid oeddwn [ac nid ydw] i’n broffwyd, nac yn fab i broffwyd’. Yn sicr, ni roddwyd i mi’r ddawn o ragweld y dyfodol. Ac nid y dyfodol pell yn unig: mae’r dyfodol agos yn ddirgelwch i mi. O’r herwydd ni allaf gyhoeddi heddiw pwy a etholir yn Arlywydd yr Unol Daleithiau’r wythnos hon.

Aeth yr Arlywydd Trump i’r capel y Sul diwethaf. Gwelais fideo ohono yno. Yn amlwg, cafodd ei blesio yn yr oedfa a dangosodd ei werthfawrogiad trwy roi llond dwrn o bapurau 20 doler yn y Casgliad. Ond roedd yn werth pob sentan oherwydd y ‘gair proffwydol’ y daethai yno i’w glywed. Honnai un o weinidogion yr eglwys iddi gael ‘gair proffwydol’ y bore hwnnw yn addo buddugoliaeth ac ail dymor yn y Tŷ Gwyn i’r Arlywydd. Roedd hi a’i gŵr, ei chyd-weinidog, yn gweiddi’n wyllt eu cymeradwyaeth iddo, ac yn annog y gynulleidfa gyfan i ddiolch i Dduw am yr Arlywydd a’r fuddugoliaeth sicr a addawyd iddo. Roedd yntau’n naturiol wrth ei fodd, a’r cyfan yn debycach i un o’i ralïau arlywyddol nag i oedfa. Mr Trump oedd canolbwynt y cyfan. Ac nid rhyfedd bod y gynulleidfa’n udo ei glod gan fod y ‘gair proffwydol’ yn eu sicrhau mai fo ydi ‘cannwyll llygaid Duw’.

Nid yw’r gefnogaeth a gafodd Mr Trump ymhlith Cristnogion ceidwadol ei wlad yn syndod os mai dyma’r math o ddatganiadau a wnaed o bulpudau a llwyfannau eu heglwysi’r blynyddoedd diwethaf. Mor aflednais a gwrthun y cyfan. Beth bynnag fydd canlyniad yr Etholiad, ni allaf ond meddwl bod yr hyn a gyhoeddwyd yn yr oedfa hon yn nes at gabledd na gair oddi wrth Dduw. Y geiriau ‘cannwyll ei lygaid’ (‘apple of his eye’) oedd yn awgrymu hynny ac yn peri’r anesmwythyd mwyaf i mi. Doedd hi ddim yn syndod clywed cefnogwraig frwd yn honni iddi gael gweledigaeth am ei fuddugoliaeth. Ond ‘cannwyll ei lygaid’?

Mae hwn yn ymadrodd Beiblaidd. Mae Dafydd er enghraifft yn gweddïo,  ‘Cadw fi fel cannwyll dy lygaid’ (Salm 17:8); a dywedir am bobl Dduw yn y Gaethglud, ‘bod pob un sy’n cyffwrdd â chwi yn cyffwrdd â channwyll ei  lygaid’ (Sechareia 2:8). Mae’n derm sy’n dangos mor werthfawr yw ei bobl i’r Arglwydd. Ond roedd cymhwyso’r term i’r Arlywydd gan ei floeddio’n barhaus o lwyfan yr eglwys yn ymylu ar gabledd. Bron na fwriadwyd i’r gweiddi atgoffa’r gynulleidfa o eiriau Duw am Iesu wedi ei fedydd, ‘Hwn yw fy Mab, yr Anwylyd’. Ac roedd Mr Trump yn wên o glust i glust!

A ddryllir y ddelw arbennig hon ddydd Mawrth? Neu a saif am bedair blynedd arall?  Wn i ddim. Ond yr hyn a wn ydi bod oedfa yn Las Vegas y Sul diwethaf wedi dod yn rhybudd amserol i bawb ohonom rhag gwneud delwau daearol, a rhag cablu trwy wneud unrhyw un a chanddo draed o glai yn dduw.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 01 Tachwedd, 2020