Dydd yr Arglwydd

Chwe blynedd yn ôl, y flwyddyn 2017, oedd y tro diwethaf i Ddydd Calan fod ar y Sul.  A chyn hynny 2012, 2006, 1995, 1989, 1984 a 1978, sy’n golygu mai seithwaith yn unig y digwyddodd hynny’r deugain mlynedd diwethaf hyn. Mae heddiw’n un o’r adegau prin hynny pan fo dydd gwawrio blwyddyn newydd yn cyd-daro â dydd cyntaf yr wythnos sy’n ein hatgoffa o’r gobaith  newydd a ddaeth trwy atgyfodiad yr Arglwydd Iesu. Heddiw felly, mae Dydd Calan yn Ddydd yr Arglwydd. Ac ar Ddydd yr Arglwydd, mae cyfle i ni gyflwyno’r flwyddyn i’r Arglwydd a’i rhoddodd i ni.

I’r Cristion, enw arall y Sul yw ‘Dydd yr Arglwydd’, ond  mewn gwirionedd gellir dweud bod pob dydd o’r wythnos a phob dydd o’r flwyddyn yn ddydd yr Arglwydd. Mae’n gwbl briodol wrth gwrs i ni gofio hynny ar Ddydd Calan. Duw sy’ pia pob dydd o’r flwyddyn. Duw a roddodd i ni ddyddiau’r hen flwyddyn yr ydym yn ffarwelio â hi, a Duw hefyd a rydd i ni, o un i un, ddyddiau’r flwyddyn newydd yr ydym yn camu iddi heddiw.

Rhoddion hael oedd pob llyfr, pob crys, pob bocs o siocledi, pob pâr o ’sanau a phopeth arall a ddaeth acw’r Nadolig hwn. A rhoddion yr Arglwydd Dduw fydd dyddiau’r flwyddyn newydd; ac fel yr anrhegion, derbyniwn hwythau ’n llawen. Gofalwn beidio â’u cymryd yn ganiataol; diolchwn amdanynt; a manteisiwn i’r eithaf arnynt.

Rhodd ydi rhodd, a does yr un ohonom, gobeithio, yn cymryd rhoddion teulu a chyfeillion yn ganiataol. Peth hyll fyddai i ni gredu bod gennym hawl arnyn nhw.  A rhodd eleni fydd pob un diwrnod y bydd yr Arglwydd yn ei ganiatáu i ni. Does gan yr un ohonom hawl ar na dydd nac awr.

Peth hyll hefyd fyddai i ni beidio â gwerthfawrogi’r rhoddion a pheidio byth â diolch amdanyn nhw. Diolchwn eleni am bob dydd a gawn. Diolchwn i Dduw am bob bore newydd a welwn ac am ei ofal amdanom a’i gynhaliaeth i ni.

A pheth hyll hefyd fyddai i ni wneud dim â’r rhoddion: peidio â gwisgo’r dilledyn, peidio ag agor y llyfr, peidio â bwyta’r siocledi. Os nad yw’r rhodd yn plesio neu’n addas am ryw reswm onid gwell fyddai eu rhoi i rywun arall na’u gadael i hel llwch neu bydru?  Gofalwn ein bod yn gwneud yn fawr o bob dydd ac yn manteisio ar bob cyfle a ddaw eleni i wasanaethu’r Arglwydd mewn addoliad a gweithredoedd da o gariad at Dduw ac at ein gilydd ac at eraill.

Ar ddechrau blwyddyn newydd ac yn wyneb yr her i dreulio’i dyddiau yng ngwasanaeth Crist, mae’n dda cofio’r hyn a ddywedodd Iago yn i Lythyr yng nghanol cyfres faith o anogaethau a gorchmynion: ‘A gras mwy y mae ef yn ei roi’ (Iago 4:6). Gras Duw a’n galluoga i fanteisio i’r eithaf ar rodd y flwyddyn newydd hon.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 01 Ionawr 2023