Dros Bacistan

Un o arwyddion amlwg yr haf sych a gafwyd yng Nghymru yw’r lluniau a welsom o bobl yn sefyll ger adfeilion rhai o adeiladau pentref Capel Celyn wrth i lefel y dŵr yng Nghronfa Ddŵr Tryweryn ostwng. Wedi cael haf mor sych mae’n amhosib i ni amgyffred yr hyn a ddigwyddodd ym Mhacistan y dyddiau diwethaf hyn yn sgil y glaw monsŵn a’r llifogydd a’i dilynodd.  Sut allwn ddechrau dychmygu’r gyflafan hon a adawodd un rhan o dair o’r wlad gyfan dan ddŵr? 

Mae’r ffigurau moel yn ddychrynllyd: dros 1,100 wedi eu lladd; dros 1,600 wedi eu hanafu; dros filiwn o dai un ai wedi eu difrodi neu eu dinistrio; tri chwarter miliwn o anifeiliaid wedi eu colli; a hyd at dair miliwn a hanner o aceri o gnydau wedi eu difetha.  Mae’r Cenhedloedd Unedig yn amcangyfrif bod 33 miliwn o bobl – un o bob saith o bobl y wlad – wedi eu heffeithio gan y llifogydd dychrynllyd hyn. Mae dros 6 miliwn ohonynt mewn angen difrifol.

Os yw’r ffigurau moel yn ddychrynllyd mae’r lluniau a’r adroddiadau yn fwy felly. Gall ffigurau moel fynd yn angof yn sydyn ond mae lluniau pentrefi a threfi dan ddŵr yn aros. Ac mae gweld cartrefi wedi eu difetha a phobl a phlant yn glynu wrth y llain gulaf o dir sych yn anodd iawn eu hanghofio. Ac er bod llifogydd a dinistr gyda ni erioed mae’n amlwg eu bod yn amlhau ac yn dwysau oherwydd y Newid Hinsawdd y clywsom gymaint amdano dros y blynyddoedd diwethaf.

Yn naturiol, mae Pwyllgor Argyfyngau Brys Cymru (DEC Cymru) a’i elusennau cysylltiol, sy’n cynnwys Cymorth Cristnogol a Tearfund, yn apelio am arian er mwyn medru anfon cymorth brys i bobl Pacistan. Ac er yr argyfwng ariannol y clywsom gymaint amdano dros yr wythnosau diwethaf mae dros 13 miliwn a hanner o bunnoedd wedi ei gyfrannu at apêl DEC trwy wledydd Prydain. Dros y dyddiau nesaf, mae’n sicr y bydd y swm hwnnw’n cynyddu, a does ond gobeithio y bydd ceiniog a gyfrannwn yn help bychan.

Er i ni deimlo’n analluog i helpu am ein bod mor bell i ffwrdd (a ninnau a bod yn onest yn diolch yr un pryd nad ydym ni a’n hanwyliaid yn agos at y fath ddinistr), y mae un peth pwysig y medrwn ei wneud. Mi fedrwn weddïo, a rhaid gwylio rhag i ni am un eiliad ddibrisio gwerth y gweddïo hwnnw.  Mae’r elusen Gristnogol Tearfund yn ein hannog i ganolbwyntio ar bum peth yn ein gweddïau.  

Gweddïwn dros y bobl a ddioddefodd oherwydd y llifogydd. Gweddïwn dros y bobl sy’n ymateb i’r argyfwng. Gweddïwn y bydd nerth a chariad Duw yn amlwg wrth i eglwysi Pacistan  wasanaethu’r bobl a ddioddefodd.  Gweddïwn dros y plant a’r bobl sy’n fwy bregus na’i gilydd. A gweddïwn y bydd y glaw yn peidio a phobl ar draws y byd, ac arweinwyr y gwledydd cyfoethocaf yn arbennig, yn gwneud popeth posibl i ddelio ag argyfwng Newid Hinsawdd.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 04 Medi 2022

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s