Galwad cynnar

Bore Sadwrn arall, a dau alwad cynnar. Roedd y naill, ar y radio gan Gerallt Pennant, yn ddigon derbyniol ond nid felly’r llall dros y ffôn gan lais dieithr yn honni ei fod yn ffonio ar ran Cyllid Y Wlad i’m rhybuddio fy mod ar fin cael fy arestio am dwyll treth oni bai fy mod yn ‘pwyso botwm 1’ ar y ffôn i drafod y mater.  Mi ddylwn fod wedi awgrymu iddo y byddai gwrando ar Mr Pennant a’i gyfeillion yn well defnydd o’i amser nag aflonyddu ar greaduriaid diniwed ben bore. Ond wnes i ddim ond pwyso’r botwm coch i derfynu’r alwad.

Dim ond un o nifer o alwadau tebyg oedd hwn: galwadau maleisus sy’n ceisio twyllo pobl i ddatgelu manylion cyfrifon banc yw llawer o’r rhain, a thristwch pethau yw bod llawer yn cael eu rhwydo gan y twyllwyr milain hyn. Mor werthfawr yw cofio na ddylem ddatgelu manylion am gyfrifon a chardiau banc i neb sy’n ein ffonio’n annisgwyl. Ac mor bwysig yw gwybod pwy y medrwn ymddiried ynddynt.

I lawer o bobl mae galwad yr Eglwys mor ddieithr â’r alwad ffôn honno. Yn aml iawn, un alwad ymhlith nifer yw hi.  Un llais ymhlith myrdd o leisiau eraill yw ein llais ni fel eglwys leol. Tybed  sawl un ohonoch a gafodd yr wythnos ddiwethaf amlen trwy’r post wedi ei chyfeirio ‘To my neighbour’ ac ynddi bamffledyn oddi wrth y Tystion Jehofa? Beth a phwy ddylai pobl, a  ninnau gyda hwy, ei gredu?

Wrth bwyso a mesur yr hyn a glywn ac a ddarllenwn am grefydd, ystyriwn i ddechrau a oes eraill yn dweud yr un peth.  Mae ambell un yn pedlera syniad neu gred nad oes fawr o neb arall yn eu harddel. Ystyriwn wedyn a yw’r hyn a gyhoeddir yn gyson â’r hyn y mae’r Eglwys Gristnogol wedi ei gredu ar hyd y canrifoedd. Os nad ydyw, mae’n rhaid wrth ofal mawr.

Ond y mae ystyriaeth bwysicach eto. A yw’r neges a rennir yn gyson â’r hyn a ddatguddir yn Y Beibl?  A yw’r hyn a ddywed pobl am Dduw’n cyd-fynd â’r hyn a ddywed y Beibl amdano? Dyna’r maen prawf terfynol. Os nad yw’r hyn a ddysgir am Iesu Grist a’r Ffydd yn gyson â’r hyn a welwn ar dudalennau’r Beibl, gallwn gymryd yn ganiataol na ddylid ymddiried ynddo.

Mae’r un peth yn wir wrth reswm am ein neges ninnau. ‘Nid ein pregethu ein hunain ydym’ meddai Paul wrth yr  eglwys yng Nghorinth, ‘ond Iesu Grist yn Arglwydd’  (2 Cor. 4:5). Nid ein barn na’n syniadau ein hunain yr ydym i’w cyhoeddi, ond y gwirioneddau a ddatguddiwyd yng Ngair Duw. Ac felly mae ar bob pregethwr, ond hefyd ar bob un o dystion Crist, gyfrifoldeb i sicrhau hyd eithaf ei allu fod yr hyn a ddywed wrth eraill yn enw’r Ffydd yn gwbl gyson â’r Gair hwnnw. Dim ond felly y byddwn yn bobl y gall eraill ymddiried ynom i gyflwyno iddynt yn ffyddlon a dibynadwy’r gwir am Dduw ac am y ffordd ato trwy ei annwyl Fab Iesu Grist.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 14 Mawrth, 2021.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s