Prynu

Maddeuwch i mi am gychwyn heddiw eto gyda phêl droed wrth i mi droi y tro hwn at berchnogion newydd Newcastle United. I bob pwrpas, er eu bod hwy a swyddogion Uwch Gynghrair Lloegr yn gwadu hynny, gwladwriaeth Sawdi  Arabia, trwy ei Chronfa Buddsoddi  Cyhoeddus (PIF), yw’r perchnogion hynny. Y Tywysog Mohammed bin Salman, sy’n rheoli Sawdi Arabia, yw cadeirydd PIF ac mae’n debygol y bydd sawl aelod o’i lywodraeth ar fwrdd cyfarwyddwyr y clwb pêl droed trwy eu cysylltiad â PIF. Gwrthododd yr Uwch Gynghrair ganiatáu’r pryniant ddeunaw mis yn ôl. Roedd dau reswm am hynny: y ffaith bod Sawdi Arabia’n gwrthod yr hawl i ddarlledwr o Qatar ddangos gemau’r Uwch Gynghrair yn y wlad, a’r pryder y byddai’r clwb yn cael ei reoli gan wladwriaeth (a honno ym marn cynifer ar draws y byd yn un o’r gwladwriaethau creulonaf). Ond yr wythnos ddiwethaf, cytunodd Sawdi Arabia i dalu biliwn o ddoleri i beIN Sports ac i ganiatáu iddo ddarlledu yn y wlad. Ac ar unwaith cyhoeddodd yr Uwch Gynghrair nad oedd bellach rwystr i’r pryniant a’i bod yn fodlon nad oes a wnelo gwladwriaeth Sawdi ddim oll â’r PIF. Hwylus iawn!

Mae’r holl fater yn gymhleth, ond mae’n amlwg bod y cam masnachol yr oedd Sawdi yn ei wneud â beIN Sports yn fwy o broblem i’r Uwch Gynghrair (ac i Lywodraeth San Steffan a fu’n rhan o’r trafodaethau ddeunaw mis yn ôl, ac ers hynny mae’n debyg) na’r holl anghyfiawnderau y mae’r wladwriaeth hon yn gyfrifol amdanynt, yn cynnwys sathru hawliau dynol gartref a chefnogi a hwyluso lladd miloedd lawer o bobl a phlant yn Yemen ers chwe blynedd.

Mae Llywodraeth San Steffan yn gwrthod dweud pa gyngor a roddodd i’r Uwch Gynghrair rhag ‘increase public knowledge about our relations with Saudi Arabia’, ac i hynny wedyn ‘potentially damage the bilateral      relationship between the UK and Saudi Arabia’. Neu o’i gyfieithu: ‘Ddeudwn ni ddim byd am yr anghyfiawnderau hyn gan fod Sawdi’n dod â lot o bres i ni! Ddeudwn ni ddim am y lladd yn Yemen gan fod bin Salman yn prynu cymaint o arfau gynnon ni.’

Ydi, mae’r cyfan yn gymhleth.  Does neb yn gwadu hynny, ond fedrwn ni ddim peidio â meddwl bod arian ac elw, a rhywbeth mor ddibwys â phêl droed, yn bwysicach i lawer o bobl na hawl eraill i fyw yn rhydd, i fyw heb ofn a hyd yn oed i fyw o gwbl. I Sawdi a bin Salman, pris bychan fydd biliwn o ddoleri a pha sawl miliwn bynnag a werir eto ar glwb pêl droed er mwyn prynu parchusrwydd a fydd yn cuddio llu o bechodau ac anghyfiawnderau. 

Yn ein bywydau ninnau, oes yna beryg i ni feddwl bod ambell weithred dda’n prynu parchusrwydd a chyfiawnder? Neu oes yna beryg i ninnau gael ein prynu gan weniaith neu ffafr nes i ni gau ein llygaid ac anwybyddu pob math o anghyfiawnderau o’n cwmpas mewn byd a betws?

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 10 Hydref 2021