Achub y ‘Big Dog’

O’r cychwyn, un ferch oedd gan Jim Hacker yng nghyfresi comedi Yes Minister a Yes Prime Minister. Ond mewn un rhaglen dywed ei fod am dreulio mwy o amser gyda’i blant.  Sut allai’r awduron fod mor flêr? Oedden nhw’n disgwyl i ni gredu y gellid cael prif weinidog na wyddai sawl plentyn sydd ganddo? Ac oedden nhw wir yn disgwyl i ni gredu y gallai clown, nad oedd yn meddwl am ddim ond ei les a’i yrfa ei hun, ddod yn brif weinidog? Ac yntau’n mynd o un helynt i’r llall, hawdd credu mai un o syniadau Hacker fyddai Operation Save Big Dog a’i bwriad i achub croen y Prif Weinidog trwy feio a diswyddo pobl eraill am ei gamgymeriadau o. Trueni pethau ydi mai cynllun diweddaraf Boris Johnson ydyw i gadw ei swydd.

Roedd y Big Dog yn gwingo yn Nhŷ’r Cyffredin ddydd Mercher. Un o’r bobl a fu’n ddeifiol ond yn gyfiawn a theg ei feirniadaeth ohono yno oedd Chris Bryant, Aelod Seneddol Rhondda. Mewn cyfweliad teledu’n ddiweddarach y diwrnod hwnnw dywedodd Mr Bryant, a fu ar un adeg yn offeiriad yn Eglwys Loegr, bod y Prif Weinidog eisiau bod y ‘jovial jolly chap in Britain who’s  coming to bring home to everybody … like a latter day Jesus Christ’. Ceisio dweud oedd o fod y Prif Weinidog am i bawb feddwl amdano fel yr un sy’n rhoi i bawb bopeth a ddymunant. Ond os oedd ei feirniadaeth o Mr Johnson yn dreiddgar, roedd y gymhariaeth â’r Iesu’n anffodus a dweud y lleiaf.

Yn un peth, nid rhoi popeth i bawb er mwyn ei boblogrwydd ei hun a wna Crist y Testament Newydd.  Wrth alw ar bobl i edifarhau a’u rhybuddio i droi at Dduw, y peth olaf ar ei feddwl oedd ei ddiogelu ei hun a’i statws.

Ac yn sicr, nid ei ddiogelu ei hun ar draul eraill a wnaeth ein Gwaredwr. Ni ddaeth i’r byd er mwyn bod y Big Dog na’r Top Dog’. Dod i wasanaethu a wnaeth, gan ei dlodi ei hun er mwyn eraill. Mor wahanol i bob Big Dog daearol sy’n rhoi eu buddiannau eu hunain yn gyntaf.  Os bu Big Dog Sryd Downing yn fodlon i eraill gael eu beio am ei fethiannau o, ac os yw’n cynllwynio ar hyn o bryd i eraill dalu’r pris am ei droseddau o, mor wahanol ydyw i’r Iesu. Byddai wedi bod yn gwbl amhosibl i’r Iesu feio unrhyw un am ei droseddau o, wrth reswm, gan na chyflawnodd erioed na phechod na bai. Yr hyn sy’n gyfan gwbl wahanol am yr Iesu, a’r hyn sy’n ganolog i newyddion da’r Efengyl, ydi ei fod o wedi cymryd y bai am droseddau pobl eraill. Ystyriwch! Dyn di-fai a Mab Duw’n mynd yn gyfrifol am bechod pobl eraill – pobl fel chi a minnau – ac yn bodloni i gymryd ei gosbi am y pechodau hynny. Nid ar ei warchod na’i achub ei hun yr oedd ei fryd ond ar achub eraill rhag y golledigaeth a fyddai fel arall yn eu hwynebu. 

Nid rhyw ‘jovial jolly chap’ mo’r Iesu, ond Brenin ac Arglwydd a Mab Duw sy’n ei ddarostwng ei hun ac yn ei roi ei hun i farw trosom. 

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 16 Ionawr 2022

Amhosibl?

Dyna fore cynhyrchiol: tystysgrif MOT i’r car ac erthygl i minnau.

“Amhosibl? Fedra i mo’i weld.” Dyna oedd ar y poster yn stafell arddangos y garej: geiriau Sbaenwr o’r enw Aitor Francesena sy’n dal i syrffio er iddo golli ei olwg pan drawyd ef gan don enfawr. Un o bedwar person sy’n rhan o ymgyrch hysbysebu cwmni Toyota ydi Aitor. Robert Marchand, beiciwr 107 oed; Simona Atzori, dawnswraig ddi-freichiau; a Lily Rice, athletwraig gadair olwyn ydi’r tri arall. Mae’r hyn a wnânt yn ymddangos yn amhosibl i’r mwyafrif ohonom, ond nid iddyn nhw. A honiad y cwmni ydi bod ei gar hydrogen newydd, y Mirai, hefyd yn cyflawni’r ‘amhosibl’ trwy allyrru dim ond dafnau o ddŵr.  Nid dyna’r car a enillodd ei dystysgrif ddydd Iau!

Wnes i ddim deall geiriau’r poster ar unwaith gan na fedrwn, o’r ongl yr oeddwn i’n edrych arno, weld y marc cwestiwn.  Y geiriau a welwn i dros y llun o Aitor yn syrffio oedd, ‘Amhosibl. Fedra i mo’i weld.’ Wrth gwrs, fedrai’r dyn dall ddim gweld y môr glas a’r tonnau gwyllt. Be oedd a wnelo hynny â’r un car?  Ond yna mi welais y marc cwestiwn! ‘Amhosibl?’  Holi wna Aitor ydi hi’n amhosibl i ddyn dall syrffio, a’i ateb pendant ydi ‘Fedra i mo’i weld’.  Nid am un eiliad y mae o’n gweld y peth yn amhosibl.

Byddai’n dda i Gristnogion wrth fesur o olwg Aitor a Robert a Simona a Lily ar bethau. Os oes gan rywrai sail dros gredu bod yr amhosibl yn bosibl, Cristnogion yw’r rheiny a hwy’n dilyn yr Iesu a ddywedodd, ‘Gyda Duw y mae pob peth yn bosibl’ (Mathew 19:26).

Mae Cristnogion mor dueddol o gefnu ar Dduw. Ydi hi’n amhosibl i bobl sy’n ‘syrthio ganwaith i’r un bai’ roi heibio hen bechodau a bod yn fwy ffyddlon a duwiol?  ‘Fedra i mo’i gweld felly.’ Trwy ffydd, gallwn ddeud bod pob peth yn bosibl gyda Duw.

Aeth tröedigaethau yn ddieithr yn ein plith, a phrin yw’r bobl a enillwyd i deulu Duw o fewn cof y mwyafrif ohonom. Ond ydi hi’n amhosibl i ni weld o’r newydd bobl yn troi mewn ffydd at yr Arglwydd Iesu Grist a’i anwylo?  ‘Fedra i mo’i gweld felly.’ Mae ffydd yn ein galluogi i ddeud bod pob peth yn bosibl gyda Duw.

Mae llesgedd os nad marweidd-dra’r Eglwys Gristnogol yn ein gwlad yn amlwg ers blynyddoedd. Ond ydi hi’n amhosibl i Dduw pob gallu fywhau ei waith drachefn?  ‘Fedra i mo’i weld felly.’ Mae ffydd yn ein hargyhoeddi bod pob peth yn bosibl gyda Duw.

Boed i Dduw ein gwneud yn bobl sy’n mynnu deud am yr ‘amhosibl’, ‘Fedra i mo’i weld’. A thrwy nerth fy Nuw y dywedaf innau, ‘Fedra i ddim, a wnaf fi ddim credu na all Duw weithio’n rymus yn ei Eglwys ac yn ei fyd, a hyd yn oed mewn pechadur fel fi fy hun’.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 09 Ionawr 2022

Y flwyddyn newydd

Braf yw mynd am dro ar hyd llwybrau cyfarwydd. Mae yna ddiogelwch a chysur yn yr hen lwybrau a adwaenwn yn dda.  Ond ar brydiau, mae’n dda cael cyfle hefyd i grwydro llwybrau na fuom arnynt o’r blaen, a mynd i lefydd gwahanol a mwynhau golygfeydd  newydd.  A chafodd lawer ohonom gyfle i wneud hynny dros yr un mis ar hugain diwethaf, ac yn arbennig felly yn ystod wythnosau’r Cloi Mewn ar ddechrau’r cyfnod hwnnw. Mae yna fwynhad mawr i’w gael wrth fynd ar grwydr heb wybod i ble mae’r llwybr yn arwain na beth sydd i’w weld ar y ffordd.

Mae llwybr y flwyddyn newydd o’n blaen.  Llwybr anghyfarwydd ydyw, a ninnau heb gerdded y ffordd hon o’r blaen.  Wyddom ni ddim pa olygfeydd na pha ddigwyddiadau sy’n aros amdanom ar hyd y llwybr hwn.  Gall hyn olygu cyffro; ond gall hefyd olygu  pryder, a hyd yn oed ofn.  Does gan yr un ohonom y syniad lleiaf beth a ddigwydd dros y misoedd nesaf wrth i ni anturio ar hyd llwybrau 2022. 

Mentro ar lwybrau newydd yr oedd cenedl Israel hefyd wrth iddi groesi’r Iorddonen i wlad yr addewid wedi i’r bobl ddod o’r Aifft.  Ac er eu cysur, dyma a ddywedwyd wrthynt, “Tir y mae’r Arglwydd eich Duw yn gofalu amdano yw hwn, a’i lygaid yn wastad arno o ddechrau blwyddyn i’w diwedd” (Deuteronomium 11:12).  Roedd y tir yn ddieithr iddynt hwy, ond nid i Dduw.  Gwyddai Duw amdano, ac yr oedd ei lygaid arno bob munud o bob dydd. Ac roedd hynny’n ddiogelwch a chysur mawr i’r genedl.

Llwybr y mae ein Tad Nefol yn   gwybod y cyfan amdano yw llwybr y flwyddyn newydd hon.  Mae Ef yn gwybod beth a ddigwydd eleni: mae’r cyfan yn hysbys iddo eisoes.  Mae ei lygaid ar y flwyddyn newydd hon.  Bydd yn gofalu amdani eto. A’n cysur mwyaf yw y bydd yr Arglwydd Dduw yn gofalu amdanom ninnau hefyd o ddechrau’r flwyddyn i’w diwedd. 

Ymddiried ynddo bob dydd fydd ein braint, gan wybod y rhydd Duw ei nerth a’i ras yn ôl angen pob dydd.  Dyma gyfle heddiw i ddeisyf bendith yr Hollalluog ar oriau a dyddiau’r flwyddyn sydd newydd wawrio. Gyda chynulleidfa’r eglwys, ac ar ein pen ein hunain, gallwn gydnabod mai yn llaw Duw y bydd ein holl ddiddanwch a’n nerth ar hyd ei misoedd maith.  Beth bynnag ein hamgylchiadau a ble bynnag ydym heddiw, galwn ar Dduw i’n harwain a’n bendithio. Ac wrth wneud hynny, diolchwn hefyd am y gofal a’r bendithion a gafwyd yn ystod y flwyddyn a aeth heibio. O fewn cylchoedd bychain ein heglwysi a’n cydnabod, bu hon fel pob blwyddyn arall yn gymysg o’r llon i rai a’r lleddf i eraill, ond trwy’r cwbl, gobeithio, mi brofwyd ffyddlondeb a chynhaliaeth yr Arglwydd. Eleni, boed i ni brofi o’r newydd y nerth a’r gobaith sy’n synnu hyd yn oed y ffyddlonaf o bobl Dduw.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 02 Ionawr 2022