Cysgod

Rwy’n addo peidio â sôn eto eleni am y gwaith ffordd ar lonydd yr ardal. Beryg bod pedair erthygl amdano ers mis Ionawr yn ddigon i drethu amynedd y rhelyw ohonoch. Ond po amlaf yr af trwy’r holl oleuadau traffig anos yw peidio â sôn am y gwaith.

Di-ddiolch ond hanfodol yw gwaith y cwmni sy’n gyfrifol am y goleuadau hynny. Mae faniau a lorïau Amberon wrth bob un ohonyn nhw o fore hyd nos. Mi feddyliais eu bod yno er mwyn trwsio’r goleuadau pe digwyddai iddyn nhw dorri. Ond nid dyna’r sefyllfa o gwbl gan mai gweithwyr y cwmni sy’n rheoli’r goleuadau yn ystod y dydd yn ôl dwyster a chyfeiriad y traffig, rhag bod gormod o dagfeydd. Ac er mor rhwystredig fu’r holl aros wrth olau coch byddai’n llawer gwaeth oni bai am griw Amberon. Go brin y gwêl neb ohonyn nhw’r geiriau hyn, ond dyma ddiolch am eu gwaith.

Fel arfer, yn eu cerbydau y bydd y gweithwyr hyn; ond nid pob amser, ac yn nannedd gwynt a glaw’r wythnosau diwethaf gwelwyd rhai ohonyn nhw’n chwilio am gysgod. Eistedd dan goeden wrth y ffordd wnâi un. Bu un arall yn fwy dyfeisgar gan ddefnyddio dau neu dri arwydd ffordd i wneud tŷ bach twt iddo’i hun. Ond daeth tro ar fyd y dydd o’r blaen gydag ymddangosiad dau gysgodfan tebyg i’r bythau gwarchodwyr a welsoch ar y ffin rhwng dwy wlad mewn ffilmiau neu’r tu allan i balasau brenhinol. Dim mwy o eistedd mewn gwrych, ar un rhan o’r ffordd o leiaf!

Duw ei hun a ŵyr fod ar bawb ohonom angen cysgod yn wyneb anawsterau a siomedigaethau, yn wyneb euogrwydd ac ofn, yn wyneb profedigaethau a cholledion, ac yn fwy na dim yn wyneb angau. Ond pa gysgod sydd gennym yn wyneb stormydd o’r fath? Bodloni ar gysgodion tila a wna rhai gan wneud dim ond gobeithio’r gorau yn nannedd y gwynt. Cysgodion o’u gwneuthuriad eu hunain ydi’r hyder sydd ganddynt (a derbyn eu bod yn meddwl am y pethau hyn o gwbl) y bydd eu gweithredoedd neu hyd yn oed eu crefydd yn eu gwarchod gerbron Duw a’i farn.

Gwneud cysgodion iddynt eu hunain wna rhai am na wnaethant erioed ddeall fod gwell i’w gael. Yn Nuw ac yn ei Fab Iesu Grist y mae’r cysgod can mil gwell hwnnw, a gweddïwn y daw llawer mwy i sylweddoli hynny ac i ymholi amdano. Derbyn y cysur bod Duw yn ei gariad yn gwarchod drosom beth bynnag yr anawsterau. Cofleidio’r maddeuant sydd trwy Iesu Grist am bob bai. Ymnerthu yn yr Iesu sy’n ddiddanwch ym mhob profedigaeth. A llawenhau yng ngobaith yr Efengyl yn wyneb y gelyn angau. 

Ond os na ddeallodd rhai bod gwell i’w gael y mae eraill wedi clywed am y cysgod rheitiach sydd yn Iesu Grist ond yn dewis ei wrthod. Gweddïwn felly y daw llaweroedd i sylweddoli mai’r Arglwydd Iesu ydi’r cysgod amgenach a pherffaith a ddarparwyd ar eu cyfer.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 06 Tachwedd 2022