Ambell Salm: Salmau’n Gofyn Am Help

Awst 16, 2020

Ambell Salm

Diolch yn fawr iawn i Susan Williams, Cynllun Efe, am baratoi’r myfyrdodau hyn ar gyfer Suliau mis Awst pan na fydd Gronyn yn cael ei gyhoeddi. 

Salmau’n Gofyn Am Help

Ydych chi’n hoff o ganeuon y Beatles?  Oes gennych chi ffefryn?  Ydych chi’n gyfarwydd â’r gân Help?  Ynddi, maen nhw’n sôn fel oedden nhw ar un adeg ddim eisiau nac angen help neb; ond wrth fynd yn hŷn, dydyn nhw ddim mor ‘self assured’, ac maen nhw’n ‘felin down’ ac yn gwerthfawrogi unigolyn sy’n gefn iddyn nhw ac yn ‘appreciate your being around’.

Pwy ydy’r bobl yr ydych chi’n gwerthfawrogi eu cael o gwmpas?

Ydych chi wedi diolch i Dduw am yr holl bobl – yn deulu, ffrindiau, cydnabod neu bobl yn rhinwedd eu swydd neu eu galwedigaeth – sydd wedi bod o gymorth i chi?

Fedrwch chi gofio rhai o’r pethau wnaethon nhw i’ch helpu?

Pwy sydd wedi’ch helpu yn ystod yr wythnos ddiwethaf?

A oes rhywun y byddai’n syniad da i chi anfon cerdyn neu anrheg fach iddynt i ddangos eich gwerthfawrogiad am eu help?

Bydd llawer iawn o bobl – pobl sydd ddim efallai yn credu yn Nuw – yn gweddïo pan fyddan nhw angen help; ac efallai mai dim ond bryd hynny, ‘when the chips are down’, y byddan nhw’n galw ar yr Arglwydd.  Weithiau, bydd pobl yn defnyddio Duw fel rhyw fersiwn ysbrydol o’r gwasanaethau brys.

Er hynny, mae nifer o Salmau yn ein hannog a’n gwahodd a’n symbylu i ofyn i Dduw am ei gymorth.  Gall sawl un dystio i’w taith ysbrydol â’r Arglwydd gychwyn pan oedd pethau’n wirioneddol ddrwg ac anodd.  Mewn amryw o’r salmau, mae’r Salmydd yn gofyn i Dduw ei helpu mewn sefyllfaoedd dyrys, peryglus, ingol a llawn bygythiad.

Yn Salm 118, mae’r Brenin Dafydd mewn trwbl, ac mewn sefyllfa beryglus; ac mae’n galw am help Duw i ymladd ei elynion.  Wnaeth Dafydd ddim disgwyl i Dduw gael gwared ohonyn nhw na gadael iddo gael osgoi’r frwydr; ond mae wedi profi’r ‘Arglwydd ar fy ochr i’m helpu’, yn rhoi’r nerth a’r gallu iddo i ymladd yn y brwydrau.  Ni wnaeth Duw stopio’r frwydr, ond galluogodd Dafydd i frwydro.  Mae geiriau Dafydd yn Salm 118 yn llawn hyder, gorfoledd, ymddiriedaeth a llawenydd yn Nuw.  Weithiau, wnaiff Dduw ddim stopio’n brwydrau ni; ond mae angen i ni fynd trwyddyn nhw yn ei gwmni.  Felly, down i bwyso’n llwyr ‘ar ei fraich’, ys dywed yr emyn.  Down i ddibynnu ar yr Arglwydd, ac ymddiried yn llwyr ynddo.

Yn Salm 86:1–7, mae Dafydd yn crefu am help Duw.  Mae’n pwysleisio mor analluog ydyw i’w helpu ei hun.  Teimla mor ddiymadferth a gwan.  Cofia gymeriad y Duw y mae’n galw arno: Duw trugarog, da, maddeugar, nerthol, llawn cariad sy’n ‘gwneud pethau anhygoel’; ac felly mae’n ymddiried y bydd Duw’n rhoi cymorth iddo.  Y mae yn natur Duw i helpu ac achub y rhai sy’n galw arno’n daer ac o ddifrif.

Dyma ychydig rhagor o Salmau ble mae’r Salmydd yn gofyn am help: Salm 91; Salm 3 a Salm 121.

Addasiad o Energize gan Saint y Gymuned


Ambell Salm: Gofyn am help

Awst 16, 2020

Ambell Salm

Diolch yn fawr iawn i Susan Williams, Cynllun Efe, am baratoi’r myfyrdodau hyn ar gyfer Suliau mis Awst pan na fydd Gronyn yn cael ei gyhoeddi. 

Salmau’n Gofyn Am Help

Ydych chi’n hoff o ganeuon y Beatles?  Oes gennych chi ffefryn?  Ydych chi’n gyfarwydd â’r gân Help?  Ynddi, maen nhw’n sôn fel oedden nhw ar un adeg ddim eisiau nac angen help neb; ond wrth fynd yn hŷn, dydyn nhw ddim mor ‘self assured’, ac maen nhw’n ‘felin down’ ac yn gwerthfawrogi unigolyn sy’n gefn iddyn nhw ac yn ‘appreciate your being around’.

Pwy ydy’r bobl yr ydych chi’n gwerthfawrogi eu cael o gwmpas?

Ydych chi wedi diolch i Dduw am yr holl bobl – yn deulu, ffrindiau, cydnabod neu bobl yn rhinwedd eu swydd neu eu galwedigaeth – sydd wedi bod o gymorth i chi?

Fedrwch chi gofio rhai o’r pethau wnaethon nhw i’ch helpu?

Pwy sydd wedi’ch helpu yn ystod yr wythnos ddiwethaf?

A oes rhywun y byddai’n syniad da i chi anfon cerdyn neu anrheg fach iddynt i ddangos eich gwerthfawrogiad am eu help?

Bydd llawer iawn o bobl – pobl sydd ddim efallai yn credu yn Nuw – yn gweddïo pan fyddan nhw angen help; ac efallai mai dim ond bryd hynny, ‘when the chips are down’, y byddan nhw’n galw ar yr Arglwydd.  Weithiau, bydd pobl yn defnyddio Duw fel rhyw fersiwn ysbrydol o’r gwasanaethau brys.

Er hynny, mae nifer o Salmau yn ein hannog a’n gwahodd a’n symbylu i ofyn i Dduw am ei gymorth.  Gall sawl un dystio i’w taith ysbrydol â’r Arglwydd gychwyn pan oedd pethau’n wirioneddol ddrwg ac anodd.  Mewn amryw o’r salmau, mae’r Salmydd yn gofyn i Dduw ei helpu mewn sefyllfaoedd dyrys, peryglus, ingol a llawn bygythiad.

Yn Salm 118, mae’r Brenin Dafydd mewn trwbl, ac mewn sefyllfa beryglus; ac mae’n galw am help Duw i ymladd ei elynion.  Wnaeth Dafydd ddim disgwyl i Dduw gael gwared ohonyn nhw na gadael iddo gael osgoi’r frwydr; ond mae wedi profi’r ‘Arglwydd ar fy ochr i’m helpu’, yn rhoi’r nerth a’r gallu iddo i ymladd yn y brwydrau.  Ni wnaeth Duw stopio’r frwydr, ond galluogodd Dafydd i frwydro.  Mae geiriau Dafydd yn Salm 118 yn llawn hyder, gorfoledd, ymddiriedaeth a llawenydd yn Nuw.  Weithiau, wnaiff Dduw ddim stopio’n brwydrau ni; ond mae angen i ni fynd trwyddyn nhw yn ei gwmni.  Felly, down i bwyso’n llwyr ‘ar ei fraich’, ys dywed yr emyn.  Down i ddibynnu ar yr Arglwydd, ac ymddiried yn llwyr ynddo.

Yn Salm 86:1–7, mae Dafydd yn crefu am help Duw.  Mae’n pwysleisio mor analluog ydyw i’w helpu ei hun.  Teimla mor ddiymadferth a gwan.  Cofia gymeriad y Duw y mae’n galw arno: Duw trugarog, da, maddeugar, nerthol, llawn cariad sy’n ‘gwneud pethau anhygoel’; ac felly mae’n ymddiried y bydd Duw’n rhoi cymorth iddo.  Y mae yn natur Duw i helpu ac achub y rhai sy’n galw arno’n daer ac o ddifrif.

Dyma ragor o Salmau ble mae’r Salmydd yn gofyn am help: Salm 91; Salm 3 a Salm 121.

Addasiad o Energize gan Saint y Gymuned


Ambell Salm: Salm 23

Awst 9, 2020

Ambell Salm

Diolch yn fawr iawn i Susan Williams, Cynllun Efe, am baratoi’r myfyrdodau hyn ar gyfer Suliau mis Awst pan na fydd Gronyn yn cael ei gyhoeddi. 

Salm 23

Wyddoch chi beth ydy ystyr y gair bendith?

Bendith yw unrhyw beth sy’n cyfrannu at hapusrwydd unigolyn; e.e. diwrnod heulog, rhodd, unrhyw beth sy’n dda. Mae miloedd ar filoedd ohonyn nhw! Yn y Beibl mae bendith yn cael ei ystyried yn rhodd gan Dduw.

Mae Salm 23 yn enghraifft wych o salm sy’n sôn am fendith Duw; mae’n cyfleu tawelwch, tangnefedd a llonyddwch. Mae’n un o’r salmau mwyaf poblogaidd.  Cafodd ei hysgrifennu gan y Brenin Dafydd.  Cyn iddo fod yn frenin, bugail oedd o, a gwyddai’n dda beth oedd anghenion y gwaith hwnnw.

Salm 23.1–3

Byddai’r bugail yn arwain y defaid, nid cerdded tu ôl iddyn nhw a’u hysio ymlaen; a byddai’r defaid yn ei ddilyn. Byddai’n eu harwain i le diogel; lle i gael bwyd da, lle i gael gorffwys, lli gael adnewyddiad.  Felly y mae Duw gyda’i bobl.  Mae’n ein harwain; mae’n darparu ar ein cyfer; mae arno eisiau rhoi gorffwys i ni; ac mae’n ein hadnewyddu. Mae’n Dduw sydd eisiau diwallu pob angen.

Salm 23:4

Byddai’r defaid yn gorfod mynd drwy lefydd tywyll, du a pheryglus ar adegau. Mannau fyddai’n codi ofn a braw. Mannau ble byddai anifeiliaid gwyllt fel llewod a bleiddiaid yn llercian. Ond roedd eu bugail gyda nhw ac yn barod i’w hamddiffyn i’r eithaf. Doedd o ddim yn eu gadael ond roedd o’n cerdded gyda nhw, yn gwmni ac yn gysur ac yn ymladdwr drostyn nhw, ac yn eu harwain trwy’r tywyllwch a’r perygl. Dyna’n union  a wna Duw.  Caiff ei bobl gyfnodau anodd, dryslyd, heriol.  Daw anawsterau, ofnau, pryderon a threialon; ond bydd Duw gyda’i bobl; ni fydd byth yn eu gadael, ond bydd yn gwmni, yn gysur ac yn amddiffynnydd iddynt.

Salm 23:5

Mae yma ddarlun o fwrdd anferth sy’n llawn o fwydydd blasus a maethlon ar faes y frwydr. Nid byrbryd, ond bwydydd maethlon i’w mwynhau, i gryfhau ac i roi pleser.  Mae Duw’n darparu’n hael bob amser, hyd yn oed pan awn trwy amseroedd caled.  Nid yw ei gariad a’i ofal a’i amddiffyn byth yn darfod. Mae’n darparu’n hael.  Mae’r sôn am gwpan yn gorlifo yn ein hatgoffa am y gwpan yr yfodd Iesu a’r disgyblion ohoni; y gwpan oedd yn llawn gwin ac yn cynrychioli ei waed a dywalltwyd er ein mwyn.  Y fendith fwyaf erioed yw credu yn Iesu fel ein Gwaredwr a’n Harglwydd.

Salm 23:6

Mae’r Salm yn gorffen gyda’r Brenin Dafydd yn myfyrio ar y ffaith na fydd daioni a thrugaredd Duw byth yn darfod, ac am gael bod ym mhresenoldeb Duw am byth, hyd yn oed wedi i’w fywyd ar y ddaear ddod i ben.  Mae ganddo hyder yng nghymeriad Duw, ac mae’n ymddiried yn llwyr ynddo.

Mae yna gymaint i’w ddysgu am Dduw yn Salm 23.  Mae Duw’n bresennol a da a dibynadwy; mae’n gofalu, diogelu, darparu, adnewyddu, amddiffyn; mae’n hael ac yn rasol. Nid ydym yn haeddu dim o’r bendithion hyn; ond am fod Duw’n gariad, mae wrth ei fodd yn eu rhoi i ni.

Beth am ddarllen Salm 23 a meddwl am un o’r bendithion hyn yr ydych wir angen cael eich atgoffa ohono ar hyn o bryd.

Addasiad o Energize gan Saint y Gymuned


Ambell Salm: Salm 23

Awst 9, 2020

Ambell Salm

Diolch yn fawr iawn i Susan Williams, Cynllun Efe, am baratoi’r myfyrdodau hyn ar gyfer Suliau mis Awst pan na fydd Gronyn yn cael ei gyhoeddi. 

Salm 23

Wyddoch chi beth ydy ystyr y gair bendith?

Bendith yw unrhyw beth sy’n cyfrannu at hapusrwydd unigolyn; e.e. diwrnod heulog, rhodd, unrhyw beth sy’n dda. Mae miloedd ar filoedd ohonyn nhw! Yn y Beibl mae bendith yn cael ei ystyried yn rhodd gan Dduw.

Mae Salm 23 yn enghraifft wych o salm sy’n sôn am fendith Duw; mae’n cyfleu tawelwch, tangnefedd a llonyddwch. Mae’n un o’r salmau mwyaf poblogaidd.  Cafodd ei hysgrifennu gan y Brenin Dafydd.  Cyn iddo fod yn frenin, bugail oedd o, a gwyddai’n dda beth oedd anghenion y gwaith hwnnw.

Salm 23.1–3

Byddai’r bugail yn arwain y defaid, nid cerdded tu ôl iddyn nhw a’u hysio ymlaen; a byddai’r defaid yn ei ddilyn. Byddai’n eu harwain i le diogel; lle i gael bwyd da, lle i gael gorffwys, lli gael adnewyddiad.  Felly y mae Duw gyda’i bobl.  Mae’n ein harwain; mae’n darparu ar ein cyfer; mae arno eisiau rhoi gorffwys i ni; ac mae’n ein hadnewyddu. Mae’n Dduw sydd eisiau diwallu pob angen.

Salm 23:4

Byddai’r defaid yn gorfod mynd drwy lefydd tywyll, du a pheryglus ar adegau. Mannau fyddai’n codi ofn a braw. Mannau ble byddai anifeiliaid gwyllt fel llewod a bleiddiaid yn llercian. Ond roedd eu bugail gyda nhw ac yn barod i’w hamddiffyn i’r eithaf. Doedd o ddim yn eu gadael ond roedd o’n cerdded gyda nhw, yn gwmni ac yn gysur ac yn ymladdwr drostyn nhw, ac yn eu harwain trwy’r tywyllwch a’r perygl. Dyna’n union  a wna Duw.  Caiff ei bobl gyfnodau anodd, dryslyd, heriol.  Daw anawsterau, ofnau, pryderon a threialon; ond bydd Duw gyda’i bobl; ni fydd byth yn eu gadael, ond bydd yn gwmni, yn gysur ac yn amddiffynnydd iddynt.

Salm 23:5

Mae yma ddarlun o fwrdd anferth sy’n llawn o fwydydd blasus a maethlon ar faes y frwydr. Nid byrbryd, ond bwydydd maethlon i’w mwynhau, i gryfhau ac i roi pleser.  Mae Duw’n darparu’n hael bob amser, hyd yn oed pan awn trwy amseroedd caled.  Nid yw ei gariad a’i ofal a’i amddiffyn byth yn darfod. Mae’n darparu’n hael.  Mae’r sôn am gwpan yn gorlifo yn ein hatgoffa am y gwpan yr yfodd Iesu a’r disgyblion ohoni; y gwpan oedd yn llawn gwin ac yn cynrychioli ei waed a dywalltwyd er ein mwyn.  Y fendith fwyaf erioed yw credu yn Iesu fel ein Gwaredwr a’n Harglwydd.

Salm 23:6

Mae’r Salm yn gorffen gyda’r Brenin Dafydd yn myfyrio ar y ffaith na fydd daioni a thrugaredd Duw byth yn darfod, ac am gael bod ym mhresenoldeb Duw am byth, hyd yn oed wedi i’w fywyd ar y ddaear ddod i ben.  Mae ganddo hyder yng nghymeriad Duw, ac mae’n ymddiried yn llwyr ynddo.

Mae yna gymaint i’w ddysgu am Dduw yn Salm 23.  Mae Duw’n bresennol a da a dibynadwy; mae’n gofalu, diogelu, darparu, adnewyddu, amddiffyn; mae’n hael ac yn rasol. Nid ydym yn haeddu dim o’r bendithion hyn; ond am fod Duw’n gariad, mae wrth ei fodd yn eu rhoi i ni.

Beth am ddarllen Salm 23 a meddwl am un o’r bendithion hyn yr ydych wir angen cael eich atgoffa ohono ar hyn o bryd.

Addasiad o Energize gan Saint y Gymuned


Pregeth Awst 2, 2020

Awst 2, 2020

Ambell Salm: Addoliad a Diolchgarwch

Awst 2, 2020

Ambell Salm

Diolch yn fawr iawn i Susan Williams, Cynllun Efe, am baratoi’r myfyrdodau hyn ar gyfer Suliau mis Awst pan na fydd Gronyn yn cael ei gyhoeddi. 

Addoliad a Diolchgarwch

Welsoch chi’r ffilm A Beautiful Mind?  Hanes John Nash, athrylith o fathemategydd sydd ynddi.  Ond er ei allu eithriadol, roedd yn ddioddef yn ofnadwy o broblemau iechyd meddwl. Fe’i gwrthwynebwyd gan bobl oedd ddim eisiau iddo lwyddo; pobl oedd yn ei alw’n wallgof. Yn sgil hynny, bu bron i’w briodas â chwalu.

Ond cafodd ei anrhydeddu â Gwobr Nobel, un o’r gwobrwyon mwyaf y gall neb ei derbyn. Wrth ei derbyn gerbron cynulleidfa a’i cymeradwyai, roedd ei lygaid ar ei wraig, ac roedd yn cydnabod mai hi oedd yn gyfrifol am ei lwyddiant am iddi fod yn gefn ac yn graig iddo, a’i helpu i ennill llwyddiant ac anrhydedd.  Trodd ati, a chydnabod ei bod yn haeddu ei ddiolchgarwch a’i ganmoliaeth.

Dyna sy’n digwydd yn amryw o’r Salmau.  Mae’r rhai wnaeth eu cyfansoddi eisiau tynnu sylw at y Duw sy’n haeddu’r ganmoliaeth a’r diolch.  Mae’r Salmau’n hoelio’r sylw ar Dduw sy’n haeddu’r clod, ac yn rhoi’r anrhydedd dyledus iddo.

Ydych chi’n dda am ganmol pobl a diolch iddynt?

Sut fyddwch chi’n teimlo pan gewch eich canmol?

Pa wahaniaeth mae’n ei wneud i’ch perthynas a pherson sy’n eich canmol?

Ydy Duw eisiau i ni ei ganmol?  Pam?

Sut mae Duw’n teimlo pan fyddwn ni’n ei ganmol?

Pa effaith mae addoli Duw yn ei gael arnom ni?

Pam ddylem ni ganmol Duw?  Dyma sut mae rhai o’r Salmau’n ateb y cwestiwn hwn.

Salm 48:1 – Oherwydd pwy ydy o.

Salm 52:9 – Oherwydd beth mae wedi’i wneud.

Salm 92:1 – Oherwydd ei fod o’n dda ganmol Duw.

Salm 136 – Oherwydd ei ofal a’i gariad tuag atom.

Salm 81:4 – Mae’n orchymyn i addoli Duw.

Salm 40:3 – Wrth i ni addoli Duw, mae’n gwneud i eraill fod eisiau ei addoli.

Pa bryd y dylem ganmol Duw?

Salm 34:1 – Bob amser.

Salm 145:2 – Pob dydd, am byth.

Salm 146:2 – Ar hyd ein hoes.

Salm 57:8–9 – Yn y bore.

Salm 119:62 – Yn y nos.

Salm 42:11 – Pan fyddwn ni’n teimlo’n drist a ddim yn teimlo fel ei addoli.

Ble dylem ganmol Duw?

Salm 113:3 – Ym mhob man, unrhyw le, drwy’r byd i gyd.

Salm 35:18 – Cynulliad mawr o bobl (cynulliad bach hefyd).

Salm 18:49 – Gerbron eraill; gerbron y byd i gyd.

Salm 135:2 – Mewn addoldy.

Sut dylem ganmol Duw?

Salm 150 – Gydag offerynnau.

Salm 63:4 – Codi’n dwylo.

Salm 47:1 – Clapio.

Salm 135:2 – Sefyll.

Salm 95:6 – Plygu; penlinio.

Salm 47:6 – Canu.

Salm 149:3 – Dawnsio.

Salm 104:34 – Mewn tawelwch, yn fyfyrgar.

Dylem addoli Duw oherwydd pwy ydy Ef, ac oherwydd yr hyn a wnaeth trosom. Y weithred fwyaf a gyflawnodd Duw erioed oedd anfon Iesu, ei annwyl Fab i farw trosom ar groes Calfaria.  Gallwn ei addoli unrhyw bryd, yn unrhyw le, mewn amrywiol ffyrdd sy’n gyfforddus i ni.

Addasiad o Energize gan Saint y Gymuned


Gwyliau

Gorffennaf 30, 2020

Ni chaiff Gronyn ei gyhoeddi ym mis Awst. Felly, bydd y rhifyn nesaf ddydd Sul, Medi 6.

Ond mae Susan Williams, Cynllun Efe, wedi paratoi cyfres o fyfyrfdodau wedi eu seilio ar y Salmau, a bydd myfyrdod newydd yn cael ei osod ar y dudalen hon bob Sul yn ystod y mis gan ddechrau’r Sul nesaf, Awst 2.

Diolch yn fawr iddi am wneud hyn.


Pregeth Gorffennaf 26, 2020

Gorffennaf 26, 2020

Pregeth Gorffennaf 19, 2020

Gorffennaf 26, 2020

Kintsugi

Gorffennaf 26, 2020

Doeddwn i ddim wedi sylwi fod y bwrdd y soniais amdano’r Sul diwethaf wedi ei dolcio a’i drwsio. Y bwrdd hir yn ffreutur Coleg Bala-Bangor oedd hwnnw, os cofiwch. Un arall a fu yno’n fyfyriwr a ddywedodd hynny wrthyf wedi iddo ddarllen Gronyn ar wefan yr Ofalaeth. Ac fe ddylai Alun Tudur wybod ac yntau wedi ei fagu yno; â’i dad yn Brifathro i ni a’i fam yn cadw trefn ar breswylwyr yr hostel.

‘Weithiau,’ meddai, ‘yr hyn yr ydym yn ei gofio yw’r tolciau a’r trwsio!’ Ar brydiau, mae’r ffaith na fu’r trwsio’n gwbl lwyddiannus yn cadw’r cof am y tolc yn fyw. Er i ni wneud ein gorau i wared ag o, mae’r marc ar y dresel  fechan a brynon ni’n fuan wedi i ni briodi’n dal i’m hatgoffa o’r tebot poeth a osododd ffrind i ni arni. Ac nid cwbl lwyddiannus fu pob ymdrech o’m rhan i drwsio ambell blât a chwpan ac ornament. Mae’r glud yn llai amlwg ar un neu ddau ohonynt, ond mae’n amlwg ddigon i’r pethau hynny gael anffawd ar ryw adeg. 

Weithiau, nid oes raid dwyn y tolciau i gof: maent yn aros, er pob trwsio a fu.  Fe’n tolciwyd gan brofedigaethau a threialon; ac er profi diddanwch yr   Efengyl, nid yw’r tolciau’n diflannu’n llwyr. Rydym yn dal i alaru ac yn dal i frifo.  Fe’n tolciwyd gan eiriau brwnt a gweithredoedd cas; ac er profi nerth Duw, gall y tolciau aros. Mae’r brath yn medru aros yn hir. Ac fe’n tolciwyd gan bechod; ac er profi’r maddeuant sydd trwy Grist, daw tolciau newydd i’n hatgoffa o’n gwendid a’n hanallu parhaus i fyw’n ufudd a ffyddlon i’r Un a’n carodd ac a fu farw er mwyn ennill y maddeuant hwnnw i ni.  Mae’r tolciau’n amlwg yn y gorau ohonom.

Ond trwy drugaredd, rhyw Kintsugi o drwsio fu arnom. Dyw’r tolciau ddim wedi diflannu, ond maent yn tystio mewn rhyw ffordd i ras a chynhaliaeth Duw. Hen grefft Japaneaidd  o drwsio crochenwaith ydi Kintsugi. Yn hytrach na cheisio cuddio’r trwsiad, defnyddir lacer arbennig o sap coeden wedi ei gymysgu â phowdwr aur, arian neu blatinwm fel bod y trwsiad yn amlwg ac yn harddu’r plât neu’r bowlen, a’i wneud yn ddarn o grochenwaith, neu’n ddarn o gelfyddyd unigryw hyd yn oed. 

Weithiau, mae’r tolciau’n amlwg ym mywydau’r bobl sydd wedi credu yn yr Arglwydd Iesu. Ond mae hefyd yn amlwg fod Duw wedi trwsio, ac yn dal i drwsio’r tolciau.  A thrwy ryfeddod, mae’r trwsio celfydd a fu trwy ras a nerth a ffydd wedi gwneud ei bobl yn dystiolaeth hardd i’r modd y mae Duw wedi eu cynnal a’u cysuro trwy bob ergyd galed. Yn aml, mae Kintsugi yn gwneud y darn a atgyweiriwyd yn fwy prydferth ac yn fwy gwerthfawr.  Ac yn aml, yr un peth sy’n gwneud argraff ar bobl eraill yw’r ffaith mai pobl sydd wedi eu tolcio ydi Cristnogion, ond bod llaw gelfydd y Brenin Mawr wedi bod wrthi’n eu trwsio a’u gwneud yn hardd mewn ffydd, gobaith a chariad.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 26 Gorffennaf, 2020