Lleiafrif

Roedd fy ngwaed yn berwi nos Fawrth, nid oherwydd y gêm bêl droed ond wrth wylio rhaglen Newsnight y BBC. Trafod yr ymwybyddiaeth o hunaniaeth Gymreig yn sgil ymddangosiad Cymru yng Nghwpan y Byd oedd y bwriad, ond tila iawn oedd y drafodaeth. Ond gwaeth o lawer oedd y cyfeiriad wedyn at ganlyniadau Cyfrifiad 2021. Roedd graff ar y sgrin yn nodi mai dim ond 3.2% o’r boblogaeth sy’n eu cyfrif eu hunain yn ‘Gymry yn unig’. Roedd hyn yn gwbl gamarweiniol gan mai’r ffigwr ar gyfer ‘Cymru a Lloegr’ oedd hwn. Y gwir ydi bod 55.2% o boblogaeth  Cymru yn eu cyfrif eu hunain yn ‘Gymry yn unig’, ond doedd y rhaglen ddim am i weddill gwledydd Prydain wybod hynny! 

O bosib i chi weld hefyd yr ystadegau o’r Cyfrifiad sy’n dangos bod y ganran o boblogaeth Cymru sy’n eu galw eu  hunain yn Gristnogion wedi gostwng o 57.6% yn 2011 i 43.6% yn 2021. Mae hynny’n golygu, am y tro cyntaf ers dechrau’r Cyfrifiad ym 1801, bod llai na hanner pobl Cymru’n eu galw eu hunain yn Gristnogion. Bu, a bydd eto gryn drafod ar yr ystadegau. Diddorol fyddai gwybod os ydi’r gostyngiad hwn yn cyfateb i’r lleihad a fu dros y degawd yn nifer y capeli a’r eglwysi. Ydi’r gostyngiad hwn wedyn yn gyson â’r ystadegau ynghylch y niferoedd o bobl sy’n mynychu oedfaon o gymharu â deng mlynedd yn ôl?  A thybed hefyd pa resymau eraill sydd gan bobl ein gwlad dros beidio â’u galw eu hunain yn Gristnogion?

Go brin fod yr ystadegau hyn yn synnu neb ohonom sy’n arddel Ffydd Crist yng Nghymru heddiw. Os ydym yn ymboeni ynghylch ystadegau, nid dyma’r rhai pwysicaf o bell ffordd gan ein bod yn ymwybodol iawn o’r ffaith bod yna wahaniaeth mawr rhwng galw ein hunain yn Gristnogion a bod yn Gristnogion. Gall pobl uniaethu â’r Ffydd Gristnogol am resymau fel traddodiad a magwraeth a diwylliant heb iddynt o reidrwydd wybod dim am  gariad Duw na chredu am un eiliad yn Iesu Grist. Pe byddai unrhyw sail o gwbl dros gredu bod 43% o boblogaeth Cymru’n Gristnogion o argyhoeddiad byddai gennym reswm dros orfoleddu heddiw. Onid y gwir amdani yw bod pob tystiolaeth yn dweud wrthym fod Cristnogion yn lleiafrif yn ein gwlad ers blynyddoedd lawer?

Ystrydeb yw dweud y medrwch wneud unrhyw beth ag ystadegau. I rai Cristnogion, arwydd trist o ddirywiad yw’r ystadegau uchod. Bydd eraill yn eu croesawu gan ddadlau bod yma gymdeithas sy’n fwy agored i gael ei hargyhoeddi o werth yr Efengyl. Beth bynnag eu gwerth y maent, heb os, yn dangos bod Cymru’n faes cenhadol ers blynyddoedd. Ond y maent hefyd,  gobeithio, yn symbyliad i ni erfyn ar Dduw i ddwyn pobl i wir ffydd yn Iesu Grist. Mae’r hiraeth am weld pobl o un i un yn cael gras i droi at Grist yn fwy o ddyhead o lawer i bobl ffydd na gweld y cannoedd a’r miloedd yn taro tic yn ddifeddwl o bosibl yn yr un blwch ar unrhyw ffurflen.  

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 4 Rhagfyr 2022

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s