73 munud

Mae’n stori hir, ond digon ydi dweud bod canran sylweddol o gefnogwyr Manchester United yn wrthwynebus i’r Glazers ers i’r teulu hwnnw o’r Unol Daleithiau ddod yn brif berchnogion y Clwb yn 2005.   Cafwyd y ddiweddaraf o’r mynych brotestiadau yn eu herbyn yn ystod y gêm yn erbyn Brentford nos Lun. Gan fod 17 o flynyddoedd ers y pryniant bu rhai cefnogwyr yn ddiweddar yn dangos eu hanfodlonrwydd trwy gadw draw o’r gemau cartref nes bod y gêm yn 17 munud oed. Ond nos Lun, trefnwyd i filoedd o’r cefnogwyr adael stadiwm Old Trafford 17 munud cyn diwedd y gêm, wedi 73 o funudau o chwarae. Ac er bod eu tîm ar y blaen o 3 gôl i 0 ac yn chwarae’n well nag arfer, cryfed yw teimladau’r cefnogwyr fel bod llawer ohonynt wedi ymadael ar y funud benodedig. 

Wrth wylio’r gêm ar y teledu sylwais ar faner ac arni’r geiriau, ‘Walk Out on 73, Glazers Out’. Rhwng difrif a chwarae, meddyliais tybed be wnâi chwifwyr y faner pan ddeuai’r funud fawr. Ac roedd rhaid chwerthin pan welwyd y faner eto â’r cloc yn dangos bod bron i 76 o funudau wedi mynd erbyn hynny! Yn amlwg, i bobl y faner roedd y mwynhad o weld eu tîm yn chwarae’n dda yn drech na’r ewyllys i brotestio. Wn i ddim a arhoson nhw hyd ddiwedd y gêm ai peidio.

Rhwydd oedd codi baner i alw ar bobl i adael cyn y diwedd, ond anos oedd codi pac ac ymadael eu hunain. Un peth ydi pwyso ar eraill i wneud safiad neu ddatgan barn, ond peth arall ydi gwneud y peth hwnnw ein hunain. Nid un felly yw Iesu Grist, ond yr un sy’n fodlon gwneud popeth y mae’n galw’i ddilynwyr i’w wneud. Yr enghraifft amlycaf ohono’n gwneud hynny yn yr efengylau yw’r hanes amdano’n golchi traed y disgyblion yn ystod y Swper Olaf. Galwad i ni wasanaethu ein gilydd ac eraill yw galwad Iesu Grist, ond mae’r weithred hon yn dangos nad yw’n galw ar neb i wneud unrhyw beth nad yw ef ei hun yn fodlon ei wneud. Doedd yr un o’r disgyblion wedi estyn y badell o ddŵr i olchi traed ei gilydd, ond dyna a wnaeth Iesu. Ac meddai, ‘Yr wyf wedi rhoi esiampl i chwi; yr ydych chwithau i wneud fel yr wyf fi wedi ei wneud i chwi’ (Ioan 13:15). 

Pen llanw ei wasanaeth oedd ei aberth ar Galfaria wrth iddo’i roi ei hun i farw yn ein lle. ‘Oherwydd Mab y Dyn,  yntau, ni ddaeth i gael ei wasanaethu ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn bridwerth dros lawer’ (Marc 10:45). Ac os oedd Iesu,  oherwydd ei gariad atom, yn barod i wneud hynny, ni ddylai dim fod yn  ormod i ni ei wneud drosto a thros ein gilydd ac eraill. Ond haws dweud na gwneud yn aml gan mor rhwydd yw i ninnau ymdebygu i bobl y faner a bod yn feistriaid ar ddweud wrth eraill beth i’w wneud a sut i fyw’r bywyd Cristnogol, ac eto fod yn gwbl ddiffygiol yn yr union bethau hynny ein hunain. Ceisiwn bob dydd y nerth i wasanaethu fel y gwnaeth Iesu ac fel y mae Iesu yn galw arnom i’w wneud.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 8 Mai 2022