CIC

CIC LLANBERIS

Fel arfer, mae CIC (Clwb Ieuenctid Cristnogol) Llanberis yn cyfarfod bob yn ail nos Wener yn ystod y tymor ysgol yn Capel Coch.  

 CWPAN CIC 2015

LLUN CWPAN CIC
Tim 5-yr-ochr CIC Capel Coch: Enillwyr Cwpan CIC 2015 a drefnwyd dan nawdd Trobwynt yng Nghanolfan Gristnogol Ty’nynant, Abererch nos Iau, Gorffennaf 9.  Enillwyr 2014 yn dal gafael yn y Cwpan am flwyddyn arall!  Da iawn chi, hogia!  Daeth 7 o dimau i gymryd rhan yn y gystadleuaeth, a chafwyd chwarae brwd a theg trwy’r nos.  Cyrhaeddodd Llanberis y rownd derfynol ac ennill o 5 gol i 0 yn erbyn Llithfaen.  Y Parchg Bryn Williams, Pwllheli, un o ddyfarnwyr y noson a gyflwynodd y Cwpan i’r hogia.  Bryn hefyd a rannodd neges fer ar ddiwedd y noson, wedi i’r gemau ddod i ben ac wrth i bawb fwynhau byrgyrs a chwn poeth, gan son am Iesu Grist fel yr Un Go Iwan y mae angen i bawb gredu ynddo.  Diolch i Andrew am drefnu’r cyfan, a diolch am y croeso, a’r bwyd, a’r neges … a’r Cwpan!   Noson dda arall, a phawb oedd yno wedi mwynhau eu hunain.

 

logo12

Cartio Cibyn Caernarfon Dydd Llun, Hydref 27, 2014
Cartio
Cibyn Caernarfon
Dydd Llun, Hydref 27, 2014

Yr hogia’n ennill Cwpan CIC

Nos Iau, Gorffennaf 10, 2014

Roedd dau dim CIC Capel Coch yn chwarae yng nghystadleuaeth Cwpan CIC yn Nghanolfan Ty Nant, Abererch, nos Iau, Gorffennaf 10, 2014.  Cyrhaeddodd y ddau dim y rownd gyn-derfynol a chwarae yn erbyn ei gilydd!  Llanberis A enillodd a mynd trwodd i’r rownd derfynol yn erbyn Capel y Rhos, Llanrug, a Llanberis B yn chwarae yn erbyn Llansannan am y 3ydd safle.  Colli wnaeth Llanberis B o 1 gôl i 0, a gorffen yn 4ydd yn y gystadleuaeth, ond roedd y bêl ar ei ffordd i rwyd Llansannan i ddod â’r sgôr yn gyfartal pan chwythodd y dyfarnwr y bib a dod â’r gêm i ben!  Yn y rownd derfynol, 1-1 oedd y sgôr ar ôl amser ychwanegol, ac felly roedd rhaid chwarae am y gôl euraidd.  A Llanberis sgoriodd honno i ennill y Cwpan er bod hogiau Llanrug yn mynnu bod y bêl wedi croesi’r llinell derfyn cyn iddi gael ei chroesi ar gyfer y gôl.  Dyma’r eildro i Capel Coch ennill Cwpan CIC gan i ni ei hennill yn 2010 hefyd.

Llanberis B a orffennodd yn 4ydd
Llanberis B a orffennodd yn 4ydd
Dau dim Capel Coch yn erbyn ei gilydd
Dau dim Capel Coch yn erbyn ei gilydd
Gwarchod gôl tim A
Gwarchod gôl tim A
Gwarchod gôl Tim B
Gwarchod gôl Tim B
Llanberis a Llanrug yn barod am y rownd derfynol
Llanberis a Llanrug yn barod am y rownd derfynol
Llanberis bron a sgorio
Llanrug yn agos i sgorio
Llanberis bron â sgorio
Llanberis bron â sgorio

CIC nesaf

Nos Wener, Mehefin 27, 2014

Cwpan Efe (Blwyddyn 3–6)

Bydd yr hogia yn helpu i gynnal Cwpan Efe yn Llanrug

Noson Basg yn Y Bala

Trefnwyd gan Goleg y Bala a gweithwyr ieuenctid Cristnogol y Gogledd, Ebrill 11, 2014

……………………. 
Cafwyd noson o hwyl efo’r i-pads, yr X-box a’r Wi a mwy na digon o bitsas a phwdin
yng Nghilfynydd, Llanberis nos Wener, Mawrth 14
Roedd pawb yn rhy brysur i feddwl am dynnu llun!

Cwpan CIC ym Motwnnog – Gorffennaf 2013

 
Cwpan CIC Botwnnog 2013

Parc Glasfryn – Hydref 2013

Mae hogiau CIC Llanberis yng nghanol y llun yma a dynnwyd yn niwrnod mawr CIC Gogledd-orllewin Cymru ym Mharc Glasfryn, Y Ffôr ddydd Sadwrn, Tachwedd 19, 2013
Mae hogiau CIC Llanberis yng nghanol y llun yma a dynnwyd yn niwrnod mawr CIC Gogledd-orllewin Cymru ym Mharc Glasfryn, Y Ffôr ddydd Sadwrn, Hydref 19, 2013

Grand Prix CIC

Nos Wener, Mawrth 22,  aethom i Ganolfan Cartio Redline yng Nghaernarfon noson olaf y tymor gyda rhai o fechgyn CIC Llanrug.  Roedd yn noson wych a chawsom ras Grand Prix, efo pawb yn cael dwy ras cyn y rownd derfynol.  Roedd pawb wedi cael hwyl fawr, ac ambell un yn gyrru go-cart am y tro cyntaf.  Enillydd y Grand Prix oedd Gethin Trefor Jones, o Fethel, sydd wedi bod yn dod i CIC Llanberis.  Llongyfarchiadau i’r hogiau i gyd.  Ar ddiwedd y noson cafwyd un ras ar gyfer yr oedolion – arweiwyr CIC a’r tadau oedd yno hefo ni.  Enillydd y ras honno oedd Dafydd Pritchard.
Yr enillwyr ar y podiwm
Yr enillwyr ar y podiwm
lluniau 2013 108
lluniau 2013 103

lluniau 2013 096

lluniau 2013 089

 lluniau 2013 113

lluniau 2013 109

 lluniau 2013 108

 Bowlio 10

Diwed Tymor Nadolig 2012

DSCN0697

DSCN0680

DSCN0698

DSCN0675

DSCN0695

Cwpan CIC

Aeth tim pel droed 5-yr-ochr CIC Llanberis i Fotwnnog i gymryd rhan yng Ngwpan CIC a drefnwyd gan Trobwynt, nos Fercher, Gorffennaf 7, 2010, a llwyddodd yr hogiau i ennill y Cwpan eleni.  Llongyfarchiadau mawr a diolch i Andrew, Dafydd ac Alwyn am fynd efo’r hogiau.

‘Uts a nocowt’

  

Cawsom noson hwyliog yn y Ganolfan yn Llanberis nos Wener. Daeth 28 o bobl ifanc i’r ‘Uts a Nocowt’ a drefnwyd gan Gynllun Efe. Roedd pob math o ‘gemau gwirion’ yn Y Ganolfan ac ar Gae’r Ddôl. Ffurfiwyd tri thim, a chafwyd cystadlu brwd iawn. Erbyn diwedd y nos roedd tim yr hogia ac yn un o dimau’r genod yn gydradd gyntaf, gyda thim arall y genod yn agos iawn atynt.Roedd y bobl ifanc o Lanberis a Llanrug ac amryw ohonynt heb fod yn yr un o weithgareddau Efe o’r blaen. Roedd yn werth cynnal y noson er mwyn hynny’n unig. Y gobaith yw y gwelwn ni rai ohonynt yn dod i gyfarfodydd CIC ar nos Sul.”Wnewch chi gynnal un arall o’r rhain i ni plis” oedd cwestiwn un o’r ieuecntid sy’n dod yn gyson i CIC. Roedd yn braf iawn gweld eu bod wedi mwynhau’r noson yn fawr ac yn pwyso am ragor o weithgareddau.

Diolch yn fawr i Andrew, Gwenno a Dafydd am reoli’r gemau; ac i Susan a Llew a Graham am gyfri’r marciau a helpu i gadw trefn. Andrew a wnaeth y trefniadau i gyd, a diolch yn fawr iddo am hynny.

 Bowlio 10

 Diolch yn fawr i Gwenno, Dafydd ac Andrew am ddod gyda’r ieuenctid i’r Ganolfan Bowlio Deg ym Mharc Glasfryn, Y Ffôr,  nos Wener, Chwefror 12.  Cafwyd noson arbennig o dda.

 “UTS Y NOCOWT” – CANOLFAN Y FFOR

NOS WENER, GORFF. 17

 
Cafwyd hwyl yn y noson “Uts a Nocowt”.  Roedd yn agos i 50 o bobl ifanc yno o glybiau ieuenctid Llyn ac Eifionydd.  Cafwyd gemau yn y Ganolfan ac ar y buarth.  Roedd 4 o bobl ifanc o Iwerddon yno gyda ni, wedi dod i’r ardal i helpu gyda gwaith y Genhadaeth ar y Traeth yn Nhudweiniog yr wythnos ganlynol.  Cafwyd sgetsus da yn cyflwyno neges yr Efengyl yn glir i’r bobl ifanc.  Dim ond 3 o griw’r Pysgod Mawr oedd yno, ond fe gawson nhw amser da iawn.  Diolch i Andrew am ddod yno gyda ni.

Cwpan CIC

Cystadleuaeth Pel droed 5 -yr -ochr Trobwynt

yn Ysgol Botwnnog, nos Lun, Gorffennaf 6, 2009

cwpan clic2

Roedd tim o’r Clwb Pysgod Mawr yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth bel droed 5 yr ochr a drefnwyd gan Trobwynt yn Ysgol Botwnnog, nos Lun, Gorffennaf 6. Roedd 8 o dimau’n cymryd rhan, a rhanwyd hwy’n ddau grwp.
Aelodau tim Llanberis oedd Gerallt, Sion, Nathan, Adam a Kurt (o Lanberis) a Rhodri a Rhun (o Lanrug).
Enillodd yr hogia ddwy o gemau’r grwp a chael un gem gyfartal. Yna, cafwyd gem gyfartal yn rownd go-gynderfynol, ac ennill y gem ar ôl ciciau o’r smotyn. Ond yn y rownd gyn-derfynol, colli o un gôl oedd yr hanes. Ond fe chwaraeodd pawb yn dda, a chael hwyl fawr. Ond fe gyflwynwyd medalau i’r hogia am orffen yn drydydd, gan mai nhw oedd wedi gwneud orau o’r ddau dim a gollodd yn y rownd gyn-derfynol.
Da iawn, chi, hogia. Llongyfarchiadau mawr.
Ar ddiwedd y noson roedd barbiciw wedi ei drefnu ar gyfer pawb. Roedd oddeutu 60 o hogia (blwyddyn 7-9 yr ysgol) yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth, a phob un ohonynt efo cysylltiad â chlwb ieuenctid neu ryw weithgarwch Cristnogol arall. Dyma’r ail dro i Trobwynt gynnal y gystadleuaeth, ac fel y llynedd roedd cyfle i’r hogia glywed neges yr Efengyl cyn i’r noson ddod i ben. John Pritchard oedd wedi cael gwahoddiad i roi’r sgwrs y tro hwn. Diolch yn fawr iawn i Andrew, Huw a Dafydd am hyfforddi a gofalu am y tim ym Motwnnog, ac i Mrs Gwenno Williams, Llanrug, am helpu i ddanfon yr hogia i Fotwnnog.
 

cwpan clic

 

Llanberis yn ennill y

Llanberis yn ennill y “penalty shoot out”

 NOSON CARTIO 

Nos Wener, Ebrill 3, aeth aelodau Clwb Pysgod Mawr i rasio ceirt dan do yng Nghanolfan Gertio Redline yng Nghaernarfon.  Cafodd pawb ddwy ras yr un, gyda’r gyrrwyr cyflymaf yn mynd trwodd i’r rownd derfynol.  Yr hogiau ddaeth i’r brig y tro hwn, a  llongyfarchiadau i’r enillydd Adam Jones, Sion Roberts oedd yn ail, ac Elliw Saynor yn drydydd.   Cafodd Elin Haf fedal arbennig hefyd.  Doedd arweinwyr y Clwb ddim yn cael medal na mynd trwodd i’r ffeinal, ond mae’n siwr mai’r gwir yw nad oedden nhw mor gyflym â’r bobl ifanc.  (Huw Davies enillodd, gydag Andrew Settatree yn ail, a Robert Townsend yn drydydd).
Wedi’r gyrru gwyllt rownd y trac, aeth pawb am fwyd i McDonald’s yng Nghaernarfon. 
 Gan fod amryw o’r criw wedi bod yn sâl yn ystod yr wythnos, gobeithio nad ydynt ddim gwaeth wedi’r holl yrru a’r bwyta. 
Diolch yn fawr iawn i Andrew am drefnu’r noson.  Gobeithio bod pawb wedi mwynhau eu hunain. 
 
ar ras 
  
Criw'r Clwb Pysgod Mawr - bydd y Clwb yn ail ddechrau nos Sul, Mai 10

Yr enillwyr