Prif Weinidog gonest

Mae gen i frith gof i mi ganmol Mr Johnson yn un o’r colofnau hyn.  Dyma gyfle arall i wneud hynny; a’r tro hwn – coeliwch neu beidio – ei ganmol am ei onestrwydd. Ddydd Mawrth, daeth y Prif Weinidog i Dŷ’r Cyffredin i roi ei fersiwn unigryw ei hun o ‘ymddiheuriad’ wedi’r ddirwy a gafodd am dorri deddf ei Lywodraeth ei hun wrth ddathlu ei ben-blwydd gyda chriw o bobl yn Stryd Downing yng nghanol y Cyfnod Clo ym mis Mai 2020. ‘Sori,’ meddai, ‘ond ar y pryd doeddwn i ddim yn credu mod i’n gwneud dim o’i le. A dwi dal o’r un farn!’ I unrhyw brif weinidog arall, byddai’r awr a hanner o ddadlau a chyhuddo a ddilynodd yn  wewyr cydwybod difrifol. Ond fel y gŵyr pawb, nid prif weinidog cyffredin mo hwn.

Yn wyneb yr alwad iddo ymddiswyddo roedd mwyafrif yr Aelodau Ceidwadol a siaradodd yn amddiffyn Mr Johnson. Un ohonynt oedd Aelod Seneddol Wycombe, Steve Baker, a ddywedodd na allasai’r Prif Weinidog fod wedi cyflwyno ymddiheuriad mwy gwylaidd nag a wnaeth. Nid syndod i mi fu deall ers hynny am ddaliadau Cristnogol Mr Baker: roedd ei eirfa’n ei fradychu.  Meddai, ‘Mae cyfiawnder a thrugaredd a gostyngeiddrwydd yn mynd law yn llaw, ac mae cyfiawnder sy’n arwain at faddeuant yn dibynnu ar syniad hen ffasiwn iawn – edifeirwch’. Ac yna gofynnodd, ‘Pa sicrwydd y gall y Prif Weinidog ei roi na ddigwydd peth fel hyn byth eto?’

Roedd yn gwestiwn heriol, yn arbennig gan aelod o blaid Mr Johnson. Roedd hefyd yn gwestiwn teg a roddai gyfle i Mr Johnson ategu’r ymddiheuriad trwy addo na ddigwyddai dim tebyg eto. Ac roedd yn gwestiwn annisgwyl yn Nhŷ’r Cyffredin erbyn hyn gan fod  egwyddorion yr Efengyl wrth ei wraidd: maddeuant i droseddwyr, ond maddeuant sy’n anhepgorol ynghlwm wrth edifeirwch. Mae Efengyl Iesu Grist yn cyhoeddi maddeuant i bawb sy’n edifarhau am eu pechodau. Mae maddeuant llawn Duw’n amodol ar edifeirwch: heb edifeirwch nid oes faddeuant. Ond mae maddeuant hefyd yn esgor ar edifeirwch: mae’r ffaith fod Duw’n maddau yn cymell pobl i ymdrechu i beidio â phechu mwyach. I’r Cristion, mae edifeirwch yn amod ac yn ffrwyth maddeuant yr un pryd. Ym mywydau pobl sy’n credu yn Iesu Grist y mae’r gwirioneddau hyn yn realiti. Ond ar ryw wedd, y maent yn egwyddor lywodraethol gyffredin: o dderbyn maddeuant gan eraill, mae’n ofynnol i ni wneud pob ymdrech i fod yn well ac i beidio â phechu mwyach.  

Ni chafwyd gan Mr Johnson sicrwydd na ddigwyddai’r un peth eto; ddim hyd yn oed addewid i geisio bod yn well. Pe byddai ganddo fwriad i gadw’r rheolau a dweud y gwir, oni fyddai wedi dweud hynny? Ond ddywedodd o ddim byd. Tybed ai’r ‘gonestrwydd’ hwn – mudandod llwyr sy’n awgrymu nad oes ganddo fwriad i newid ei ffyrdd – a wnaeth i Mr Baker, ddydd Iau, ddatgan ei bod yn bryd i’r Prif Weinidog adael ei swydd?

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 24 Ebrill 2022

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s