Wedi ei dorri

Cawsom Ysgol Sul arall trwy gyfrwng Zoom y Sul diwethaf. Roedd yn gyfle da i gyflwyno Stori’r Geni i’r plant; cafodd y plant hwythau hwyl ar wneud gwaith crefft; a chefais innau destun ar gyfer yr erthygl hon!

Diolch i Susan, a oedd yn arwain y cyfan, roedd gan y plant lond bag o waith crefft, a buont yn brysur yn gwneud y gwahanol grefftau. Yn eu plith roedd cardiau siâp calon neu seren a sticeri i’w gludo arnynt. Ar y sticeri roedd lluniau o olygfa’r Geni, yn cynnwys gwŷr doeth a chamelod a bugeiliaid a defaid a phreseb. Roedd pawb wrthi’n ddygn. ond yna clywyd un o’r plant yn dweud ei bod wedi torri un o’i sticeri. “Pa un?” meddai Susan.  A’r ateb?  “Y baban Iesu.”

Mae yna rywbeth prydferth am sticeri glân, lliwgar, a does ryfedd bod plant yn mwynhau eu defnyddio.  Yn amlwg, felly, roedd sticer wedi torri’n siom i blentyn ar ganol gwaith crefft. Mae’n siŵr y byddai llai o boendod pe byddai un o’r defaid neu’r camelod wedi ei dorri. Ac eto, roedd yn addas iawn mai’r sticer arbennig hwn a dorrwyd.

Y Nadolig hwn eto, mae golygfa’r preseb ym Methlehem wedi denu sylw pobl o bob oed. Fe’i gwelsom ar gardiau, mewn llyfrau a chylchgronau, ac mewn modelau mawr a bach. Mae’r doethion a bugeiliaid Playmobil yn eu lle arferol ar ben y piano acw ers wythnos bellach. Mae’r lluniau a’r modelau’n amlwg yn ddeniadol a hardd ac yn awgrymu sefyllfa ddelfrydol, os braidd yn anarferol. Yn amlwg, mae yna ramant od ynghylch y syniad o faban bach yn gorwedd mewn preseb a phobl ddieithr yn dod o bell ac agos i’w weld.

Ond roedd pethau’n bell o fod yn hardd a delfrydol, ac mae’r sticer a dorrwyd yn ein hatgoffa mai’r un a gâi ei dorri oedd baban y preseb, a ddaeth yn Waredwr ac y dywedwyd amdano y byddai’n ‘gwared ei bobl oddi wrth eu pechodau’ (Mathew 1:21). Amdano y proffwydwyd: ‘Roedd wedi ei ddirmygu a’i wrthod gan eraill, yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd â dolur; yr oeddem fel pe’n cuddio’n hwynebau oddi wrtho, yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Eto, ein dolur ni a gymerodd, a’n gwaeledd ni a ddygodd – a ninnau’n ei gyfrif wedi ei glwyfo a’i daro gan Dduw, a’i ddarostwng. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a’i ddryllio am ein camweddau ni; roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachâd’ (Eseia 53:3-5).

Rydym wedi hen lanhau’r ‘man lle’r oedd y plentyn’ (Math. 2:9) a’r preseb y’i gosodwyd ynddo ‘am nad oedd lle iddynt yn y gwesty’ (Luc 2:7). Mae’n debyg ei bod yn futrach yno nag a awgrymir gan ein lluniau ni; ac mae prydferthwch ein modelau’n cuddio’r dioddefaint a ddeuai i ran y baban. Oherwydd, er prydferthed bywyd glân a pherffaith y baban hwn o’i breseb i’w groes, hagrwch a’i harhosai, ac ar Galfaria byddai’r Iesu’n cael ei daro a’i dorri a’i ladd. Ac eto, yn y torri hwnnw hyd yn oed y gwelwn ei wir brydferthwch: prydferthwch ei aberth; prydferthwch yr Iawn a wnaeth dros ein pechodau; prydferthwch ei benderfyniad i gyflawni ewyllys ei Dad; prydferthwch ei gariad atom. Newyddion rhyfeddol yr Ŵyl ydi hyn: daeth baban Bethlehem i’r byd i fyw a marw trosom. Rhan fawr o ddirgelwch ein Ffydd ydi’r prydferthwch a welir yn aberth ac ym marwolaeth Iesu Grist trosom.  

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 19 Rhagfyr 2021

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s