Cerdyn Trỳmp

Yn ei dŷb ei hun, mae’r enw’n gwbl briodol. Mewn gêm o gardiau fel chwist mae’r cerdyn trỳmp yn rhagori ar y gweddill. Un o feiau mawr yr Arlywydd Trump yw ei argyhoeddiad ei fod yntau’n rhagori ac nad oes modd iddo golli na dadl na chytundeb masnachol na dim arall … nac etholiad.

Roedd y gred na all fod yn anghywir yn waelodol i bopeth a ddywedodd ac a wnaeth dros bedair blynedd ei arlywyddiaeth. Fo oedd yn iawn; fo sydd yn iawn; a fo fydd yn iawn yn ei dŷb ei hun, a hyd yma beth bynnag yn nhŷb miliynau o’i gefnogwyr.

Gwelwyd y peth ar gychwyn ei daith i Texas ddydd Mawrth diwethaf wrth iddo gyfiawnhau’r araith a draddododd yn gynharach. Mynnai ei fod wedi gweld pobl yn dadansoddi ei araith yn y papurau ac ar y teledu “to the T”,  i’r manylyn lleiaf. Roedd pawb, meddai, yn gytûn fod ‘y cwbl a ddywedais yn briodol, yn cynnwys y paragraff olaf a’r frawddeg olaf’.

Tybiais ar unwaith ei fod yn cyfeirio at yr araith a draddododd nos Iau, Ionawr 7, drannoeth yr ymosodiad ar y Capitol (sef yr araith y cyfeiriais ati yn Gronyn y Sul diwethaf). Yn honno, os cofiwch, mi wnaeth gondemnio’r trais gan ddweud nad oedd y rhai a wnaeth gyrch ar y Capitol yn ei gynrychioli ef na’u gwlad. Roedd yn anodd gen i gredu ei fod yn mynnu bod pawb wedi llyncu’r hyn a ddywedodd ac yn derbyn fod y cyfan yn briodol a chywir. 

Ond yna, mi wawriodd arnaf mai at yr araith a draddododd  CYN y cyrch yr oedd yn cyfeirio: yr araith y bu pobl ar draws y byd yn sôn amdani; yr araith y bu beirniadu mawr arni; yr araith a fyddai’n sail dros uchelgyhuddo’r Arlywydd ddydd Mercher. 

Am eiliad, anwybyddwch gynnwys yr araith; a dim ond holi, sut yn y byd y gallai neb honni fod pawb o’r farn fod yr araith honno’n ddi-fai?  Ond dyna grynhoi’r dyn. Pa ots bod miliynau o bobl o’r farn bod yr araith wedi ysgogi terfysg? Pa ots ei fod ar fin cael ei uchelgyhuddo oherwydd yr araith? Roedd o’n mynnu bod pawb yn gwbl fodlon â’r hyn a ddywedodd.  Pa ots am dystiolaeth i’r gwrthwyneb?

Os yw Trump wedi dysgu unrhyw beth i ni, ein dysgu i ystyried y medrwn fod ar fai yw hwnnw; ein dysgu i dderbyn y dystiolaeth sydd yn ein herbyn. Yng ngoleuni’r Beibl, mae pob un ohonom yn euog gerbron Duw; a chwbl ofer yw ceisio gwadu hynny. Yn rhyfeddol iawn, mae Trump yn mynnu bod pawb “to the T” yn cymeradwyo pob gair a ddywedodd, er gwaetha’r dystiolaeth i’r gwrthwyneb. Amser a ddengys beth fydd oblygiadau hynny iddo yn y pen draw. Gwyliwn rhag y fath ryfyg ffôl. Mae’r Beibl a Duw ei hun a’n cydwybod ein hunain hyd yn oed yn dwyn eu tystiolaeth i’n hangen am faddeuant ac am Waredwr. Dim ond y sawl a’i hystyrio’i hun yn gerdyn trỳmp, sy’n rhagori ar bawb, a fyddai’n gwadu’r dystiolaeth honno.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 17 Ionawr, 2021.

Gwahoddiad i’n hoedfa Zoom

Mae gan eglwysi Gofalaeth Fro’r Llechen Las oedfa trwy gyfrwng Zoom am 5.00 o’r gloch bob nos Sul. Mae croeso i unrhyw un ymuno â ni. Cysylltwch â’r Gweinidog, John Pritchard, i gael y ddolen neu’r cod ar gyfer y cyfarfod Zoom.

Anfonwch neges at john.cilfynydd@btinternet.com

Brad

Byw o’r llaw i’r genau wna Gronyn, heb fawr o syniad o ble daw’r neges nesaf.  Un dydd ar y tro yw hi fel arfer. Ond y bwriad ar gyfer y Sul nesaf oedd ffarwelio â Mr Trump dridiau cyn iddo adael y Tŷ Gwyn, a diolch iddo nid am yr hyn a fu fel Arlywydd ond am iddo fod i mi’n chwarel o ddamhegion. Ond yn wahanol i Chwarel Dinorwig, nid oes peryg i’r chwarel hon gau dros nos. Bydd digwyddiadau dydd Mercher, a chyfraniad ac ymateb yr Arlywydd i’r cyrch ar y Capitol yn Washington yn fargen broffidiol am sbel eto.

Ond lle mae dechrau? Mi fodlonaf ar ddechrau yn y diwedd a chydymdeimlo â phawb fu yng nghanol yr helynt: gwleidyddion, gweinyddwyr; staff yr adeilad; gohebwyr; heddlu; y bobl a anafwyd; a theuluoedd y rhai a fu farw. A dylid ychwanegu at y rhestr lawer a fu’n rhan o’r rhuthrad. Pwy bynnag arall a gynlluniodd y cyrch, mae’n gwbl amlwg fod a wnelo’r Arlywydd a’i rethreg â’r peth. Ers wythnosau, bu’n galw ar ei gefnogwyr i wneud y diwrnod y byddid yn cadarnhau ethol Arlywydd newydd yn ddydd i fynnu mai fo ei hun oedd ‘gwir enillydd’ yr Etholiad. Daeth ei gefnogwyr yn eu miloedd i Washington ddydd Mercher i rali fawr i glywed Rudy Guiliani, ei gyfreithiwr personol, yn galw am ‘trial by combat’, a Mr Trump yn edliw eto bod y ‘fuddugoliaeth wedi ei lladrata’ oddi arno. Ac yna, ‘Da ni am gerdded – ac mi fydda i yno efo chi – i’r Capitol, a da ni am gymeradwyo ein seneddwyr a’n cynrychiolwyr dewr … Oherwydd wnewch chi byth ennill ein gwlad yn ôl trwy wendid; mae’n rhaid i chi ddangos cryfder; mae’n rhaid i chi fod yn gryf ’.

O fewn awr neu ddwy, roedd miloedd o’i gefnogwyr wedi rhwystro, dros dro, waith y Senedd a Thŷ’r Cynrychiolwyr yn enw’r ‘gwirionedd’ honedig am yr Etholiad, ac yn ei enw ef. Gyda’r nos, diolchodd yr Arlywydd iddynt: ‘Da ni’n eich caru … Da chi’n arbennig iawn’.

Ymhen pedair awr ar hugain, yn wyneb y perygl o gael ei wthio o’i swydd, roedd Trump trwy groen ei ddannedd (ac mewn geiriau benthyg mae’n debyg) yn condemnio’r ‘trais a’r anghyfraith a’r anhrefn’. Ac wrth fyddin y capiau MAGA a’r baneri ‘Trump 2020’ yr oedd o’i hun wedi eu hysbrydoli a’u tanio, meddai, ‘Da chi ddim yn cynrychioli ein gwlad … Mi fyddwch chi’n talu [am dorri’r gyfraith]’. Er mwyn achub ei groen, roedd yn barod i fradychu’r union bobl a’i dilynodd ac a’i dyrchafodd cyhyd.

Heb os, mae brad ymhlith y creulonaf o ergydion. Gochelwn rhagddo o fewn teulu; ymhlith cyfeillion; yn wleidyddol; yn y gweithle; yn yr Eglwys; ac ym mhobman. Ac mewn byd creulon o frad ac anffyddlondeb, diolchwn am yr addewid werthfawr: ‘Bydd yr Arglwydd dy Dduw yn mynd gyda thi, ac ni fydd yn dy adael nac yn cefnu arnat’ (Deuteronomium 31:6).

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 10 Ionawr, 2021.

Blodau prydferth

Wedi’r flwyddyn a gawsom y llynedd, roedd cyfarchiad sawl un yn wahanol Nos a Dydd Calan. Ac er dymuno ‘Blwyddyn Newydd Dda’ i gyfeillion a châr, haws fu gen innau ddweud ‘Blwyddyn  Newydd Ddedwydd’ neu ‘Flwyddyn Newydd Well’. 

Golygai’r Cloi Mewn fod dathliadau Nos Galan yn ddistawach nag arfer. Ac eto, yma yn Llanberis am hanner nos, roedd deuawd gyfarwydd clychau’r  Eglwys a’r tân gwyllt i’w chlywed. Daeth tân gwyllt yn rhan o ddathliadau Nos Galan ar draws y byd erbyn hyn. Rwyf finnau newydd weld fideo byr ‘treigl amser’ (os dyna’r cyfieithiad o ‘time lapse’) o ‘dân gwyllt blodau’: cyfres o luniau a dynnwyd dros gyfnod agor blodau arbennig o hardd.  Yn y fideo, mae’r lluniau wedi eu rhoi wrth ei gilydd i roi’r argraff fod y blodeuo’n digwydd mewn eiliad neu ddwy yn hytrach nag oriau neu ddyddiau. Ac wrth i’r blodau’n ffrwydro’n agored fel tân gwyllt yn y fideo mae prydferthwch a rhyfeddod gwyrth y blodeuo i’w weld yn glir.

Ar unrhyw un eiliad unigol, fyddai’r wyrth honno ddim yn amlwg; ond o weld y darlun cyfan, ni ellir peidio â rhyfeddu at wneuthuriad cywrain a lliwiau syfrdanol un rhan fechan o drefn natur Duw. Yng nghanol dyddiau ac wythnosau mynd a dod beunyddiol ein bywydau nid yw trefn ddaionus Duw’n amlwg o hyd. Ond trwy ffydd, mae modd i ninnau, fel Paul, gredu ‘fod pob peth yn cydweithio er daioni i’r rhai sy’n caru Duw’ (Rhufeiniaid 8:28). Nid yn wamal nac yn ddifeddwl y dywedwn fod yna ddarlun llawnach nag a welwn ni ar hyn o bryd.

Daw pob blwyddyn â’i hamrywiaeth o brofiadau. Daeth y llynedd, oherwydd Covid-19, â’i chyfran annisgwyl o  bryder, diflastod, unigedd a thristwch. Ond daeth hefyd â’i llawenydd a’i chysur a’i bendithion. Y mae pob sail dros gredu mai’r un fydd y stori eleni eto, er na ŵyr neb ohonom natur yr amrywiol brofiadau hynny. Mae’r hen flwyddyn wedi dangos i ni mor fregus ydym ni a’n hamgylchiadau. Ond gweddïwn y daw’r flwyddyn newydd â dedwyddwch i ni oll, ac y bydd yn flwyddyn well i bawb y bu’r llynedd yn fwy o boen a diflastod na dim arall iddynt.

‘Bwrw dy faich ar yr Arglwydd, ac fe’th gynnal di’, medd y Salmydd (Salm 55:22). Ymddiriedwn yn Nuw ar hyd y flwyddyn oherwydd ei addewid i’n cynnal trwy bopeth a ddigwydd, boed dda neu ddrwg. Ac meddai Llyfr y Pregethwr,  ‘Bwrw dy fara ar wyneb y dyfroedd, ac fe’i cei’n ôl ymhen dyddiau lawer’ (11:1). Un o’r pethau y mae’r geiriau hynny’n ei ddweud wrthym yw bod angen i ni fentro cynnig i eraill yr hyn sy’n werthfawr ac yn gynhaliaeth i ni. Eleni, fentrwn ni gyflwyno i eraill newyddion da’r Efengyl yn y gobaith y gwelir ‘ymhen dyddiau lawer’ gredinwyr yn gnwd hardd o flodau yng ngardd Duw?

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 03 Ionawr, 2021.