Yn eu gwir oleuni

(Llun: Michael Steele/Getty Images)

Wel, am siom! Gôl i’r gwrthwynebwyr yn y funud olaf i roi caead ar biser torf oedd yn dal i ddathlu’r gôl a oedd yn ein tyb ni wedi sicrhau gêm gyfartal i ni. Boddi wrth ymyl y lan unwaith eto, fel y digwyddodd mor fynych i dîm pêl droed Cymru dros y blynyddoedd. Lôn ddiflas iawn am adra ydi’r A470 yn hwyr y nos wedi i Gymru golli gêm.

Ond doedd hi ddim felly nos Fercher er gwaetha’r golled. Doedd y siom ddim mor arw. A doedd colli dwy gêm o fewn wythnos i’w gilydd o bwys mawr chwaith. Oherwydd rhwng y gemau yn erbyn Gwlad Pwyl a’r Iseldiroedd roedd ein tîm cenedlaethol wedi hawlio lle yn rowndiau terfynol Cwpan y Byd.  O fewn pythefnos ar ddechrau’r mis hwn bydd Cymru wedi cael pum gêm, a phe buasem wedi colli’r pedair arall ni fyddai o bwys gan mai’r gêm yn erbyn Wcráin oedd y bwysicaf o gofio mai’r wobr oedd ‘mynd i Gwpan y Byd’. Fel y digwyddodd, cipiodd gôl hwyr i Gymru neithiwr gêm gyfartal i sicrhau na chollwn ni’r pedair.

Mor bwysig yw gweld pethau yn eu gwir oleuni. Mi garwn weld Cymru’n ennill pob gém, ond am y tro byddai un fuddugoliaeth yn ddigon. Oherwydd  o’u cymharu á’r ‘gém fawr’, eilradd yw’r ddwy gêm yn erbyn yr Iseldiroedd a’r gemau yn erbyn Gwlad Pwyl a Gwlad Belg. Heb os y mis hwn, byddai un fuddugoliaeth yn well na phedair.

Ond er cymaint y gorfoledd a’r dathlu ac er cymaint y cyffro o feddwl am Gymru ar lwyfan mwyaf y byd pêl droed yn nes ymlaen eleni, gwyddom mai dim ond gém yw’r cyfan. O weld pethau yn eu gwir oleuni, deallwn mai dibwys oedd y gém yn erbyn Wcráin, fel pob gém arall. O’r herwydd, daliwn Wcráin a’i phobl yn ein meddyliau a’n gweddïau heddiw eto wrth i’r rhyfel yno barhau a dwysau.

Mor rhwydd yw gwneud yr eilradd yn flaenoriaeth a’r pwysig yn ddibwys. Dyna’n sicr a ddigwydd pan rydd pobl le i bopeth ond i Dduw gan ddiystyru’r cyfan y mae Efengyl Iesu Grist yn ei gynnig iddynt. Ond nid eraill yn unig. Gallaf finnau ymserchu mewn pethau nad oes na gwerth na pharhad iddynt ac anghofio cyfoeth y Ffydd. Gallaf ymboeni am bethau nad oes gennyf reolaeth drostynt, fel pe byddai popeth yng ngwaith yr Arglwydd yn dibynnu arnom ni.

Oes, mae arnaf finnau angen gras i weld pethau yn eu gwir oleuni. Gras i weld nad yw cyfoeth mwya’r byd yn ddim o’i gymharu á thrysor mawr yr Efengyl? Gras i sylweddoli mai yn llaw’r Arglwydd Dduw y mae ei waith heddiw fel erioed, ac nad ein galluoedd na’n gwendidau ni sy’n penderfynu beth ddaw o’r dystiolaeth Gristnogol yn ein gwlad ond bwriadau grasol a rhagluniaethol Duw. A gras hefyd i weld ein beiau a’n methiannau yn eu gwir oleuni rhag i ni ymdroi’n barhaus mewn môr o euogrwydd ac anghofio’r maddeuant llawn am bob bai sydd i ni yn enw Iesu Grist.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 12Mehefin 2022