Cywir a chlir

Braf iawn ydi gweld cwmnïau preifat o bob math yn defnyddio’r Gymraeg ar arwyddion pan nad yw’r Gyfraith yn eu gorfodi i wneud hynny. Mae ambell arwydd gwallus i’w gweld o bryd i’w gilydd, ond gwell gennyf hynny na dim Cymraeg o gwbl. Trueni (o ran y gost a’r ymdrech iddynt hwy) yw bod rhai cwmnïau’n anwybyddu neu o bosibl yn anymwybodol o’r help sydd ar gael i ddarparu arwyddion Cymraeg cywir.

Camgymeriad a wnaed gan lawer dros y blynyddoedd fu dibynnu ar bethau fel Google Translate ar y We Cafwyd cyfieithiadau gwachul ar brydiau. Ond mae’r gwasanaeth hwnnw ac eraill wedi gwella cryn dipyn. Does dim o’i le ar ymdrech Google Translate i drosi ‘Do not leave valuables in your car’ i ‘Peidiwch â gadael pethau gwerthfawr yn eich car’. Tebyg yw cynigion sawl gwasanaeth cyfieithu cyflym ar lein. O ble felly y daeth yr ymgais hon a welais y dydd o’r blaen: ‘Peidiwch a gadeal personol gwerthfawr yn y modur’? 

Fel y soniais, gwell Cymraeg gwallus na dim Cymraeg o gwbl.  Ond trueni na fyddai cwmnïau’n gweld bod modd osgoi camgymeriadau amlwg trwy ddefnyddio gwasanaeth cyfieithu dibynadwy. Roeddwn yn deall mai ‘gadael’ oedd ‘gadeal’, ond doeddwn i ddim yn siŵr beth na ddylwn ei adael yn y modur!  Ai fi fy hun oedd y ‘personol gwerthfawr’ tybed? Ynteu rywun arall a allai fod yn y car efo mi?  Doedd yr arwydd ddim yn gywir nac yn glir.

A dyna ddwy egwyddor lywodraethol i bawb sy’n ymdrin â Gair Duw. Mae cywirdeb yn amlwg yn holl bwysig i gyfieithwyr y Beibl gan fod rhaid trosi geiriau’r ysgrythurau’n gywir. Rhaid i unrhyw gyfieithiad hefyd fod mor glir â phosibl er mwyn bod yn ddealledig i bwy bynnag sy’n ei ddarllen. Dyna’r her y mae pawb sy’n cyfieithu’r Beibl i unrhyw iaith yn dal i’w hwynebu.

Ond nid cyfieithwyr yn unig gan mai’r her i bawb sy’n trafod y Beibl ac yn trosglwyddo’i neges hefyd yw gwneud hynny’n gywir, heb ystumio’r geiriau na’u cam esbonio. A hyd y bo modd  mae angen cyflwyno’r neges yn glir, fel ei bod yn gwbl ddealledig. Yn amlwg, ni ellir gwneud hynny heb ofal mawr a heb y parch mwyaf at Dduw a’i Air. Trwy gymorth a gras Duw y ceisiwn fod yn ffyddlon yn hyn o beth. Nid gwaith rhwydd mo hyn gan nad trafod darn o lenyddiaeth na syniadau dynol a wneir ond ymgodymu â Gair Duw a’i gyhoeddi er mwyn ennyn yr ymateb y mae’r Arglwydd ei hun yn ei ddisgwyl.  Gair y Duw Byw ydyw ac mae arnom angen cymorth yr Ysbryd Glân i’w ddeall i ddechrau, ac yna i’w drosglwyddo i eraill.  Heb y cymorth hwnnw, aneffeithiol fydd tystiolaeth yr Eglwys, ac nid syndod os erys y Beibl yn llyfr tywyll, amhosibl i’w ddeall ac amherthnasol i bawb a’i darlleno. Ond o gael yr Ysbryd Glân yn goleuo’r Gair ac yn grymuso’r tystion bydd gobaith i bobl gael eu hargyhoeddi o wirionedd y Beibl a dod i adnabod y Duw sy’n llefaru trwyddo.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 04 Gorffennaf, 2021.