Croeso

Gronyn

Gofalaeth Fro’r Llechen Las

Croeso i wefan Gofalaeth Fro’r Llechen Las

Pam Gronyn?

Picture1Daw enw’r wefan o gylchlythyr wythnosol eglwysi’r Ofalaeth – Gronyn – a gyhoeddir bob Sul.  Ceir ynddo neges gan y Gweinidog ynghyd â newyddion llawn am waith yr Ofalaeth.  Gwelir rhifynnau diweddaraf Gronyn trwy glicio ar “Gronyn” ar ben y dudalen hon.

Cyhoeddwyd “Gronyn” yn achlysurol ers 1988 (a chyn hynny hefyd, mewn gwirionedd, yng ngofalaeth flaenorol ein Gweinidog yn ardal Abersoch); ond mae wedi ei gyhoeddi’n wythnosol yn ei ffurf bresennol ers mis Medi 2001.

Caiff dros 200 o gopiau eu rhannu bob wythnos, ac mae’n rhan bwysig o genhadaeth eglwysi’r Ofalaeth.  Rhowch wybod i ni os gwyddoch am rywun o’r ardal a fyddai’n hoffi derbyn copi ohono ar bapur yn wythnosol.  Mae amryw yn derbyn copi electroneg yn wythnosol.  Anfonwch e-bost at john.cilfynydd@btinternet.com os ydych eisiau i ni anfon copi electroneg atoch.

Gallwn ddarparu fersiwn mwy, maint A4, i bwy bynnag sy’n cael trafferth i ddarllen Gronyn yn ei faint A5 arferol.

 

COLLEDION 

Mrs Margaret Cynfi Griffith

Bu farw Mrs Margaret Cynfi Griffith yng Nghartref Nyrsio Penisarwaun, yn hwyr nos Lun, Rhagfyr 5, 2016, ychydig funudau’n brin o’i phen blwydd yn 84 oed.  Cydymdeimlwn ag Emyr a Rhiannedd, Iola a Rhys, a Glyn a Nia a’u teuluoedd yn eu colled fawr. Rhoddodd Margaret oes o wasanaeth i eglwys Cefnywaun, fel athrawes Ysgol Sul, organyddes, blaenor (ers 1992), ysgrifennydd cyhoeddiadau’r Sul am dros 40 o flynyddoedd ac ysgrifennydd yr eglwys ers dros ugain mlynedd.  Bu hefyd yn ysgrifennydd Pwyllgor yr Ofalaeth ac yn Ysgrifennydd Cymdeithas Undebol Deiniolen.  Bu’n gefn mawr i’r eglwys a’i haelodau, ac yr oedd ei gofal am yr eglwys yn eithriadol.  Yr oedd yn wraig ddiwylliedig, ac yn ddarllenwraig frwd.  Roedd yn athrawes boblogaidd, a daeth yr yrfa a ddechreuodd yn Hwlffordd ac yna ym Motwnnog i ben gyda’i hymddeoliad o Ysgol Brynrefail.  Bu’n gefn eithriadol i bob gweinidog y bu’n cydweithio â hwy yn yr eglwys, a thros gyfnod o 28 o flynyddoedd ni chefais ond y gefnogaeth gadarnaf ganddi bob amser.  Mae’n gadael bwlch anodd os nad amhosibl ei lenwi o fewn yr eglwys.  – John Pritchard

Mr Thomas John Roberts

Bu farw Mr Thomas John Roberts, Cadeirydd Pwyllgor yr Ofalaeth, ddydd olaf y flwyddyn, Rhagfyr 31, 2015, yn 89 mlwydd oed.  Cydymdeimlwn ag Eileen, ei briod, a’i blant, Reg, Ronnie a Iona, a’r teulu cyfan yn eu profedigaeth.  Bydd pobl ym mhob rhan o Ogledd Cymru yn cofio am ‘Twm John’ am ei wasanaeth hir i Glwb Pêl Droed Llanberis ac i weinyddiaeth pêl droed y Gogledd, ac yn arbennig i dimau plant ac ieuenctid Llanberis am gyfnod maith.  Yn Capel Coch byddwn yn ei gofio am ei ffyddlondeb i’r oedfaon, ei wasanaeth i Bwyllgor yr Adeiladau a Phwyllgor yr Ofalaeth, ac yn fwyaf arbennig o bosibl am y ffordd gynnes a chyfeillgar oedd ganddo yng nghyntedd y capel o groesawu pawb a ddeuai i’r oedfa bob Sul.  Cefais y fraint o fod yn weinidog iddo, a’r fraint o fod yn aelod o’r tim pêl droed dan 14 oed cyntaf a sefydlwyd ganddo bron i hanner canrif yn ôl.  – John Pritchard

Mr Bert Parry

Bu farw Mr Bert Parry, un o flaenoriaid Capel Coch yn hwyr nos Sul, Mawrth 3, 2013 yn 75 mlwydd oed.   Cydymdeimlwn ag Anne, ei briod, a’i ferched, Gwawr a Delyth a’u teuluoedd.  Mae colli Bert yn ergyd fawr i bawb ohonom yng Nghapel Coch.  Diolchwn i Dduw amdano, ac am ei holl wasanaeth i’r eglwys ers iddo ymaelodi yn Capel Coch.  Cafodd ei ethol yn flaenor yn 2001; bu’n trefnu cyhoeddiadau’r Sul am gyfnod; bu hefyd yn cyd-arwain clwb ieuenctid yr eglwys am gyfnod.  Roedd yn groesawgar i bawb yn y capel, ac yn gefnogol iawn i’r gwaith.  Bu’n arbennig o frwd ei gefnogaeth i waith Cynllun Efe ac Oedfa MOLI.  Roedd yn llawn syniadau ynghylch datblygu gwaith yr eglwys, ac ef oedd yr ysgogydd i fwy nag un o’r gweithgareddau a’r ymdrechion cenhadol.  Bydd colled fawr ar ei ôl, ond diolchwn i Dduw am ei ffydd gadarn yn ei Waredwr.  – John Pritchard

COLLED

Mae’r Ofalaeth wedi colli un o’i blaenoriaid ffyddlon trwy farwolaeth Mr Eifion Williams, a fu’n flaenor yn eglwys Cefnywaun am yn agos i 50 o flynyddoedd.  Bu farw nos Sul, Ionawr 30, 2011 yn 82 mlwydd oed.  Cafodd ei ethol yn flaenor yn 1962.  Gwasanaethodd yn ffyddlon ar hyd y blynyddoedd.  Bu’n gofalu am adeiladau’r capel am flynyddoedd hefyd.  Roedd ei gyfraniad i fywyd yr eglwys yn fawr, a bu’n aelod ffyddlon a gwerthfawr o bwyllgorau’r eglwys a’r Ofalaeth.  Bu’n gyfaill da, yn gydweithiwr ffyddlon, ac yn gefn mawr i mi fel ei weinidog am dros 22 o flynyddoedd, a byddaf yn gweld ei golli yn fawr.  Diolch am ei gyfraniad at waith yr eglwys mewn cyfnod a fu’n ddigon anodd ar lawer cyfrif, ac yn arbennig felly yn ystod y trafodaethau a’n harweiniodd i adael capel Cefnywaun a pharhau’r Achos trwy i eglwys Cefnywaun rannu adeilad Ebeneser.  Wedi cyfnod o waeledd mawr, roedd yn benderfynol o ail ymuno â ni yn yr oedfaon, a llwyddodd i wneud hynny mor ffyddlon ag erioed hyd at y Sul olaf un cyn iddo gael ei daro’n wael a’i gipio i’r ysbyty.  Cydymdeimlwn yn fawr â’i deulu yn eu galar.  – John Pritchard

DIOLCH YN FAWR

Diolch i bawb am y bocsys esgidiau a’r rhoddion ariannol at Ymgyrch Plentyn y Nadolig 2014.  Fe gafwyd yn agos i 70 o focsys eleni eto o’r eglwysi.  Nid yw hynny’n cynnwys wrth gwrs y rhai a anfonwyd i’r ysgolion lleol.  Mae’r bocsys wedi eu danfon i Landrillo yn Rhos, lle maent yn cael eu pacio mewn bocsys mawr i’w hanfon i’r plant – mewn 14 o wledydd eleni – erbyn y Nadolig.

Mae yna dim o wirfoddolwyr yn paratoi’r bocsys yn festri capel Yr Eglwys Fethodistaidd yn Llandrillo yn Rhos eleni eto, a dyma lun neu ddau o’r prysurdeb yno.