Brad

Byw o’r llaw i’r genau wna Gronyn, heb fawr o syniad o ble daw’r neges nesaf.  Un dydd ar y tro yw hi fel arfer. Ond y bwriad ar gyfer y Sul nesaf oedd ffarwelio â Mr Trump dridiau cyn iddo adael y Tŷ Gwyn, a diolch iddo nid am yr hyn a fu fel Arlywydd ond am iddo fod i mi’n chwarel o ddamhegion. Ond yn wahanol i Chwarel Dinorwig, nid oes peryg i’r chwarel hon gau dros nos. Bydd digwyddiadau dydd Mercher, a chyfraniad ac ymateb yr Arlywydd i’r cyrch ar y Capitol yn Washington yn fargen broffidiol am sbel eto.

Ond lle mae dechrau? Mi fodlonaf ar ddechrau yn y diwedd a chydymdeimlo â phawb fu yng nghanol yr helynt: gwleidyddion, gweinyddwyr; staff yr adeilad; gohebwyr; heddlu; y bobl a anafwyd; a theuluoedd y rhai a fu farw. A dylid ychwanegu at y rhestr lawer a fu’n rhan o’r rhuthrad. Pwy bynnag arall a gynlluniodd y cyrch, mae’n gwbl amlwg fod a wnelo’r Arlywydd a’i rethreg â’r peth. Ers wythnosau, bu’n galw ar ei gefnogwyr i wneud y diwrnod y byddid yn cadarnhau ethol Arlywydd newydd yn ddydd i fynnu mai fo ei hun oedd ‘gwir enillydd’ yr Etholiad. Daeth ei gefnogwyr yn eu miloedd i Washington ddydd Mercher i rali fawr i glywed Rudy Guiliani, ei gyfreithiwr personol, yn galw am ‘trial by combat’, a Mr Trump yn edliw eto bod y ‘fuddugoliaeth wedi ei lladrata’ oddi arno. Ac yna, ‘Da ni am gerdded – ac mi fydda i yno efo chi – i’r Capitol, a da ni am gymeradwyo ein seneddwyr a’n cynrychiolwyr dewr … Oherwydd wnewch chi byth ennill ein gwlad yn ôl trwy wendid; mae’n rhaid i chi ddangos cryfder; mae’n rhaid i chi fod yn gryf ’.

O fewn awr neu ddwy, roedd miloedd o’i gefnogwyr wedi rhwystro, dros dro, waith y Senedd a Thŷ’r Cynrychiolwyr yn enw’r ‘gwirionedd’ honedig am yr Etholiad, ac yn ei enw ef. Gyda’r nos, diolchodd yr Arlywydd iddynt: ‘Da ni’n eich caru … Da chi’n arbennig iawn’.

Ymhen pedair awr ar hugain, yn wyneb y perygl o gael ei wthio o’i swydd, roedd Trump trwy groen ei ddannedd (ac mewn geiriau benthyg mae’n debyg) yn condemnio’r ‘trais a’r anghyfraith a’r anhrefn’. Ac wrth fyddin y capiau MAGA a’r baneri ‘Trump 2020’ yr oedd o’i hun wedi eu hysbrydoli a’u tanio, meddai, ‘Da chi ddim yn cynrychioli ein gwlad … Mi fyddwch chi’n talu [am dorri’r gyfraith]’. Er mwyn achub ei groen, roedd yn barod i fradychu’r union bobl a’i dilynodd ac a’i dyrchafodd cyhyd.

Heb os, mae brad ymhlith y creulonaf o ergydion. Gochelwn rhagddo o fewn teulu; ymhlith cyfeillion; yn wleidyddol; yn y gweithle; yn yr Eglwys; ac ym mhobman. Ac mewn byd creulon o frad ac anffyddlondeb, diolchwn am yr addewid werthfawr: ‘Bydd yr Arglwydd dy Dduw yn mynd gyda thi, ac ni fydd yn dy adael nac yn cefnu arnat’ (Deuteronomium 31:6).

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 10 Ionawr, 2021.