Plygu glin

Ers i’r Frenhines farw ddydd Iau bu llawer o sôn am gadernid ei ffydd Gristnogol, ei bywyd defosiynol, ei ffyddlondeb i’w Heglwys, ei pharch at y Beibl, ei hoffter o’r Llyfr Gweddi Gyffredin  a’i thystiolaeth i’r nerth a brofodd mewn gwahanol amgylchiadau trwy weddi bersonol. Cyfeiriwyd at ei chysylltiadau agos â dau o bregethwyr mwyaf dylanwadol ail hanner yr ugeinfed ganrif, yr efengylydd Billy Graham a’r diwinydd a’r offeiriad John Stott. Roedd y Ffydd Gristnogol a holl draddodiad ei Heglwys yn bwysig iddi, ond yn fwy na hynny hyd yn oed roedd ei ffydd bersonol yn Nuw ac yn Iesu Grist yn sylfaenol i’w bywyd.

Flynyddoedd yn ôl, clywais am oedfa Sul y Maer a gynhaliwyd, hyd y cofiaf, yn Abertawe. Seiliwyd pregeth y Sul hwnnw ar eiriau Iesu wrth Nicodemus: ‘Oni chaiff rhywun ei eni o’r newydd ni all weld teyrnas Dduw’ (Ioan 3:3). Ac wedi dyfynnu’r geiriau, meddai’r pregethwr, “Ac mae hynny yn eich cynnwys chi, Mr Maer!” Wn i ddim sut yr ymatebodd y Maer i’r her honno, ond dangoswyd bod ar y Maer, fel pawb arall, angen y bywyd newydd yng Nghrist. Roedd hynny’n wir am Nicodemus hefyd, er ei fod ‘yn aelod o Gyngor yr Iddewon’, ac fe’i gwelwn yn ymgodymu â geiriau Iesu. Erbyn i ni ei weld nesaf, yn un o’r ddau a dynnodd gorff Iesu oddi ar y groes, mae Nicodemus yn amlwg wedi ymostwng i Iesu a chredu ynddo (Ioan 19:39). Yn ôl pob tystiolaeth, gwyddai’r Frenhines ei fod yn wir amdani hithau.

Clywsom am ei hymgysegriad i’w swydd. Ac er ei hymdeimlad amlwg o wasanaeth wrth gyflawni ei gwaith, mae’n amlwg wrth gwrs ei bod yn wraig freintiedig iawn. Ni allwn ond dychmygu’r ffordd y bu eraill yn gweini arni ar hyd ei hoes. Trwy ddeng mlynedd a thrigain ei brenhiniaeth bu pobl yn moesymgrymu o’i blaen ac yn talu gwrogaeth iddi. Ond er i’r afon o deyrngedau lifo’n fyrlymus ers tridiau, daeth y moesymgrymu a’r wrogaeth i ben gyda’i marwolaeth. A synnwn i ddim mai’r un person, yn anad neb, a groesawai hynny fyddai Elizabeth Alexandra Mary ei hun. Oherwydd trwy drugaredd Duw ac ar sail ei ffydd yn yr Arglwydd Iesu mae pob gobaith ei bod bellach, fel holl gredinwyr yr oesoedd, yn rhan o dyrfa ddirifedi sy’n plygu gerbron gorsedd Arglwydd yr arglwyddi a Brenin y brenhinoedd, a bod yr un a dderbyniodd wrogaeth y torfeydd ar y ddaear bellach yn rhan o dyrfa nefol sy’n seinio clodydd yr Oen a fu farw drosti er mwyn ei dwyn i mewn i Deyrnas amgenach a thragwyddol. Ac fel pawb arall a etifeddodd fywyd tragwyddol y nefoedd mae hi, er diosg ei choron ddaearol, yn fwy na bodlon o gael ei derbyn trwy ras i’w chartref nefol.

Un o ddirgelion y Ffydd yw llawenydd perffaith y nefoedd sy’n fwy na digon ar gyfer holl blant Duw, yn fonedd a gwrêng. A rhan o ryfeddod y nefoedd yw y bydd brenhines a wybu beth oedd pwyso ar Iesu Grist am ras a nerth a maddeuant yn gorfoleddu wrth blygu glin a moli’r Oen.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 11 Medi 2022

E

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s