Dim panic!

“Don’t panic!” oedd un o ymadroddion bachog y gyfres Dad’s Army. Aeth Capten Mainwaring a’i blatŵn i bob math o helbulon yn y gyfres gomedi wych hon. Mae gen i frith gof iddynt unwaith fynd ar goll wrth gymryd rhan mewn rhyw ymarfer neu’i gilydd. O bosibl nad yw hynny’n gywir; ond mi gollwyd tair o raglenni cynnar y gyfres gan fod y tapiau ffilm wedi eu glanhau a’u hailddefnyddio gan y BBC.  Ail grëwyd y rhaglenni hynny’r llynedd gan sianel deledu arall gydag actorion gwahanol.

Rhai da oedd Mainwaring, Wilson, Jones, Fraser, Walker, Godfrey a Pike.  Roedd hefyd ambell aelod ymylol arall o’r platŵn, yn cynnwys y Cymro Cheeseman. Ond nid Carlton-Smith. 

Ar Wastadedd Caersallog (Salisbury Plain) mae 150 milltir sgwâr o dir ymarfer y Fyddin, gyda 47 milltir sgwâr ohono wedi ei neilltuo ar gyfer saethu. Yn ddiweddar, gollyngwyd Mark Carlton-Smith yno ar ganol ymarfer milwrol. Roedd i fod i gyfarfod â chatrawd arbennig; ond gadawodd yr hofrennydd o yn y man anghywir, ac roedd ar goll am sbel a neb yn gwybod ble’r oedd. Fe’i cafwyd yn ddiogel; ond y fath embaras o gofio iddo fynd yno i godi calon y milwyr. Mwy o embaras oedd y ffaith mai’r General Sir Mark Carlton-Smith yw Pennaeth y Fyddin Brydeinig! Gallaf ddychmygu Corporal Jones yn gweiddi, “Don’t panic! Sir!”

Doedd ei radd fel Cadfridog na’i deitl ‘Syr’ na’i statws fel Pennaeth y Fyddin (na hyd yn oed ei enw dwbl-baril) yn diogelu Mark druan rhag mynd ar goll. A druan ohonom ninnau: dyw ein statws na’n cefndir na’m magwraeth na’n cymeriad na’n cyraeddiadau na dim arall yn ein diogelu rhag bod ar goll oddi Dduw. Trwy gamgymeriad rhywun arall mae’n debyg yr oedd y Cadfridog ar goll. Y mae a wnelo camgymeriad rhywun arall â’r ffaith ein bod ninnau ar goll. Mae a wnelo Adda â’r peth, gan fod ei bechod ef yng ngardd Eden yn bechod y byd.  Unwaith y pechodd Adda, roedd pechod yn rhan ohonom.  Am iddo fo bechu yr ydym oll yn pechu, nes bod Paul yn dweud bod ‘pawb yn marw yn Adda’ (1 Corinthiaid 15:22). 

Ac eto, ni allwn bwyntio bys at Adda gan ein bod ninnau ar fai. Rydym yn gwbl gyfrifol nid yn unig am ein cyflwr fel pobl sydd ar goll ac ymhell oddi wrth Dduw, ond hefyd am bob gweithred a meddwl amherffaith a drwg. Rydym yn dewis peidio â gwrando ar Dduw ac yn dewis peidio ag ufuddhau i’w orchmynion.  Ac nid yw nac enw da na defod grefyddol na gweithredoedd arwrol o ddim lles i ni.

Daeth y milwyr o hyd i’r Cadfridog Carlton-Smith yn ddidrafferth. Ond er mwyn ein hachub ni, bu raid i’n Cadfridog a’n Brenin, Iesu Grist ei hun, fynd i’r drafferth ryfeddaf. Er mwyn ein dwyn at Dduw, bu raid iddo ysgwyddo’r bai am ein pechod a marw trosom. Ac am iddo wneud hynny, does dim rhaid i ni banicio o gwbl gan fod modd pwyso’n llwyr arno Ef.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 15 Tachwedd, 2020

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s