Y peth hanfodol

Dwi ddim yn cofio be gawson ni yn y diwedd. Sbageti bolognese oedd i fod ar y fwydlen, ond ailfeddwl fu raid o weld bod y tun Wallace a Gromit sy’n dal y sbageti’n wag. Gwell i mi egluro, rhag ofn i neb ohonoch anfon hen fideo neu deganau o’r ddau gymeriad hynny ataf, mai siâp y tun, a dim arall, sydd i gyfrif mai dyna fu’n dal sbageti yn ein cegin ni ers blynyddoedd.

Byddai cogyddion go iawn yn siŵr o ddweud mai mewn ystyr lac y dylwn i ddefnyddio’r term ‘sbageti bolognese’ gan fod o bosib sawl cynhwysyn yn eisiau yn fy nghampweithiau i. Oes wir raid wrth y bacwn a’r seleri a’r chilli a’r holl berlysiau a welais mewn un rysáit heno? Seleri neu beidio, bacwn neu beidio mi lynaf wrth yr enw, ond mi rydw i wrth gwrs yn deall mai’r un peth y mae’n rhaid wrtho ydi sbageti. Dyna pam y bu raid cael rhywbeth arall i swper. Yr un peth hanfodol mewn sbageti bolognese, wedi’r cyfan, ydi sbageti.

Oes yna’r fath beth â sbageti’r bywyd Cristnogol? Heb os, mae yna sawl peth hanfodol i’r bywyd hwnnw; sawl peth y mae’n rhaid wrthyn nhw cyn y medrwn ddweud bod neb ohonom yn feddiannol arno. Ni cheir Cristion heb edifeirwch calon a ffydd yng Nghrist a chariad at Dduw. Ni cheir bywyd  Cristnogol heb y dyhead i anrhydeddu a phlesio Duw ac i garu eraill mewn ufudd-dod iddo. Nid oes Gristnogaeth  heb Feibl a gweddi ac addoliad. Mae’r cyfan yn hanfodol. Ac mae’r cyfan yn plethu i’w gilydd. Ond oes yna un peth sy’n greiddiol i’r cyfan?  Un peth y mae’r holl bethau hyn yn ddibynnol arno? Un peth y mae’n rhaid wrtho?

Gweithgaredd dynol yw popeth a nodwyd. Mae’r cyfan yn greiddiol i’r bywyd Cristnogol. Hebddynt, nid oes na Christion na Christnogaeth. A rhwydd hefyd fyddai rhestru rhagor o nodweddion y bywyd Cristnogol. Ond yr un peth na soniwyd amdano yw’r hyn y mae Duw ei hun yn ei wneud. A’r un peth hwnnw, gwaith Arglwydd  yng nghalon y Cristion, yw’r un peth cwbl hanfodol i’r bywyd Cristnogol. Oherwydd nid ein gweithgaredd ni sy’n ein gwneud yn Gristnogion, ac nid ein hedifeirwch na hyd yn oed ein ffydd ni yw dechrau’r stori. Gwaith Duw yw’r cyfan: ni fyddai’r un o’r gweithgareddau neu nodweddion Cristnogol hyn yn bosibl i ni pe na fyddai Duw, trwy’r Ysbryd Glân, wedi ein bywhau i ddechrau. Ond mor aml yr anghofiwn hynny a gwneud y bywyd Cristnogol yn ymddygiad neu weithgarwch dynol sy’n cychwyn a gorffen gyda ni.

Ar y gorau, efelychiad o’r Cristion a’r bywyd Cristnogol fydd unrhyw un ac unrhyw beth heb y bywyd newydd y mae Duw yn ei blannu yn y galon. Y bywyd hwn sy’n esgor ar berthynas real â Duw trwy ei Fab Iesu Grist, a’r berthynas hon yn hytrach nag unrhyw grefydd na moeseg sy’n sylfaenol i’r Cristion ac i bopeth a wna.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 08 Ionawr 2023