Y flwyddyn newydd

Braf yw mynd am dro ar hyd llwybrau cyfarwydd. Mae yna ddiogelwch a chysur yn yr hen lwybrau a adwaenwn yn dda.  Ond ar brydiau, mae’n dda cael cyfle hefyd i grwydro llwybrau na fuom arnynt o’r blaen, a mynd i lefydd gwahanol a mwynhau golygfeydd  newydd.  A chafodd lawer ohonom gyfle i wneud hynny dros yr un mis ar hugain diwethaf, ac yn arbennig felly yn ystod wythnosau’r Cloi Mewn ar ddechrau’r cyfnod hwnnw. Mae yna fwynhad mawr i’w gael wrth fynd ar grwydr heb wybod i ble mae’r llwybr yn arwain na beth sydd i’w weld ar y ffordd.

Mae llwybr y flwyddyn newydd o’n blaen.  Llwybr anghyfarwydd ydyw, a ninnau heb gerdded y ffordd hon o’r blaen.  Wyddom ni ddim pa olygfeydd na pha ddigwyddiadau sy’n aros amdanom ar hyd y llwybr hwn.  Gall hyn olygu cyffro; ond gall hefyd olygu  pryder, a hyd yn oed ofn.  Does gan yr un ohonom y syniad lleiaf beth a ddigwydd dros y misoedd nesaf wrth i ni anturio ar hyd llwybrau 2022. 

Mentro ar lwybrau newydd yr oedd cenedl Israel hefyd wrth iddi groesi’r Iorddonen i wlad yr addewid wedi i’r bobl ddod o’r Aifft.  Ac er eu cysur, dyma a ddywedwyd wrthynt, “Tir y mae’r Arglwydd eich Duw yn gofalu amdano yw hwn, a’i lygaid yn wastad arno o ddechrau blwyddyn i’w diwedd” (Deuteronomium 11:12).  Roedd y tir yn ddieithr iddynt hwy, ond nid i Dduw.  Gwyddai Duw amdano, ac yr oedd ei lygaid arno bob munud o bob dydd. Ac roedd hynny’n ddiogelwch a chysur mawr i’r genedl.

Llwybr y mae ein Tad Nefol yn   gwybod y cyfan amdano yw llwybr y flwyddyn newydd hon.  Mae Ef yn gwybod beth a ddigwydd eleni: mae’r cyfan yn hysbys iddo eisoes.  Mae ei lygaid ar y flwyddyn newydd hon.  Bydd yn gofalu amdani eto. A’n cysur mwyaf yw y bydd yr Arglwydd Dduw yn gofalu amdanom ninnau hefyd o ddechrau’r flwyddyn i’w diwedd. 

Ymddiried ynddo bob dydd fydd ein braint, gan wybod y rhydd Duw ei nerth a’i ras yn ôl angen pob dydd.  Dyma gyfle heddiw i ddeisyf bendith yr Hollalluog ar oriau a dyddiau’r flwyddyn sydd newydd wawrio. Gyda chynulleidfa’r eglwys, ac ar ein pen ein hunain, gallwn gydnabod mai yn llaw Duw y bydd ein holl ddiddanwch a’n nerth ar hyd ei misoedd maith.  Beth bynnag ein hamgylchiadau a ble bynnag ydym heddiw, galwn ar Dduw i’n harwain a’n bendithio. Ac wrth wneud hynny, diolchwn hefyd am y gofal a’r bendithion a gafwyd yn ystod y flwyddyn a aeth heibio. O fewn cylchoedd bychain ein heglwysi a’n cydnabod, bu hon fel pob blwyddyn arall yn gymysg o’r llon i rai a’r lleddf i eraill, ond trwy’r cwbl, gobeithio, mi brofwyd ffyddlondeb a chynhaliaeth yr Arglwydd. Eleni, boed i ni brofi o’r newydd y nerth a’r gobaith sy’n synnu hyd yn oed y ffyddlonaf o bobl Dduw.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 02 Ionawr 2022