Yn well na phawb?

Dim ond un peth sy’n waeth na dyn annoeth yn agor ei geg; a dyn annoeth nad yw’n gwybod pryd i gau ei geg yw hwnnw. Ac ar orsaf radio LBC ddydd Iau y clywyd un o’r enghreifftiau gwaethaf o hynny. Aelod Seneddol ydi Gavin Williamson. Ond nid unrhyw Aelod chwaith ond yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg yn Llywodraeth San Steffan. Ond roedd Mr Williamson yn swnio’n debycach i blentyn bach ar fuarth ysgol nag i’r gŵr sy’n gyfrifol am bolisi ei Lywodraeth dros ysgolion ac addysg yn Lloegr. Mi glywsoch chi blant yn gweiddi: “Mae fy mrawd i’n fwy na dy frawd di! Mae fy nhad i’n gryfach na dy dad di! Mae gan fy mam i gar mwy na dy fam di!”

Trafod brechlyn Pfizer/BioNTech a gafodd ei gymeradwyo’r wythnos  ddiwethaf gan MHRA (Asiantaeth Rheolaethu cynnyrch Meddygol a  Gofal Iechyd) oedd Mr Williamson. MHRA yw’r corff sy’n gyfrifol am  awdurdodi’r defnydd o gyffuriau ac ati o fewn y byd meddygol yn y Deyrnas  Unedig. Croesawyd y newydd fod MHRA wedi cymeradwyo’r brechlyn gan filoedd o bobl wrth gwrs; ond roedd y croeso a roddwyd gan fwy nag un o weinidogion Llywodraeth San Steffan nid yn unig yn ddi-urddas ond yn gywilyddus. Roedd Matt Hancock ac Alok Sharma yn mynnu ymffrostio mai’r Deyrnas Unedig oedd y cyntaf i gymeradwyo’r brechlyn a thrwy hynny ei bod wedi profi unwaith eto ei bod yn arwain gweddill y byd. Roedden nhw wrth gwrs yn anwybyddu’r ffaith mai cwmnïau Americanaidd ac Almaenig  yw Pfizer a BioNTech, ac mai o Wlad Belg y daw’r brechlyn a fewnforiwyd i Brydain trwy Dwnnel y Sianel nos Iau. Ond aeth Gavin Williamson gam neu ddau ymhellach na’r lleill fod Prydain wedi ennill mantais gystadleuol real dros bawb arall am y rheswm syml mai ‘Prydain’ yw’r wlad orau; a bod MHRA yn well nag unrhyw asiantaeth sy’n cyfateb iddi yn Ffrainc na Gwlad Belg na’r Unol Daleithiau.

Gobeithio na fydd balchder a’r hunan dwyll hwn yn gwneud i bobl fod yn llai parod i ymddiried yn y brechlyn. Sut na wêl y gwleidyddion hyn y gall hawlio buddugoliaeth i Brydain beri i rai holi a gymeradwywyd y brechlyn yn rhy fuan? Byddai owns neu ddwy o ostyngeiddrwydd o fudd iddynt. Nid heb achos y mae’r Beibl yn anghymeradwyo pob tuedd i bobl feddwl eu bod yn well na phawb arall. Yr enghraifft amlycaf yw condemniad yr Iesu o’r Pharisead  ddiolchai yn ei weddi nad oedd fel pawb arall, ond ei fod mewn gwirionedd yn well na hwy (Luc 18:9-14). Gochelwn y fath agwedd gan nad gwleidyddion yn unig sy’n dueddol o feddwl felly. Mae’r edifeirwch calon sy’n greiddiol i’r iachawdwriaeth yng Nghrist yn gwbl ganolog hefyd i fyw pob dydd y Cristion. Ni fûm erioed yn well na phawb arall; nid wyf yn well na neb arall; ac ni fyddaf tra bwyf fyw yn well na phobl eraill; ond llawenydd yr Efengyl yw bod Duw wedi’n caru er gwaethaf hynny.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 06 Rhagfyr, 2020

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s