COP26

Daeth Cynhadledd o’r Partïon (COP) 26 Glasgow i ben ddydd Gwener, ond gan fod y trafodaethau’n parhau mae’n rhaid aros i weld beth fydd wedi deillio o’r cyfan. Ers pythefnos bu’r cyfryngau Prydeinig a Chymreig yn adrodd am yr hyn oedd yn digwydd yn Glasgow, a chafodd materion amgylcheddol a’r frwydr yn erbyn Newid Hinsawdd fwy nag erioed o sylw. Caiff argymhellion neu benderfyniadau COP26 eu parchu a’u gweithredu gan lywodraethau ar draws y byd gobeithio. O’n rhan ni yng ngwledydd Prydain, mae’n debyg mai un mesur o’n hymrwymiad i’r ymdrech holl bwysig er lles y blaned fydd faint y sylw a roddir i COP27 yn yr Aifft y flwyddyn nesaf. A gaiff honno’r un sylw ynteu a welwn mai’r ffaith fod y gynhadledd eleni wedi ei chynnal yng ngwledydd Prydain a ddaeth â’r fath amlygrwydd iddi yn y gwledydd hyn?  Er lles cenedlaethau’r dyfodol ac er lles y blaned ei hun gobeithio y gwelwn lywodraethau a busnesau ac unigolion yn gweithredu yn ôl eu gallu yn y frwydr hon.

Daeth materion amgylcheddol i hawlio mwy o sylw, a hynny’n gwbl briodol yn yr argyfwng a wynebwn  oherwydd newid hinsawdd. Hyd yn ddiweddar, cymharol ychydig o bobl oedd wir yn ymboeni ynghylch materion ‘gwyrdd’, ond bellach clywir mwy a mwy o bobl yn codi llais o blaid y blaned ryfeddol hon sy’n gartref i ni. Ond â chymaint o bobl o’r farn bod yr Eglwys Gristnogol yn gwbl amherthnasol byddai’n dda iddynt gofio sêl rhai Cristnogion dros y frwydr arbennig hon ers blynyddoedd. Pan nad oedd fawr o neb, yn cynnwys y mwyafrif o’n gwleidyddion, yn sôn am y pethau hyn roedd mudiad fel Cymorth Cristnogol yn dod â hwy i’n sylw gan annog eglwysi i bwyso ar wleidyddion a llywodraethau i gymryd y cyfan o ddifrif. Roedd y mudiad hwn ar flaen y gad gan ei fod yn sôn am newid hinsawdd ymhell cyn iddi ddod yn ffasiynol i wneud hynny.

Mae wastad yn demtasiwn i ni geisio ein dangos ein hunain yn y goleuni mwyaf ffafriol. Mor braf yw cael dweud ein bod ni wedi meddwl am rywbeth neu weithredu dros ryw achos o flaen neb arall. Ond nid dyna a wnaf wrth dynnu sylw at gyfraniad Cymorth Cristnogol at y frwydr yn erbyn Newid Hinsawdd. Fedraf fi ddim cofio pryd y dechreuodd y mudiad ddod â’r cyfan i’n sylw. Rhaid bod ugain mlynedd a mwy o bosibl ers hynny, ond y gwir ydi na fu i mi ar y pryd werthfawrogi’r pwyslais na deall maint yr argyfwng. Wnes i erioed amau gwirionedd yr hyn a ddywedwyd, ond rhaid cyfaddef i mi ar brydiau flino ar glywed am y peth o hyd ac o hyd.

Ac o gydnabod hynny, diolch am y bobl a fynnodd ddwyn y cyfan i’n sylw gan ein hatgoffa o’r cyfrifoldeb sydd arnom i warchod y ddaear a  grëwyd gan Dduw ac i ofalu am ein cyd-aelodau o’r teulu dynol. Does dim byd newydd yn y neges honno, ond mae’n rhwydd iawn colli golwg arni.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 14 Tachwedd 2021